Join our all-new Duome Forum to rediscover what was lost with Duolingo Forum closing and more...

cached data | updated 20.06.2022
Streak Hall of Fame
1

GDChen1

GongdongBeijing

335452 XP#51909
7389#284.
1639#30130
14818#21544.

Learning French from Chinese

Level 15 · 8305 XP

Crowns: 195/545

Skills: 109

Lessons: 536

Lexemes: 3592

Strength: 80%

Created: 2016-09-23
Last Goal: 2022-06-20
Timezone: UTC+8

Last update: 2022-06-20 17:20:06 GMT+3


217640095

French Skills by StrengthCrownsNameOriginal Order

 • ••• 32 基础12 @ 100% 0
 • ••• 32 基础 221 @ 100% 0
 • ••• 32 基础 333 @ 100% 0
 • ••• 32 打招呼41 @ 100% 0
 • ••• 32 国籍和语言42 @ 100% 0
 • ••• 32 国籍和语言 251 @ 100% 0
 • ••• 41 基础 462 @ 100% 0
 • ••• 41 71 @ 100% 0
 • ••• 41 旅行72 @ 100% 0
 • ••• 41 家庭81 @ 100% 0
 • ••• 41 日常活动82 @ 100% 0
 • ••• 41 人 283 @ 100% 0
 • ••• 41 家庭 291 @ 100% 0
 • ••• 41 外出用餐92 @ 100% 0
 • ••• 41 城市101 @ 100% 0
 • ••• 41 旅行 2102 @ 100% 0
 • ••• 41 在家111 @ 100% 0
 • ••• 41 在工作121 @ 100% 0
 • ••• 41 食物122 @ 100% 0

  名詞前面必有冠詞。

 • ••• 41 习惯131 @ 100% 0
 • ••• 41 购物132 @ 100% 0
 • ••• 41 人 3141 @ 100% 0
 • ••• 41 城市 2151 @ 100% 0
 • ••• 41 朋友152 @ 100% 0
 • ••• 41 人 4161 @ 100% 0
 • ••• 41 在家 2162 @ 100% 0
 • ••• 41 旅行 3171 @ 100% 0
 • ••• 41 日常活动 2181 @ 100% 0
 • ••• 41 早餐182 @ 100% 0
 • ••• 41 假期191 @ 100% 0
 • ••• 41 学校192 @ 100% 0
 • ••• 41 在工作 2201 @ 100% 0
 • ••• 41 酒店202 @ 100% 0
 • ••• 32 日常行为211 @ 100% 0
 • ••• 32 天气212 @ 100% 0
 • ••• 32 人 5213 @ 100% 0
 • ••• 41 感觉221 @ 100% 0
 • ••• 41 食品杂货222 @ 100% 0
 • ••• 41 购物 2231 @ 100% 0
 • ••• 41 城市 3232 @ 100% 0
 • ••• 41 日常行为 2241 @ 100% 0
 • ••• 41 休闲时光251 @ 100% 0
 • ••• 41 意见252 @ 100% 0
 • ••• 41 朋友 2261 @ 100% 0
 • ••• 41 自然262 @ 100% 0
 • ••• 41 家庭 3271 @ 100% 0
 • ••• 41 学校 2272 @ 100% 0
 • ••• 41 食物 2273 @ 100% 0
 • ••• 41 日常行为 3281 @ 100% 0
 • ••• 41 旅行 4291 @ 100% 0
 • ••• 41 健康292 @ 100% 0
 • ••• 41 住房301 @ 100% 0
 • ••• 41 在工作 3311 @ 100% 0
 • ••• 41 回忆312 @ 100% 0
 • ••• 41 休闲时光 2321 @ 100% 0
 • ••• 41 在家 3322 @ 100% 0
 • ••• 41 旅行 5331 @ 100% 0
 • ••• 41 城市 4341 @ 100% 0
 • ••• 41 周末342 @ 100% 0
 • ••• 41 在工作 4351 @ 100% 0
 • ••• 41 学校 3352 @ 100% 0
 • ••• 41 家庭 4353 @ 100% 0
 • ••• 41 巴黎361 @ 100% 0
 • ••• 41 购物 3371 @ 100% 0
 • ••• 41 在家 4372 @ 100% 0
 • ••• 41 食物 3381 @ 100% 0
 • ••• 41 休闲时光 3382 @ 100% 0
 • ••• 41 在工作 5391 @ 100% 0
 • ••• 41 酒店 2401 @ 100% 0
 • ••• 41 购物 4402 @ 100% 0
 • ••• 41 家庭 5411 @ 100% 0
 • ••• 41 海滩412 @ 100% 0
 • ••• 41 旅行 6413 @ 100% 0
 • ••• 41 科技421 @ 100% 0
 • ••• 41 休闲时光 4431 @ 100% 0
 • ••• 41 运动432 @ 100% 0
 • ••• 41 金钱441 @ 75% 25
 • ••• 41 烹饪442 @ 75% 25
 • ••• 41 外出451 @ 75% 25
 • ••• 41 一生461 @ 50% 50
 • ••• 41 搭车462 @ 50% 50
 • ••• 41 在市区463 @ 50% 50
 • ••• 50 装饰471 @ 50% 50
 • ••• 50 艺术472 100
 • ••• 50 法语国家481 100
 • ••• 50 大学482 100
 • ••• 50 紧急情况491 100
 • ••• 50 旅行计划501 100
 • ••• 50 看医生502 100
 • ••• 50 天气 2511 100
 • ••• 50 垃圾521 100
 • ••• 50 教育522 100
 • ••• 50 倒霉531 100
 • ••• 50 职业生涯532 100
 • ••• 50 行为举止541 100
 • ••• 50 新闻542 100
 • ••• 50 促销543 100
 • ••• 50 噩梦551 100
 • ••• 50 打扮552 100
 • ••• 50 请求561 100
 • ••• 50 庆祝562 100
 • ••• 50 在饭馆571 100
 • ••• 50 运动 2572 100
 • ••• 50 在教室581 100
 • ••• 50 公路旅行591 100
 • ••• 50 急救592 100
 • ••• 50 交朋友601 100
 • ••• 50 学校 4611 100
 • ••• 50 烹饪 2613 100

2020-10-04
0.002

··········· Table of Contents ···········

食物 updated 2021-03-01 ^

名詞前面必有冠詞。


1 skills with tips and notes

 
0.844