Join our all-new Duome Forum to rediscover what was lost with Duolingo Forum closing and more...
Streak Hall of Fame
1

KTo228

Koon Sing To

151974 XP#221432
2171#15355
1425#47044
7200.

Learning Chinese from Vietnamese

Level 2 · 95 XP

Crowns: 3

Skills: 3

Lessons: 2

Lexemes: 7

Strength: 100%

Created: 2018-07-28
Last Goal: 2022-06-28
Daily Goal: 50 XP
Timezone: UTC+1

Last update: 2022-06-28 10:55:03 GMT+3


410222819

Chinese Skills by StrengthCrownsNameOriginal Order

 • ••• 32 Chào hỏi 111 @ 100% 0
 • ••• 50 Số đếm21 100
 • ••• 50 Họ tên22 100
 • ••• 50 Chào hỏi 231 100
 • ••• 50 Món ăn 141 100
 • ••• 50 Công việc51 100
 • ••• 50 Liên hệ61 100
 • ••• 50 Quốc gia62 100
 • ••• 50 Chào hỏi 371 100
 • ••• 50 Vị trí 172 100
 • ••• 50 Cụm từ 181 100
 • ••• 50 Gia đình 182 100
 • ••• 50 Cụm từ 291 100
 • ••• 50 Chào hỏi 492 100
 • ••• 50 Đồ uống93 100
 • ••• 50 Vị trí 2101 100
 • ••• 50 Thì giờ 1102 100
 • ••• 50 Gia đình 2111 100
 • ••• 50 Điện thoại112 100
 • ••• 50 Con người121 100
 • ••• 50 Thì giờ 2131 100
 • ••• 50 Vị trí 3132 100
 • ••• 50 Sở thích 1141 100
 • ••• 50 Lề thói 1142 100
 • ••• 50 Trả tiền151 100
 • ••• 50 Giải trí152 100
 • ••• 50 Vị trí 4161 100
 • ••• 50 Nhà hàng162 100
 • ••• 50 Chợ170 100
 • ••• 50 Sở thích 2172 100

2021-03-28
0.004

.. no tips and notes for this language pair...

 
3.944