Join our all-new Duome Forum to rediscover what was lost with Duolingo Forum closing and more...
···
cached data | updated 28.06.2022
Streak Hall of Fame
1

KTo228

Koon Sing To

151883 XP#221610
2171#15359
1424#47095
7200.

Learning French from Chinese

Level 17 · 10513 XP

Crowns: 128/654

Skills: 51

Lessons: 249

Lexemes: 1537

Strength: 40%

Created: 2018-07-28
Last Goal: 2022-06-27
Timezone: UTC+1

Last update: 2022-06-28 10:55:03 GMT+3


410222819

French Skills by StrengthCrownsNameOriginal Order

 • ••• -16 基础12 @ 100% 0
 • ••• -16 基础 221 @ 100% 0
 • ••• -16 基础 333 @ 100% 0
 • ••• -16 打招呼41 @ 100% 0
 • ••• -16 国籍和语言42 @ 100% 0
 • ••• 05 国籍和语言 251 @ 100% 0
 • ••• -16 基础 462 @ 100% 0
 • ••• 05 71 @ 100% 0
 • ••• 23 旅行72 @ 100% 0
 • ••• 23 家庭81 @ 50% 50
 • ••• 23 日常活动82 @ 50% 50
 • ••• 23 人 283 @ 50% 50
 • ••• 14 家庭 291 @ 50% 50
 • ••• 23 外出用餐92 @ 50% 50
 • ••• 32 城市101 @ 25% 75
 • ••• 23 旅行 2102 @ 50% 50
 • ••• 32 在家111 @ 25% 75
 • ••• 32 在工作121 @ 25% 75
 • ••• 32 食物122 @ 25% 75

  名詞前面必有冠詞。

 • ••• 32 习惯131 @ 25% 75
 • ••• 32 购物132 @ 25% 75
 • ••• 32 人 3141 @ 25% 75
 • ••• 32 城市 2151 @ 25% 75
 • ••• 32 朋友152 @ 25% 75
 • ••• 32 人 4161 @ 25% 75
 • ••• 32 在家 2162 @ 25% 75
 • ••• 32 旅行 3171 @ 25% 75
 • ••• 32 日常活动 2181 @ 25% 75
 • ••• 32 早餐182 @ 25% 75
 • ••• 32 假期191 @ 25% 75
 • ••• 32 学校192 @ 25% 75
 • ••• 32 在工作 2201 @ 25% 75
 • ••• 32 酒店202 @ 25% 75
 • ••• 23 日常行为211 @ 25% 75
 • ••• 32 天气212 @ 25% 75
 • ••• 32 人 5213 @ 25% 75
 • ••• 32 感觉221 @ 25% 75
 • ••• 41 食品杂货222 @ 25% 75
 • ••• 41 购物 2231 @ 25% 75
 • ••• 41 城市 3232 @ 25% 75
 • ••• 41 日常行为 2241 @ 25% 75
 • ••• 41 休闲时光251 @ 25% 75
 • ••• 41 意见252 @ 25% 75
 • ••• 41 朋友 2261 @ 25% 75
 • ••• 41 自然262 @ 25% 75
 • ••• 41 家庭 3271 @ 25% 75
 • ••• 41 学校 2272 @ 25% 75
 • ••• 41 食物 2273 @ 25% 75
 • ••• 41 日常行为 3281 @ 25% 75
 • ••• 41 旅行 4291 @ 25% 75
 • ••• 41 健康292 @ 25% 75
 • ••• 50 住房301 @ 50% 50
 • ••• 50 在工作 3311 100
 • ••• 50 回忆312 100
 • ••• 50 休闲时光 2321 100
 • ••• 50 在家 3322 100
 • ••• 50 旅行 5331 100
 • ••• 50 城市 4341 100
 • ••• 50 周末342 100
 • ••• 50 在工作 4351 100
 • ••• 50 学校 3352 100
 • ••• 50 家庭 4353 100
 • ••• 50 巴黎361 100
 • ••• 50 购物 3371 100
 • ••• 50 在家 4372 100
 • ••• 50 食物 3381 100
 • ••• 50 休闲时光 3382 100
 • ••• 50 在工作 5391 100
 • ••• 50 酒店 2401 100
 • ••• 50 购物 4402 100
 • ••• 50 家庭 5411 100
 • ••• 50 海滩412 100
 • ••• 50 旅行 6413 100
 • ••• 50 科技421 100
 • ••• 50 休闲时光 4431 100
 • ••• 50 运动432 100
 • ••• 50 金钱441 100
 • ••• 50 烹饪442 100
 • ••• 50 外出451 100
 • ••• 50 一生461 100
 • ••• 50 搭车462 100
 • ••• 50 在市区463 100
 • ••• 50 装饰471 100
 • ••• 50 艺术472 100
 • ••• 50 法语国家481 100
 • ••• 50 大学482 100
 • ••• 50 紧急情况491 100
 • ••• 50 旅行计划501 100
 • ••• 50 看医生502 100
 • ••• 50 天气 2511 100
 • ••• 50 垃圾521 100
 • ••• 50 教育522 100
 • ••• 50 倒霉531 100
 • ••• 50 职业生涯532 100
 • ••• 50 行为举止541 100
 • ••• 50 新闻542 100
 • ••• 50 促销543 100
 • ••• 50 噩梦551 100
 • ••• 50 打扮552 100
 • ••• 50 请求561 100
 • ••• 50 庆祝562 100
 • ••• 50 在饭馆571 100
 • ••• 50 运动 2572 100
 • ••• 50 在教室581 100
 • ••• 50 公路旅行591 100
 • ••• 50 急救592 100
 • ••• 50 交朋友601 100
 • ••• 50 学校 4611 100
 • ••• 50 烹饪 2613 100

2021-11-30
0.008

··········· Table of Contents ···········

食物 updated 2021-03-01 ^

名詞前面必有冠詞。


1 skills with tips and notes

 
0.954