··········· Table of Contents ···········

Alapok 1 updated 2018-10-25

Először is üdvözlünk a Duolingón. :)

Itt az aktuális leckével kapcsolatban találsz magyarázatot, segítséget, fontos tudnivalókat.

Ha nem értesz valamit, először mindig nézd meg ezeket a magyarázatokat, mielőtt feltennél egy kérdést a fórumon! A magyarázatok hosszúnak tűnhetnek, de fontos tudnivalókat adnak át az angol nyelvvel kapcsolatban. Olvasd őket végig figyelmesen!

Jó szórakozást és sikeres nyelvtanulást kíván a Duolingo magyar csapata.Az angol szórend

A magyarra azt szokták mondani, hogy jórészt „kötetlen” szórenddel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy az, hogy „Én eszem egy almát” ugyanazt jelenti, mint az "Én egy almát eszem." pusztán a szavak sorrendje változott meg, a hangsúly került kicsit máshová.

Az angolban ez nem így van. Az angol „kötött” szórenddel rendelkezik, mely elsőre idegennek tűnhet, míg a valóságban sokkal egyszerűbb, hiszen a jelentést a szavak sorrendje kevésbé befolyásolja.

Az angol szórend leírható három betűvel: SVO.

Ezek után könnyen megérthető az alábbi mondatszerkezet:

ahol „I” (én) az alany, „eat” (eszik) az ige és „an apple” (alma -> almát) a tárgy.

A kérdőmondat szórendje

A kérdőmondat szórendje fordított, azaz a kérdést segédigével (pl. do) vagy kérdőszóval (pl. what) kezdjük, ezt követi az alany, majd az ige.

A személyes névmások – alany- és tárgyeset

személy alany tárgy
E/1. I én me engem
E/2. you te you téged
E/3. he/she/it ő (ffi)/ő (nő)/az him/her/it őt (ffi)/őt (nő)/azt
T/1. we mi us minket
T/2. you ti you titeket
T/3. they ők, az them őket

Egyes szám 1. személyben nagybetűvel írjuk: I. Az egyes és többes szám 2. személyű alakja egyaránt you. Egyes szám 3. személyben attól függően, hogy emberről, illetve nem emberről van-e szó, választjuk a személyes névmást. A „he” férfira, a „she” nőre utal. Az „it” utalhat más élőlényre vagy bármilyen személytelen dologra, fogalomra.

FIGYELEM! Nagyon fontos továbbá, hogy az angolban a mondatnak mindig kell, hogy legyen alanya (cselekvője). A magyarban mondhatjuk, hogy „eszem egy almát” ahelyett, hogy „én eszem egy almát”, hiszen a ragozásból kiderül, hogy ki eszi azt az almát. Ezzel ellentétben az angolban szegényes a ragozás (jelenidőben csak az E/3. személyben van változás) ezért mindig ki kell írni a cselekvőt.

A névelő

Az angolban a magyarhoz hasonlóan megkülönböztetünk határozott és határozatlan névelőt.

A magyarral ellentétben azonban a határozott névelőnek egy, a határozatlan névelőnek két alakja van.

névelő típusa angol magyar
határozott the a/az
határozatlan a/an egy

A határozott névelő (the) a szó első betűjétől függetlenül mindig ugyanaz.

A határozatlan névelő (a vagy an) választása attól függ, hogy az adott angol szó milyen betűvel kezdődik: magánhangzóval, vagy mássalhangzóval.

Ha a szó kiejtés szerint magánhangzóval kezdődik, akkor a névelő an:

Ha a szó kiejtés szerint mássalhangzóval kezdődik, akkor lesz a névelő a:

FIGYELEM! Az angol nyelvben, ha az alany egyes számú, mindig ki kell írni a határozatlan névelőt, még ha a magyarban ez nincs is így. Tehát az "I eat apple" helytelen, helyesen: "I eat an apple".

De:


Mikor eat és mikor eats ?

Az ige alakja jelen időben (pl. eat - enni) nem változik akkor sem, ha megnevezzük a cselekvőt (I eat, you eat stb.).

Ez alól az egyetlen kivétel az egyes szám harmadik személy (he, she, it), amely esetben az igék kapnak egy -s toldalékot.

Példák:

DE

Alapok 2 updated 2018-10-25

A kiejtésről röviden

Az angol nyelvben a szavak kiejtése és írásképe az esetek többségében eltér egymástól, ellentétben a magyarral.

Az angol írásban 5 magánhangzót és 21 mássalhangzót használ, ám a betűk kiejtése ennél sokkal nagyobb variációt mutat. Az y jelölhet magán- és mássalhangzót is (city [sziti] = város, yellow [jelóu] =sárga).

Az angolban ebből következően egy adott betűnek vagy betűkombinációnak más és más beszédhang is megfelelhet, s ugyanazt a hangot több különböző betűt vagy betűkapcsolat is jelölheti. (A példák csak megközelítőleg adják vissza a tényleges kiejtést.)

angol abc betűi magyar kiejtés
a éj
b
c szí
d
e í
f ef
g dzsí
h éijdzs
i áj
j dzséij
k kéij
l el
m em
n en
o o
p
q kjú
r ár
s esz
t
u
v
w dábbüljú
x éix
y váj
z zet

Tippek a kiejtés gyakorlására:


A többes szám

A magyarban a többes számot a -k toldalékkal fejezzük ki (alma -- almák. Ugyanerre a célra az angol az -s toldalékot használja. Például:

Azonban, ha a főnév végződése -s, -sh, -x, -z vagy -ch (az a -ch, amelyet "cs"-nek ejtjük, nem "k"-nak"), akkor -s végződés helyett -es végződést kap a főnév:

Amennyiben a főnév végződése -y /kivétel a boy/, akkor pedig -ies végződést használunk:

Bizonyos főneveket alapesetben többes számban használnak az angol nyelvben, ezeket meg kell tanulni. Ez azt jelenti, hogy általánosan beszélve az adott tárgyról többes számban kell használni őket, a magyar nyelv azonban kifejezheti egyes számban is.

De: My left shoe is dirty. A bal cipőm koszos.

Rendhagyó többes szám

Az angolban, bár a többes szám jele az -s, előfordulnak rendhagyó alakok is (általában a leggyakrabban használt szavak rendhagyóak, ez sok nyelvre igaz).

Ilyen rendhagyó alak a férfi, angolul man. Többes száma azonban NEM mans, hanem men.

További, gyakran előforduló rendhagyó alakok:

Megszámlálhatatlan főnevek

Bizonyos főneveknek alakilag nincs többes számuk, ezek általában az anyagnevek (butter = vaj) vagy elvont főnevek (pl. information = információ). Ezeket csak külön szerkezettel lehet többes számúvá tenni (pl. some, any).


Te vagy ti?

Az angol nyelvben nem teszünk különbséget az egyesszám második személy (te) és a többesszám második személy (ti) között. Mindkettő you.

A különbség a szövegkörnyezet alapján derül ki, például hogy a személyes névmást követő főnév egyesszámban vagy többesszámban áll:

(*nincs határozatlan névelő a többesszámú főnév előtt; továbbá figyeljünk a rendhagyó többesszámra! man -- men)


A „be” és a „have” ragozása

A „be” (lenni) és a „have” az angol nyelv két legfontosabb segédigéje:

TO BE -- LENNI

magyar angol
én vagyok I am
te vagy you are
ő van (férfi) he is
ő van (nő) she is
ő/az van (tárgy/állat) it is
mi vagyunk we are
ti vagytok you are
ők vannak they are

TO HAVE -- BIRTOKOLNI

magyar angol
nekem van I have
neked van you have
neki van (férfi) he has
neki van (nő) she has
neki/annak van (tárgy/állat) it has
nekünk van we have
nektek van you have
nekik van they have

Hétköznapi kifejezések updated 2018-10-25

Tegezés vagy magázás

Az angol magázó nyelv. Régebben még létezett a személyes névmás 2. személyének tegező alakja (thou =te és ye =ti), azonban ez mára kikopott a nyelvből. Sok szerzemény azonban megőrizte ezt az archaikus formát.

The Hymn of Joy

Örömóda (részlet)

Joyful, joyful / Lord we adore Thee / God of Glory, Lord of Love / Hearts unfold like flowers before Thee / Hail Thee as the sun above

Étel-ital updated 2018-10-25

Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek

Az angol nyelvben a főnevek két nagy csoportra oszthatók: vannak megszámlálható / számszerű (countable), valamint megszámlálhatatlan / nem számszerű (uncountable) főnevek. A különbség abban áll, hogy az egyes számban álló megszámlálható főnevek esetében használhatjuk az a határozatlan névmást, a megszámlálhatatlan főnevek elé azonban szigorúan tilos kitenni. (A "this is a book" pl. helyes, DE a "this is a milk" viszont NEM.)

A másik különbség az, hogy a többesszámú megszámlálható főneveket elláthatjuk többesszámjellel, vagyis -s raggal; ezt, akárcsak a határozatlan névmást tilos megszámlálhatatlan főnevek esetében kitennünk. ("These are books": ez helyes, DE "these are milks" NEM.)

De mely főnevek megszámlálhatóak és melyek megszámlálhatatlanok? A megszámlálhatatlan (számszerű) főneveket a következő csoportokba tudjuk osztani:

Minden más főnév, amely a fenti csoportok egyikébe sem sorolható, megszámlálható (számszerű).

Néhány példa a megszámlálhatatlan és a megszámlálható főnevek használatát illetően:

MEGSZÁMLÁLHATÓ

MEGSZÁMLÁLHATATLAN

Az is fontos, hogy minden megszámlálható főnév elé ki kell tenni valamilyen névelőt.

Vagyis, míg magyarul elég annyit mondani, hogy "Ő férfi.", angolul SOHA nem mondhatjuk, hogy "He is man". Mivel a "man" megszámlálható, ezért kötelesek vagyunk valamilyen (határozott vagy határozatlan) névelővel ellátni.

A helyes mondat tehát úgy hangzik, hogy "He is a man."

Much/many és little/few

A much és many jelentése egyaránt sok. A much megszámlálhatatlan, a many megszámlálható főnév mellett használatos. A much ellentéte a little, a many ellentéte a few.

Valamilyen szinten magyarul is létezik ez a megkülönböztetés, pl. „Hány ember van itt?” DE „Mennyi levest kérsz?”. (Magyarul megszámlálható főnevekkel is előfordul a „mennyi”.) A két kérdőszó mégis különbséget von maga után: ha például azt kérdezem: „hány cukrot kérsz a kávéba?”, akkor a kockacukrok számára utalok, vagyis konkrét egységekre. Ugyanígy lehet más megszámlálhatatlan főnevekből is megszámlálható, ha egy adagra, kanálnyira, üvegnyire stb. értjük: „How much beer does he drink?”, de „How many beers do you want?” Az utóbbi az üvegek számára, nem pusztán a sör mennyiségére utal. A coffee, a soup stb. ugyanígy válhat alkalmilag megszámlálhatóvá, ha az adott helyzetben szokványos és egyértelmű az egység.

Állatok updated 2018-10-25

A főnév neme

Az angolban az E/3. személyű személyes névmás és birtokos névmás kivételével (he, she, it - his, her, its) nem jelöljük a szavak nemét, csak természetes nemük van.

A hímnemű főnevek a hímnemű élőlényeket jelölő főnevek: man (férfi), bull (bika), cock (kakas).

A nőnemű főnevek a nőnemű élőlényeket jelölő főnevek: woman (nő), cow (tehén), hen (tyúk).

Ha emberre utalunk, E/3. személyben mindig he vagy she névmást használunk. Egyéb élőlények esetében ez a szövegtől függ: ha fontos az állat neme, akkor a megfelelő személyes névmást (he, she), de általában nemet nem jelölő névmás használunk (it).

A gyermekkel kapcsolatos főneveket semleges neműnek kell (általában) tekinteni. Ilyen például a child (gyermek), baby (kisbaba), infant (csecsemő), toddler (totyogó).

Az olyan állatnevek, amelyek nem utalnak az állat nemére, szintén semlegesnek tekintendők. Például: mouse (egér), turtle (teknős), dog (kutya).

Általában az irodalmi szövegekben az ország-, város- és hajóneveknek hím- vagy nőneme van. Hímneműek az erőt, nagyságot kifejező főnevek, mint a death (halál), fire (tűz) stb. Nőneműek a gyengédséget, szépséget takaró főnevek, egyes ország-, városnevek, hajók, tudományok és művészetek nevei, például a moon (hold), nature (természet), land (föld), hope (remény).

A főnév ragozása

Az angolban tárgyesetben és részes esetben a főnév változatlan alakban áll.

De: kifejezhetjük a részes esetet to vagy for előljárószókkal is:

A birtokos esetet kétféleképpen fejezhetjük ki: ragos és előljárós szerkezettel. A ragos szerkezetet akkor használjuk általában, ha a birtokos élőlény vagy időt, helyet, mennyiséget, távolságot fejez ki, földrajzi név. Egyes számban a birtokjel 's, többes számú szóhoz csak ' kapcsolódik.

Az előljárós birtokos esetet az of szóval fejezzük ki, ha a birtokos nem élőlény, illetve speciális esetekben.


Az ige

Az ige cselekvést, történést vagy létezést fejez ki. Az angolban vannak főigék, amelyek önállóan, és segédigék, melyek csak főigékkel együtt állhatnak.

Az egyszerű jelenidőben és az egyszerű múltidőben az igealak megfelelő idejű alakját használjuk.

A többi igeidőben a cselekményt segédige+főige szerkezettel fejezzük ki. A leggyakoribb segédigék a következők: to be (lenni), to have (birtokolni), can (tud), may (szabad, lehet), ought to (kell), will (lesz), need (szükséges), used to (szokott).

A segédigék általában nem kapnak végződést.

A főigék -es, -ing, illetve -ed végződést kapnak, valamint vannak rendhagyó múlt idővel rendelkező igék is, amiket meg kell tanulni.

Többes sz. updated 2018-10-25

A többesszám

A magyarhoz hasonlóan az angolban a főnevek állhatnak egyesszámban (alma, autó, könyv) és többesszámban (almák, autók, könyvek).

A magyarban ezt a -k raggal fejezzük ki, az angolban pedig általában az -s toldalékkal, de ennek is megvannak a maga szabályai.

Általában az angol főnevek szimpla -s végződést kapnak, mint például:

Azonban ha az angol szó kiejtés szerint "cs", "dzs", "s", "sz" vagy "z" hangra végződik, akkor a helyes toldalék az -es. Ennek pusztán a kiejtés könnyítése az oka.

További szabály, hogy amennyiben a főnév mássalhangzó + "y"-ra végződik, akkor az "y" helyére -ies végződés áll be:

Amennyiben a főnév f-re, vagy fe-re végződik egyes számban, akkor többes számban ez v-re változik, és -e kötőhangzóval veszi fel az -s ragot.

Kivételek: roof (tető) -> roofs, cliff (szikla) -> cliffs stb.

VIGYÁZAT! Vannak ugyanakkor rendhagyó többesszámú főnevek is szép számmal, melyekre többnyire nincs semmiféle szabályosság, és szavanként meg kell ezeket tanulni. Néhány gyakori példa:

Továbbá fontos megjegyezni, hogy többesszámjelet alapvetően csak megszámlálható főnevek kaphatnak! (Megszámlálhatóság-megszámlálhatatlanság témában lásd "Étel-ital" ismeretanyag!)

Néhány főnév (állatnév) egyes és többes száma megegyezik, pl. sheep (juh), deer (szarvas).

A fish (hal) csak akkor kaphat többes számot, ha kimondottan több különböző halfajtáról beszélünk. Egyazon halfajta esetén a fish szó akár egy, akár több darabra is utalhat.

A fruit (gyümölcs), food (étel), cheese (sajt), soup (leves) és pár további szó legtöbbször megszámlálhatatlan (tehát nem állhat előttük a/an névelő, és nem kerülhetnek többes számba). Ha viszont több különböző fajtájukról beszélünk, olyankor kivételesen számszerűen is használhatók. Ez azt is jelenti, hogy egyes számú alakjuk többes értelmű is lehet (pl. ételek, gyümölcsök), hiszen darabszám terén akárhányra utalhatnak mindaddig, amíg egyazon fajtáról beszélünk.

Egyes főnevek jelentése eltér egyes és többes számban: good (jó) - goods (javak/árucikkek), glass (üveg/pohár) - glasses (szemüveg) stb.

A két részből álló ruhadarabok (pl. nadrág), valamint az olló neve alakilag eleve többes számú: pants / trousers (nadrág), shorts (rövidnadrág), scissors (olló). Ezeknél a szövegkörnyezet dönti el, hogy egyes vagy többes számú jelentésben állnak, de az alapeset az egyes szám. Kifejezetten több darabra a pair (pár) szóval utalhatunk: two pairs of pants (két nadrág), five pairs of scissors (öt olló).

Birtokos névmások updated 2018-10-25

A jelzői birtokos névmás

A jelzői birtokos névmás azt a birtokos névmást jelenti, amely a főnév előtt áll, például:

Először is, a magyartól eltérően az angolban nem tesszük ki a birtokos névmás elé a határozott névelőt (a/az). Tehát, míg magyarul azt mondjuk, hogy "a (te) könyved" addig angolul csak annyit mondunk, hogy "your book", és SOHA(!!!) nem fogjuk azt mondani, hogy "the your book".

Íme egy táblázat az angol birtokos névmásokról:

Magyar Angol
az én [...]-m my [...]
a te [...]-d your [...]
az ő [...]-je (férfi) his [...]
az ő [...]-je (nő) her [...]
annak a[...]-je (tárgy/állat) its [...]
a mi [...]-nk our [...]
a ti [...]-tek your [...]
az ő [...]-jük their [...]

Az önálló birtokos névmás

A birtokos névmások másik fajtája az, ahol nem a főnév előtt áll a névmás, hanem utána:

A jelzői birtokos névmásokhoz hasonlóan itt sem tehetjük ki SOHA az angol fordításban a "the" névelőt a névmás elé (ld. példamondatok fentebb).

Az önálló birtokos névmások a következők:

Magyar Angol
az enyém mine
a tiéd yours
az övé (férfié) his
az övé (nőé) hers
azé (állaté/tárgyé) its
a miénk ours
a tiétek yours
az övék theirs

Névmások tárgyesete updated 2018-10-25

Ez a lecke a személyes névmások tárgy- és részes esetével foglalkozik (engem, téged, őt, stb., illetve nekem, neked, neki, stb.).

EZ EGY KÖZISMERTEN NEHÉZ LECKE, KÉRLEK OLVASD VÉGIG EZT A SEGÉDLETET MIELŐTT KÉRDEZEL, VAGY HIBÁT JELENTESZ BE!

Az angol személyes névmások tárgyesetbeli alakjai a következők:

Magyar Angol
engem, nekem me
téged, neked you
őt (férfi), neki him
őt (nő), neki her
azt (tárgy / állat), annak it
minket, nekünk us
titeket, nektek you
őket, nekik them

A magyar nyelvben egy igét elragozhatunk két különböző módon is. Egyszer létezik az ún. alanyi ragozás (látok, látsz, lát, látunk, láttok, látnak) és az ún. tárgyas ragozás (látom, látod, látja, látjuk, látjátok, látják). A tárgyas ragozás lényege, hogy az ige magában foglalja a tárgyat (innen a neve), vagyis nem szükséges mögé tennünk, hogy "ezt", "azt", "a kutyát", stb. Egy példa:

Az angolban nincs tárgyas vagy alanyi ragozás, ezért nem helyes annyit válaszolni a fenti kérdésre, hogy "Yes, I see.", ki kell egészítenünk a fenti táblázatban található "it" névmással:

A tárgyat tehát mindig ki kell írni az angolban, soha nem hagyható el.

(Kis kiegészítés: a fönti kérdéstípusra egyébként lehet a segédigével is válaszolni: Do you see the dog? Yes, I do. vagy: Are you doing your homework? Yes, I am. stb.)


Ennyit a tárgyesetről. Az angolban a részes eset névmásai megegyeznek a tárgyeset névmásaival, tehát a fönti táblázat itt is érvényes.

Mivel a tárgyas névmások és a részes névmások alakilag megegyeznek (jelentésben természetesen nem!), a szórend nagyon fontos szerepet tölt be. Az ige után először a részes névmás áll, és csak utána a tárgy. Pl:

Vagy:

Ugyanebből az okból (mivel alakilag egyeznek) egy részes és egy tárgyas névmás nem állhat egymás után. Tehát az, hogy "I read her it." (felolvasom neki azt) HELYTELEN.

Ilyenkor megfordul a szórend, és az ige után NEM a részes névmás áll, hanem a tárgyas. A részes névmás elé pedig kell tennünk egy "to" elöljárószót:

Vagy:

Ruházat updated 2020-01-26

A tőszámnevek

helyesírás

Szövegben tízig általában betűvel kiírjuk a számokat, efelett számmal jelöljük. Huszonegytől kötőjellel írjuk a számokat.

A tízeseket a százasokhoz and kötőszóval kapcsoljuk.

Élőszóban a hundred (száz) és a thousand (ezer) szavak gyakran kimaradnak.

Az évszámok kiejtése speciális, párosával ejtjük a számokat.

De a jelen évszázad évet másképp szokás ejteni: - 2015: two thousand fifteen

A 0 olvasása: zero.

Telefonszámok felolvasásakor az „O” betűt ejtjük helyette, pl. one-oh-four (104).

matematika

A tizedesvessző helyett az angol tizedespontot használ, amit így is kell ejteni.

Ha "fél"-ről van szó, azt and-del is hozzákapcsolhatjuk, jelentése ugyanaz, mint magyarul.

Összeadás-kivonás:

Igék: jelen updated 2018-10-25

Igék: Jelen idő I.

Egyszerű jelen – Present simple

Mikor használjuk?

Az angolban többféleképpen kifejezhetjük a jelen időt. Az általános történésekre, többször ismétlődő cselekvésre, szokásokra, általános igazságok kifejezésére az egyszerű jelent használjuk.

Egyes szám 3. személy - ő

Az angolban az ige alakja egyszerű jelen időben kizárólag egyes szám 3. személyben (E/3) változik, ekkor egy -s toldalékot kap.

angol magyar
I learn. (Én) tanulok.
You learn. (Te) tanulsz.
He/She/It learns. (Ő/Az) tanul.
We learn. (Mi) tanulunk.
You learn. (Ti) tanultok.
They learn. (Ők) tanulnak.

Amennyiben az ige végződése -ch, -s, -sh, -x vagy -o, az -s helyett -es toldalékot kap E/3-ban az ige.

Ha az ige y-ra végződik, az „y” „i”-re változik, így -s helyett -ies toldalékot kap E/3-ban.

Ez nem vonatkozik a magánhangzó + y végződésűekre, amelyek a szokásos -s végződést kapják, pl. she plays, he says (az utóbbi kiejtése kivételesen: say [széj] > says [szez]).

Kérdés

Az egyszerű jelenben eldöntendő kérdéshez a „do/does” segédigét használjuk. A kérdőmondatot ezzel kezdjük eldöntendő kérdés esetén (tehát ahol nincs külön kérdőszó!).

E/3-ban a do helyett does kezdi a kérdőmondatot. Kérdéskor nem kap -s toldalékot az ige E/3-ban.

Tagadás

A tagadás szintén a „do/does” segédigével történik. A „do not/does not” az ige elé kerül.

Elterjedt rövidítése ennek a szerkezetnek a don’t és a doesn’t.

Tagadáskor az ige nem kap -s toldalékot E/3-ban (hiszen ez a toldalék már ki van téve a doesn’t szóban).

Színek updated 2018-10-25

A névelők használata

A határozott névelő

Általában ki kell tenni, ha ismert, határozott, vagy már korábban említett személy(ek)ről, tárgy(ak)ról beszélünk.

Nem tesszük ki egyes számú személynevek előtt, de kitesszük többes számúak előtt, illetve ha az egyes számú személynév számnévvel áll:

Nem tesszük ki egyes számú földrajzi nevek előtt, de kitesszük többes számúak előtt, ill. jelzős földrajzi nevek előtt, valamint világtájak előtt:

Nem tesszük ki birtokos, mutató, kérdő és vonatkozó névmás előtt és után:

Általános értelemben használt többes számú főnevek előtt sem tesszük ki:

FIGYELEM! Az angol nyelv - a magyarral ellentétben - a többes számot vonzza, tehát általános értelemben a főneveket többes számban használja. Nem magyaros, ha az ilyen szerkezeteket többes számban fordítjuk, habár helytelennek nem tekintendő.

Általában nem tesszük ki napok, hónapok, évszakok neve előtt, de kitesszük, ha időhatározóként, általános értelemben beszélünk róluk.

Ki kell tenni viszont, ha konkrét időpontra vonatkoztatjuk.

Nem tesszük ki anyagnevek, elvont fogalmak előtt.

A határozatlan névelő

Használata kötelező minden megszámlálható, határozatlan, egyes számú főnév előtt.

Többes számú, határozatlan főnevek előtt a some szót kell kitenni:

Kérdések updated 2018-10-25

Kérdések

Az angol nyelvben a kérdőmondatra nem csak a kérdőjel utal a mondat végén, hanem a kérdő szórend is: az angol fordított szórendet használ. Ilyenkor az ige (segédige) vagy a kérdősző kerül a mondat eljejére, ezt követi az alany, majd a tárgy és a többi mondatrész.

Eldöntendő kérdések: Yes-No kérdések

Olyan kérdés, amire igennel vagy nemmel („Yes”-szel vagy „No”-val) lehet válaszolni. A magyar nyelvben a kijelentő mondat és a kérdő mondat közti különbséget a hanglejtés megváltoztatása jelzi, az angolban ezen kívül a megváltozott szórend is.

Ha az ige állapotra utal, a segédigét használunk, ami a „be” létige megfelelő alakja. (Jelen időben „is” vagy „are”, egyes illetve többes számban.)

Ha az ige valamilyen cselekvést vagy birtokviszonyt fejez ki, akkor a „do” segédigével kérdezünk jelen időben. A korábban megtanult E/3-as alakot (tehát „do” helyett „does”, „have” helyett „has”) itt is használni kell.

Ha a kijelentő mondtaban segédigét használnánk, ugyanazt kell használni a kérdőmondatban is.

Kérdezés kérdőszóval: WH kérdések

Az angolban a kérdőszavak nagy része „Wh”-val kezdődik.

Who? – Ki(k)? Ki(ke)t?

What?Mi(k)? Mi(ke)t?

Why?Miért?

Where?Hol? Hová? Merre?

When? - Mikor?

Whom?Kinek? Kit? Kihez?

Which?Melyik(et)? Melyek(et)?

Whose?Ki(k)é?

How?Hogy?

Ha az alanyra kérdezünk, nem használunk segédigét.

Visszakérdezés

Az angol nyelvben a magyarnál sokkal gyakrabban kérdeznek vissza, ami a kijelentő mondat végére kerül, amivel megerősítést várnak a mondat első felére. Ezt úgy képezik, hogy ha a kijelentő mondat (segéd)igéje állító, akkor tagadó szerkezetet, ha tagadó, akkor állítót használnak.

Kötőszók updated 2018-10-25

Kötőszók

A kötőszók két vagy több mondatrészt kötnek össze, logikai kapcsolatot teremtve köztük. Összeköthetnek egyenrangú (és – and) vagy alá-fölérendeltségi viszonyban álló mondatrészeket is.

Mellérendelő mondat kötőszavai

A mellérendelő összetett mondatban egyik tagmondat sem tekinthető a másik szerkezeti részének. A logikai kapcsolat sokféle lehet pl. kapcsolatos (and - és), ellentétes (but - de), választó (orvagy ), következtető (so - ezért). A két mondatrész önmagában is értelmes, nyelvtanilag helyes, a mondatrészek szétbonthatók.

További gyakran használt mellérendelő kötőszavak: also – is, as well as – éppúgy, mint, both – mindkettő, not only…but also – nem csak… hanem is, for – mert, either…or – is…is, neither…nor – sem…sem, otherwise – máskülönben, still – mégis, yet – mégis, however – bármennyire, therefore – ezért, then – azután, rather…than – inkább…minthogy

Alárendelő mondat kötőszavai

Alárendelő összetett mondat akkor jön létre, ha valamelyik mondatrészt nem egy szóval (hosszan) vagy szókapcsolattal, hanem mellékmondattal fejezzük ki. Ennek a tagmondatnak tehát ugyanannyi az értéke, ugyanaz a szerepe, mint egy mondatrésznek. A főmondatban legtöbbször utalószó található, melynek szófaja ragos vagy ragtalan mutató névmás (az, azt, olyan, annyiszor stb.), illetve határozószó (úgy, ott, akkor, addig stb.). Az utalószó irányítja a figyelmet a mondatrészértékű mellékmondatra. Ha az utalószó hiányzik, akkor pótolható vagy odaérthető.

További gyakori alárendelő kötőszavak: as – amint, as if – mintha, as soon as – amíg, in order to – azért, hogy, when – amikor, where(ver) – amikor (csak), whether – ha, while – mialatt.

Elöljárók updated 2018-10-25

Előljárók

Az angolban az előljárószó (Preposition) a névszó – főnév, melléknév, számnév, névmás - előtt áll, sosem követheti ige. Amit a magyar nyelvben toldalékkal vagy határozószóval (behind - mögött, towards - felé) fejezünk ki, azt az angolban többnyire előljárószóval tesszük.

1. Időre vonatkozó előljárószavak

Napra, dátumra - on

Rövid napszakra (noon - dél, éjfél - midnight, naplemente - sunset), pontos időpontra - at

Bizonyos kifejezéseknél:

Hosszabb időtartamra - in

2. Térre vonatkozó előljárószavak

in/on/at

Eseményen, helyszínen:

További gyakori előljárószók:

angol magyar
from…to/till/until -tól…-ig
between…and [két időpont, hely] között
during [időintervallum] alatt
for [időtartamon] keresztül
from -ból/ből, -tól/től
before előtt
after után
over [időtartam] során, vmi felett
by/beside/next to/near vmi mellett
under alatt
among között
behind mögött
with -val/vel
without vmi/vki nélkül
about vmi/vkiről
except vmi kivételével
against vmivel szemben

Dátumok és időpontok updated 2018-10-25

as long as, while: amíg, mialatt, miközben (pl. amíg alszol)

<–> until: amíg…NEM (pl. amíg el nem alszol)

Dátum, idő

Az angolban a dátumot más sorrendben fejezzük ki, mint a magyarban. Ez a sorrend attól is függ, milyen országban vagyunk.

1990. április 1.

Angol változatok

Amerikai változatok

FIGYELEM! Mint látható, könnyen félreérthető, ha az adott országban nem a megfelelő sorrendet használjuk a dátum kifejezésére. Javasolt ezért a hónapot teljesen kiírva használni, hogy a félreértéseket elkerüljük (tehát 1 April 1990 vagy April 1 1990).


Hónapok és a hét napjai

Az angol nyelvben ezeket mindig nagybetűvel kezdjük.

hónapok months hét napjai days of the week
január January hétfő Monday
február February kedd Tuesday
március March szerda Wednesday
április April csütörtök Thursday
május May péntek Friday
június June szombat Saturday
július July vasárnap Sunday
augusztus August
szeptember September
október October
november November
december December

Since vagy for

A since „óta” jelentésű jól meghatározott kezdetű időpontra utal.

A for „ideje” jelentésű, akkor kell haszánli, ha a cselekvés a jelenben is tart, és időtartamra utal. Továbbá jelentheti azt is, hogy „ideig”.


Időpont

Az angol nyelvben az óra megjelölése E/3-ban személytelen módon történik. Többféle szerkezettel ki lehet fejezni, talán az o’clock a legszabatosabb, de a köznyelvben és a médiában már az egyszerűbb változatok is elterjedtek.

Az am (ante meridiem vagy a.m.) vagy pm (post meridiem vagy p.m.) változat a délelőttre vagy délutánra utal.

Az órán belül az időpontokat az angolban a következőképpen fejezik ki.

Időzónák

Az időzónát is célszerű megjelölni, ha más országbelivel kommunikálunk, a félreértések elkerülése érdekében.

GMT – greenwichi középidő (a magyar idő GMT+1 télen, GMT+2 nyáron), amely a 0 hosszúsági körön halad át, tradícionálisan a greenwichi csillagvizsgáló helyi idejét alapul véve CET – középeurópai idő (ez a magyar idő téli időszámításkor) CEST – középeurópai nyári idő (ez a magyar idő nyári időszámításkor)

UTC – ez nem időzóna, hanem egy standard, köznapi értelemben a GMT-vel azonosan használják. Tehát Magyarországon az időt télen a UTC+1, nyáron UTC+2 időként használják.

Család updated 2018-10-25

Mutató névmások

Megkülönböztetünk közelre (this ez, these ezek) és távolra (that az, those azok) mutató névmásokat, amelyek egyes és többes számú alakja eltér. Mindig a főnév elé tesszük, amire vonatkozik.

Példák:

Ezenkívül más mutató névmások is léteznek, amelyeket önállóan és melléknévként is használhatunk.

Melléknevek 1 updated 2018-10-25

Melléknevek

Az angolban a melléknév nincs egyeztetve a számmal, személlyel, ellentétben a magyarral, ahol állítmányként (pl. ők ügyesek) egyeztetni kell.

A melléknévvel többféle mondatrészt lehet kifejezni, lehet:

jelző

állítmány

határozó

Igék: jelen 2 updated 2018-10-25

Igék: jelen 2

gyakran használt határozók

Bizonyos határozókat gyakran használunk egyszerű jelen idővel, a leggyakoribbak a következők: always (mindig), usually (rendszerint), often (gyakran), sometimes (néha), rarely (ritkán), never (soha), every day (minden nap), every week (minden héten), generally (általában), once a week (heti egyszer)

Határozók updated 2020-01-17

Határozók

szórend

A határozószó helye a mondatban nem állandó. Kerülhet a mondat elejére, a többtagú igealak közé, vagy akár a mondat végére is. Ez attól is függ, mit akarunk hangsúlyozni, illetve vannak kötelezően betartandó szabályok is.

Akkor tesszük a mondat végére a határozót, ha az az egész mondatra vonatkozik.

Ha hangsúlyozni akarjuk, akkor a mondat elejére is tehetjük, éppúgy, mint a magyarban.

És kerülhet a mondaton belülre is.

Abban az esteben, ha több határozó is kerül egy mondatba, azok sorrendje: mód-hely-idő.

Határozók képzése melléknevekből

A melléknevekből általában -ly toldalékkal lehet határozószót képezni az angolban.

Ha a melléknév y-ra végződik, az y-ból -i lesz.

Vannak olyan melléknevek azonban, amelyek rendhagyó módon alakíthatók határozószóvá.

pl. The well-educated people are usually smart. A tanult emberek többnyire okosak.

Bizonyos határozókat a melléknévvel egyező alakban kell használni, ezeket meg kell tanulni.

(A hardly jelentése: „alig”, tehát semmi köze a hard nehezen szóhoz.)

További névmások updated 2018-10-25

Jelzői birtokos névmások

Az angolban a jelzői birtokos névmás elé nem teszünk határozott névelőt, illetve a főnév sem kap birtokviszonyt kifejező toldalékot.


Kölcsönös névmás

Kétféle névmással fejezhetjük ki: each other és one another (mindkettő jelentése egymást).


Mutató névmás

szám közelre távolra
egyes this ez that az
többes these ezek those azok

További mutató névmások a such (ilyen, olyan), the same (ugyanaz).


Kérdő névmás

A kérdő névmások (kérdőszavak) alakja nem változik egyes, ill. többes számban. A kérdő névmások a következők: who (ki/t? kik/et?), what (mi/t? mik/et? milyen?), which (melyik/et?), where (hol?), how (hogyan?), whose (kié?)


who vs. whom

A whom tárgyas jelentésű kérdőszó (kit? kiket?), általában ki lehet váltani a használatát a who-val is.

helyett gyakran egyszerűsítenek, who-val teszik fel a kérdést:

Ám a kérdésben, ha a kérdősző határozóra vonatkozik, whom-mal kell kérdezni.


what

A what jelentése többféle lehet, ami a szövegkörnyezettől, a használt szerkezettől függ.

Állító mondatban: „az(t), ami(t)” (tehát a that+which együttesének felel meg):


how

A how jelentése szintén a szövegkörnyezettől függ. Általában a tulajdonság mértékére ezzel a kérdőszóval kérdezünk rá.


which

Kiválasztó jelentésű, több személy vagy dolog közül vonatkozik valamelyikre.

A főnevet mindig ki kell tenni. Ha nem ismerjük, vagy személytelen, akkor a one szócskával pótoljuk.


whose

A whose kérdőszó a birtokosra kérdez.

Számok updated 2018-10-25

A sorszámnevek

A sorszámneveket a tőszámnevekből alkotjuk a -th képzővel. Ez alól kivétel az első három szám. Az y-ra végződő tízes számok y-ja i-re változik.

Példák:


A szorzó számnevek

A times (-szor) szó hozzátételével alkotuk őket, kivéve az első két szám esetében.


Az osztó számnevek

A tőszámnevekből képezzük by vagy in előljárószóval.

Törtek nevezőjének kifejezésére a sorszámneveket használjuk. A törtszám számlálója mindig tőszám, nevezője pedig sorszám.

Az életkor kifejezése


Az angol mértékegységek

Az angolok gyakran használják az ún. angolszász mértékegységeket a hosszúság (inch, yard, foot), a térfogat (pint) és a tömeg kifejezésére (pound és ounce).

angol magyar
1 inch 2,54 cm
1 foot láb 30,48 cm
1 yard 91,44 cm
1 pint 0,586 l
1 ounce uncia 31,103 g
1 pound font 453,592 g

Igék: jelen 3 updated 2020-06-07

Igék, amelyeknek nincs folyamatos alakjuk

Bizonyos igéknek nincs folyamatos alakjuk (vagy csak speciális esetben tehetők folyamatos alakba), ezeket meg kell tanulni. Ilyenek az:

érzelmeket kifejező igék: love (szeret, imád), like (szeret, kedvel, tetszik neki), hate (utál)

érzékeléssel kapcsolatos igék: see (lát), hear (hall), smell (szagol, szagot érez), taste (ízlel, ízt érez)

plusz továbbá a következők: know (tud), remember (emlékezik), want (akar), understand (ért).

Oktatás updated 2019-11-18

Határozatlan névmás

Határozatlan/bizonytalan mennyiségeket fejeznek ki, vagy utalnak ilyenekre. A leggyakoribbak a következők: some (néhány), every (minden), each (minden egyes, mindegyik), much/many (sok), all (minden), either (bármelyik vagy mindkettő; is), neither (egyik sem a kettő közül). Személyre vonatkozó határozatlan névmások a következők: someone, somebody (valaki), anyone, anybody (bárki, ill. senki), no one, nobody (senki), one (az ember, úgy általánosságban).

A some- névmásokat kijelentő, az any- kezdetűeket kérdő, a no- kezdetűeket tagadó mondatban használjuk (többnyire).

Az angol nyelvben nincs dupla tagadás a magyarral ellentétben, tehát a tagadószó mellett nem használhatunk tagadó értelmű névmást. (Tehát az "I don't need no one." helytelen.)

Az any kijelentő mondatban "bármilyen" jelentéssel szerepelhet csak.

A one-t gyakran használjuk általános alanyként, vagy megszámlálható főnév helyettesítésére, hogy a szóismétlést elkerüljük.


All, every, each, whole

Mindhárom jelentése a "mind, összes, minden egyes". A különbség, hogy az all az egész csoportra vonatkozik, az every már az egyes részeket is számításba veszi, az each pedig az egyes részeket helyezi előtérbe.

Az every és az each névmásokat kizárólag megszámlálható főnevek előtt lehet használni.

Személy(ek)re vonatkoztatva az everybody, everyone alakokat használjuk.

A whole jelentése "egész", az egységet jelenti.

Both, either, neither

A both jelentése mindkettő, az either-é bármelyik a kettő közül, a neither-é egyik sem a kettő közül. Csak megszámlálható főnév után lehet használni őket.

A both után a főnév mindig többes számban áll.

Az either és neither mellett a főnév állhat egyes és többes számban is.

Either…or ÉS neither…nor

A vagy… vagy… és a sem… sem… szerkezetet a következőképpen használja az angol:

Igék: múlt updated 2019-08-15

Múlt idő

Az elbeszélő múlt (egyszerű múlt idő = simple past tense) a múltban megtörtént események kifejezésére szolgál, amelyeknek a jelenre nincs hatásuk.

Ha van a múltra utaló időhatározó (yesterday - tegnap, the day before yesterday - tegnapelőtt, last night - tegnap este, last week - múlt héten) vagy évszám a mondatban, akkor ezt az igeidőt kell használni.

Ezt az igeidőt használjuk, amikor egy történetet mesélünk; ez az igeidő jellemző a mesékre, viccekre, elbeszélésekre mint irodalmi alkotásokra.

Az ige szótári alakjai

A szótárban az igék három fő szótári alakja található meg: - 1. Present infinitive: jelen idejű főnévi igenév - 2. Past tense: egyszerű múlt - 3. Past participle: múlt idejű melléknévi igenév

Az elbeszélő múlt idő képzése az ige 2. szótári alakjával történik; nem rendhagyó igék esetében ez egy -(e)d toldalékot jelent.

A rendhagyó igék múlt idejű alakja eltérő; ezeket meg kell tanulni. Az alábbi táblázatban a leggyakoribbak olvashatók.

magyar pres. inf. egyszerű múlt
lenni/van be was/were
megy go went
csinál do did
készít make made
fut run ran
úszik swim swam
beszél speak spoke
tesz take took
jön come came
eszik eat ate
iszik drink drank

A múltbeli szokás kifejezésére a used to szerkezetet használjuk.

used to

Igék: főnévi igenév updated 2018-10-25

A főnévi igenév

Az angolban a főnévi igenevet to+ige szerkezettel fejezzük ki, de vannak esetek, amikor a "to" elhagyható.

A következő esetekben a "to"-t el kell hagyni:

-> módbeli segédigék után (can, could, must, should, may, might, shall, will, would):

-> érzékelést jelentő igék után (see, hear, taste):

Bizonyos igék megkövetelik a to+ige szerkezetet, ezt meg kell tanulni, a leggyakoribban: agree (egyetért), believe (hisz), decide (dönt), forget (elfelejt), hate (utál), like (szeret), suppose (feltételez), promise (megígér), start (elkezd), finish (befejez), tell (mond), try (megpróbál), wish (kíván).

Igék: múlt 2 updated 2018-10-25

Kérdés egyszerű múlt időben

A do segédige múlt idejű alakját, a did segédigét használjuk az eldöntendő kérdés kifejezésére.

Kérdőszavas kérdés esetén a kérdőszó után áll a did segédige közvetlenül.

Tagadás egyszerű múlt időben

Szintén a do segédige múlt idejű alakjával, a did segédigével tagadunk.

Melléknevek alakjai updated 2018-10-25

Melléknevek fokozása

Vannak rendhagyó és nem rendhagyó melléknevek. Előbbieket meg kell tanulni fejből.

A leggyakoribb rendhagyó melléknevek fokozása

alapfok középfok felsőfok magyar
bad worse the worst rossz
good better the best
far farther farthest messzi
far further furthers további
many more the most sok (megszámlálható)
much more the most sok (megszámlálhatatlan)
little less least kevés

A nem rendhagyó melléknevek fokozása

Ha a melléknév 1-2 szótagból áll, középfokban –er, felsőfokban –est végződést kap.

Ha a melléknév 2 szótagnál hosszabb, középfokban „more”, felsőfokban „most” kerül elé, a melléknév alakja maga nem változik.

Ha a melléknév y-ra végződik, fokozáskor az y i-re változik.


Kifejezések

Különbségtevő összehasonlításkor a „than” szót használjuk.

Hasonlításkor, „épp olyan, mint” értelemben, a „like” szót használjuk.

Állító mondatban, egyenrangú tagok összehasonlításakor az „as…as” szerkezetet haszánljuk.

Tagadó mondatban, egyenrangú tagok összehasonlításakor a „so…as” szerkezetet haszánljuk.

Igék: befejezett jelen updated 2018-10-25

A befejezett jelenidő: present perfect

A magyarban ilyen igeidő nem létezik. Akkor használjuk, amikor a cselekvés a múltban kezdődött, és az eredménye a jelenben látszik, vagy még most is tart.

A kifejezésére a have/has+az ige 3. szótári alakja (past participle) szerkezetet használjuk.

Akkor is ezt az igeidőt használjuk, amikor valaminek a megtörténtére vagyunk kíváncsiak.

a present perfect határozószói

Bizonyos határozók mellett nagyon gyakran ezt az igeidőt használjuk, például: already - már, yet - még, recently - mostanában, for - óta, just - éppen, these days - mostanában, for a long time - hosszú ideje, ever - még.

Present perfect continuous

Képzése: have been + ige 1. szótári alakja + -ing.

Olyan cselekvést fejez ki, amely a múltban kezdődött és a jelenben is tart, és fontos, hogy ez folyamatosan zajlott.

Igék: főnévi igenév 2 updated 2018-10-25

Gerund

Ilyen szófaj nincs a magyarban, tehát magyarul is ezen a néven hivatkozunk rá a legtöbbször. Gerund alakban az ige egy -ing végződést kap.

A magyara -ás/-és képzős főnévként fordítható

Ahogy a to+infinitive szerkezetnél már írtuk, bizonyos igék csak to+inf vagy csak gerund alakban állhatnak, más igék mindkét formában használhatóak, azonban ekkor a jelentés eltér.

Bizonyos igék mellett az infinitive alak a jelenre, míg a gerund a múltra utal.

Az infinitive alak lehet célhatárói értelmű, míg a gerund valamilyen cselekvés folyamatát jelenti.

Gerund mint alany:

Gerund mint tárgy: az érzelmeket kifejező igék után gyakran használunk gerundot. Ilyen igék a következők: like (szeret), hate (utál), regret (sajnál), fear (fél) stb.

(A fenti példán is látszik, hogy a magyar az egyes számot, az angol a többes számot használja ilyen esetben. Habár magyarul a többes számú főnév használata sem lenne helytelen nyelvtanilag, stilisztikailag helyesebb az egyes szám, ezért fordításkor célszerű így használni.)

Gerund mint jelző:

Gerund mint határozó:

Bizonyos névszók után mindig Gerund áll, ilyenek a: no use, no point, worth, busy stb.

Vonatkozó névmások updated 2021-03-27

Vonatkozó névmások

A vonatkozó névmás az után a szó után áll, amire vonatkozik. Alakjukat tekintve azonosak a mutató (this, that) és kérdő (who, which, whom) névmásokkal.


Other, another

Az other jelentése: másik, többi. Utána főnév állhat.

Az another jelentése: egy másik, még egy. Utána a főnév mindig egyes számban áll.


Else

Az else jelentése: más. Mindig kérdő vagy határozatlan névmásokkal jár együtt.

Igék: befejezett múlt updated 2018-10-25

Befejezett múlt: Past perfect

A befejezett múlt = part perfect olyan történést jelöl, ami a múltban, valami előtt történt, vagy éppen akkor ért véget. Jelentésénél fogva ezért önmagában általában nem használjuk, hanem csak past simple (egyszerű, elbeszélő múlt) igeidő melett.

(Jellemzően egyébként egyszerű elbeszélő múltat használunk a múltbeli, egymás után történő események kifejezésére.)

Képzése a had + a főige 3. szótári alakja (past participle).

(Természetesen ez a mondta a fentiek alapján simple past igeidővel kifejezve is helyes: I cooked the meal, then my child ate it.)

Jellemző időhatározói a következők: before - előtt, after - után, when - mikor, by the time - mire, since, then - azután, till/until - amíg, as soon as - amint.

Gyakran használjuk ezt az igeidőt függő beszédben is:

Past perfect continuous

Képzése: had + been + ige 1. szótári alakja + -ing.

Olyan cselekvés kifejezésére használjuk, ami a múltban kezdődött, és egy későbbi, ugyancsak múltbeli cselekvésig, vagy azon túl is tartott. Tehát önmagában nem, csak egyszerű múlttal együtt szokták használni.

Visszaható névmások updated 2018-10-25

Visszaható névmás

A visszaható szerkezet az angolban nem olyan elterjedt, mint a magyarban, ám bizonyos igék kifejezetten vonzzák a visszaható névmást.

magyar angol
magam myself
magad yourself
maga/át (ffi) himself
maga/át (nő) herself
maga/át (tárgy) itself
magunk ourselves
magatok yourselves
maguk themselves

Igék: igenevek updated 2019-08-09

Folyamatos jelen és múlt

A folyamatos igealakokat akkor használjuk, ha fontos a cselekvés lefolyása. Képzése: to be + 1. szótári alak + -ing.

Folyamatos jelen (Present continuous)

Akkor használjuk, ha a cselekvés éppen a beszéd idejében történik, vagy abban az időszakban.

Akkor is ezt használjuk, ha valamiről negatív értelemben beszélünk.

A jövő idő kifejezésére is használhatjuk a folyamatos jelent, ha a cselekvés bekövetkeztében biztosak vagyunk.

going to

A folyamatos jelen idő speciális alakja, ha a cselekvés pontos időpontja nem lényeges.

I am going to go to the cinema. Moziba fogok menni.


Folyamatos múlt (Past continuous)

Akkor használjuk, ha fontos, hogy a múltban hosszan tartott a cselekmény.

Igék: jövő updated 2018-10-25

A jövő idő

A jövő időt a will+ige 1. szótári alakja szerkezettel használjuk. Egyes és többes szám első személyben állhat shall is, ez az irodalmi szövegekben nagyon gyakori.

A jövő időre utaló határozoszók gyakran szerepelnek az ezzel az igeidővel kifejezett mondatokban: tomorrow (holnap), next week (jövő héten) stb.

Jövő idejű kérdés

Fordított szórenddel történik:

Eldöntendő kérdés: - Will we go to the cinema? Fogunk menni moziba?

Kérdőszavas kérdés: - When will we go to the cinema? Mikor fogunk moziba menni?

Jővő idejű tagadás

A will+not+ige 1. szótári alakja szerkezettel tagadunk.

Rövidítés

A will/will not gyakran rövidítve szerepel:

Folyamatos jövő (Future continuous)

Képzése: will/shal + be + ige 1. alakja + -ing.

Akkor használjuk, ha a jövőben hosszabban tartó cselekvés zajlik.

Ha két esemény egyidőben zajlik, az egyik hosszabban, szintén használhatjuk.

Igék: segédigés jövő updated 2018-10-25

A jövő idő: going to

A jövő időt a korábban már tárgyalt will+1. szótári alak mellett a be+going to+1. szótári alakkal is ki lehet fejezni.

A két szerkezet között jelentésbeli különbség van, amit az alábbi táblázat foglal össze.

kiről van szó be going to will
rólam saját, korábbi döntés alapján kialakult terveim most döntöm el, hogy így lesz
másokról minden jel arra utal azt hiszem, hogy így lesz

Igék: befejezett jövő updated 2018-10-25

A befejezett jövő: Future perfect

A Future perfect olyan cselekvést jelöl, amely a jövő egy adott pillanata előtt fog bekövetkezni, illetve addigra már be lesz fejezve, ill. ha egy cselekvés még folyamatban lesz egy későbbi cselekvés megindulásakor.

Képzése: will + have + ige 3. szótári alakja.

Kérdése fordított szórenddel történik:

Tagadása a will not + have + 3. alak szerkezettel történik.

Future perfect continuous

Képzése: shall/will + have been + ige 1. szótári alakja + -ing

A jövőben befejeződő cselekvés kifejezésére használjuk, ha addigra megtörténik valami.

Módbeli segédigék updated 2018-10-25

Módbeli segédigék

A módbeli segédigék (modal auxiliary verbs) a főigék jelentését módosítják.

A módbeli segédigék hiányos igék, csak jelen és múlt idejük van, és nem veszik fel E/3-ban a személyragot.

can és may

Lehetőséget kifejező módbeli segéidék. A can (could) valamilyen képességet, tudást jelöl, kifejezhet engedélyt, ill. múlt idejű változatával (could) feltételes mód kifejezésére is használható. Jövő időre vonatkoztatva körülírva, a will able to+inf szerkezettel fejezhetjük ki többek között.

A may lehetőséget, engedélyt fejez ki, múlt idejű alakja függő beszédben a might; jelen időben a might csak sejtést fejez ki. A may-jel engedélyt is kifejezhetünk. Múlt időre vonatkozóan körülírva fejezzük ki, például a "was allowed (to)" szerkezettel.

A can és may tagadására a cannotot használjuk. A may not tiltást jelent.

must és have to

A kötelességet, szükségességet fejezik ki. A must inkább belső szükségre, a havet to külső kényszerítő körülményre utal inkább.

A must tagadása a needn't a nem kell értelemben, a musn't jelentése "nem szabad. A have to tagadása a don't have to**.

A must-nak nincs múlt ideje, ilyen esetben a had to szerkezetet használjuk, ami a have to múlt ideje is egyben. Ennek tagadása a didn't have/need to.

A must bizonyosságra is utalhat. Múlt időben a present perfect alakkal fejezzük ki: must have + 3. alak. Ennek tagadását a cannot segédigével fejezzük ki.

Események updated 2018-10-25

Módbeli segédigék II.

shall

Jelenthet tiltást, parancsot vagy kényszert.

E/1 és T/1. esetben kérdésben is használható, jelentése: szabad-e.

Múlt idejű alakja a should, ami jelen időben használva egy erősebb parancsot jelent. Valódi múlt ideje a should have +3. alak. A tagadása a should not.

ought to

Jelentése "kell", de nyomatékosabb az előzőnél. Múlt idejű alakja az ought (not) to + have + 3. alak.

have to

Feltételes módban használva a jelentése: kellene. Múlt ideje bonyolultabb, a would have + 3. alak + to szerkezettel fejezzük ki.

need

Alapjelentése a "szükséges", de jelentheti azt is, hogy "kell". Tagadása a needn't.

Igék: múltbeli feltételes mód updated 2018-10-25

A feltételes mód

feltételes jövő

Akkor használjuk, ha a feltétel és a következmény is biztos. A főmondat jelen vagy jövő időben áll, a mellékmondat jelen idejű.

feltételes jelen

A feltételtételtől függ a következmény, van rá esély. A főmondat feltételes jelen időben: should/would + ige 1. alakja, a mellékmondat múlt időben van.

feltételes múlt

A feltétel és a következmény is lehetetlen (volna...volna). A főmondat feltételes múlt időben áll: should/would have + ige 3. szótári alakja és a mellékmondat régmúltban: had + ige 3. alakja.

Az if helyett fordított szórenddel is kifejezhetjük a feltételes módot.


39 skills with tips and notes
0.001