Join our new Duolingo Forum to help us rebuild what was lost with the old forum closing and more...

Cached mode
Duome is showing cached data by default, you can hit refresh button right here to update your stats.
Remember that your profile must be public for duome to be able to visualize the data. Simple numbers like streak or crowns would be updated instantly while more complex concepts like daily XP chart or Recent Practice Sessions will be available on page reload. You can provide feedback, ask questions and request new features on our forum — be welcome to join us there :)

Streak Hall of Fame
210

AnnaSusita

3488548 XP#346
2694#8726
55635#1820
186440

Learning English from Hungarian

Level 15 · 9841 XP

Crowns: 0/330

Skills: 19

Lessons: 69

Lexemes: 461

Strength: 87%

Created: 2016-08-15
Last Goal: 2023-11-05
Timezone: UTC+2

Last update: 2024-02-22 22:33:50 GMT+3 (cached)


206555082

English Skills by StrengthCrownsNameOriginal Order

 • ••• 32 Alapok 112 @ 100% 0
  a · am · an · and · apple · boy · bread · drink · drinks · eat · eats · girl · he · i · is · man · she · the · water · woman
  20 words

  Először is üdvözlünk a Duolingón. :)

  Itt az aktuális leckével kapcsolatban találsz magyarázatot, segítséget, fontos tudnivalókat.

  Ha nem értesz valamit, először mindig nézd meg ezeket a magyarázatokat, mielőtt feltennél egy kérdést a fórumon! A magyarázatok hosszúnak tűnhetnek, de fontos tudnivalókat adnak át az angol nyelvvel kapcsolatban. Olvasd őket végig figyelmesen!

  Jó szórakozást és sikeres nyelvtanulást kíván a Duolingo magyar csapata.  Az angol szórend

  A magyarra azt szokták mondani, hogy jórészt „kötetlen” szórenddel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy az, hogy „Én eszem egy almát” ugyanazt jelenti, mint az "Én egy almát eszem." pusztán a szavak sorrendje változott meg, a hangsúly került kicsit máshová.

  Az angolban ez nem így van. Az angol „kötött” szórenddel rendelkezik, mely elsőre idegennek tűnhet, míg a valóságban sokkal egyszerűbb, hiszen a jelentést a szavak sorrendje kevésbé befolyásolja.

  Az angol szórend leírható három betűvel: SVO.

  • Az „S”jelentése „subject” ami azt jelenti „alany” (általában a mondatban a cselekvőre utal, például a fenti almás példamondatok alanya az "én" szó)

  • A „V” jelentése „verb”, vagyis „ige”. Az ige cselekvést vagy történést fejez ki (pl.: enni, futni, menni, ülni vagy a leggyakoribb ige: a lenni).

  • Az „O” pedig az „object”-et jelenti, ami magyarul „tárgy”. A magyarban a mondat tárgyát tárgyraggal látjuk el (pl.: almát, könyvet, házat, vizet), de az angolban nincs főnévragozás.

  Ezek után könnyen megérthető az alábbi mondatszerkezet:

  • I eat an apple. Én egy almát eszem.

  ahol „I” (én) az alany, „eat” (eszik) az ige és „an apple” (alma -> almát) a tárgy.

  A kérdőmondat szórendje

  A kérdőmondat szórendje fordított, azaz a kérdést segédigével (pl. do) vagy kérdőszóval (pl. what) kezdjük, ezt követi az alany, majd az ige.

  • Do you like apples? Szereted az almát?
  • What do you like? Mit szeretsz?

  A személyes névmások – alany- és tárgyeset

  személy alany tárgy
  E/1. I én me engem
  E/2. you te you téged
  E/3. he/she/it ő (ffi)/ő (nő)/az him/her/it őt (ffi)/őt (nő)/azt
  T/1. we mi us minket
  T/2. you ti you titeket
  T/3. they ők, az them őket

  Egyes szám 1. személyben nagybetűvel írjuk: I. Az egyes és többes szám 2. személyű alakja egyaránt you. Egyes szám 3. személyben attól függően, hogy emberről, illetve nem emberről van-e szó, választjuk a személyes névmást. A „he” férfira, a „she” nőre utal. Az „it” utalhat más élőlényre vagy bármilyen személytelen dologra, fogalomra.

  • He/she/it learns. (Ő/az) tanul.
  • It is difficult. (Ez) nehéz.

  FIGYELEM! Nagyon fontos továbbá, hogy az angolban a mondatnak mindig kell, hogy legyen alanya (cselekvője). A magyarban mondhatjuk, hogy „eszem egy almát” ahelyett, hogy „én eszem egy almát”, hiszen a ragozásból kiderül, hogy ki eszi azt az almát. Ezzel ellentétben az angolban szegényes a ragozás (jelenidőben csak az E/3. személyben van változás) ezért mindig ki kell írni a cselekvőt.

  A névelő

  Az angolban a magyarhoz hasonlóan megkülönböztetünk határozott és határozatlan névelőt.

  A magyarral ellentétben azonban a határozott névelőnek egy, a határozatlan névelőnek két alakja van.

  névelő típusa angol magyar
  határozott the a/az
  határozatlan a/an egy

  A határozott névelő (the) a szó első betűjétől függetlenül mindig ugyanaz.

  A határozatlan névelő (a vagy an) választása attól függ, hogy az adott angol szó milyen betűvel kezdődik: magánhangzóval, vagy mássalhangzóval.

  Ha a szó kiejtés szerint magánhangzóval kezdődik, akkor a névelő an:

  • an apple = egy alma

  • an honest man (itt a „h”-t nem ejtjük) = egy becsületes ember

  Ha a szó kiejtés szerint mássalhangzóval kezdődik, akkor lesz a névelő a:

  • a man = egy férfi

  • a unit (az „u”-t „jú”-nak ejtük) = egy egység

  FIGYELEM! Az angol nyelvben, ha az alany egyes számú, mindig ki kell írni a határozatlan névelőt, még ha a magyarban ez nincs is így. Tehát az "I eat apple" helytelen, helyesen: "I eat an apple".

  • She is a girl. (Ő egy) lány.

  De:

  • They are students. (Ők) diákok.

  Mikor eat és mikor eats ?

  Az ige alakja jelen időben (pl. eat - enni) nem változik akkor sem, ha megnevezzük a cselekvőt (I eat, you eat stb.).

  Ez alól az egyetlen kivétel az egyes szám harmadik személy (he, she, it), amely esetben az igék kapnak egy -s toldalékot.

  Példák:

  • I eat bread. Kenyeret eszem.

  • You eat an apple. Te egy almát eszel.

  DE

  • He eats bread. (Ő) kenyeret eszik.

  • She drinks water. (Ő) vizet iszik.

  • It eats an apple. (Ez/Az) egy almát eszik.

 • ••• 41 Alapok 221 @ 100% 0
  are · book · boys · child · children · girls · has · men · menu · milk · newspaper · read · reads · rice · sandwich · they · we · women
  18 words

  A kiejtésről röviden

  Az angol nyelvben a szavak kiejtése és írásképe az esetek többségében eltér egymástól, ellentétben a magyarral.

  Az angol írásban 5 magánhangzót és 21 mássalhangzót használ, ám a betűk kiejtése ennél sokkal nagyobb variációt mutat. Az y jelölhet magán- és mássalhangzót is (city [sziti] = város, yellow [jelóu] =sárga).

  Az angolban ebből következően egy adott betűnek vagy betűkombinációnak más és más beszédhang is megfelelhet, s ugyanazt a hangot több különböző betűt vagy betűkapcsolat is jelölheti. (A példák csak megközelítőleg adják vissza a tényleges kiejtést.)

  • apple = alma, kiejtése: [epül]
  • bank = bank, pad, kiejtése: [benk]

  • cherry = cseresznye, kejtése: [cserri]

  • match = meccs, gyufa, kiejtése [mecs]
  angol abc betűi magyar kiejtés
  a éj
  b
  c szí
  d
  e í
  f ef
  g dzsí
  h éijdzs
  i áj
  j dzséij
  k kéij
  l el
  m em
  n en
  o o
  p
  q kjú
  r ár
  s esz
  t
  u
  v
  w dábbüljú
  x éix
  y váj
  z zet

  Tippek a kiejtés gyakorlására:

  • angol nyelvű film nézése angol felirattal
  • angol hangoskönyv olvasása hallgatás közben

  A többes szám

  A magyarban a többes számot a -k toldalékkal fejezzük ki (alma -- almák. Ugyanerre a célra az angol az -s toldalékot használja. Például:

  • apple (alma) -> apples (almák)
  • boy (fiú) -> boys (fiúk)
  • girl (lány) -> girls (lányok)

  Azonban, ha a főnév végződése -s, -sh, -x, -z vagy -ch (az a -ch, amelyet "cs"-nek ejtjük, nem "k"-nak"), akkor -s végződés helyett -es végződést kap a főnév:

  • sandwich (szendvics) -> sandwiches (szendvicsek)
  • church (templom) -> churches (templomok)
  • bus (busz) -> buses (buszok)
  • fox (róka) -> foxes (rókák)

  Amennyiben a főnév végződése -y /kivétel a boy/, akkor pedig -ies végződést használunk:

  • cherry (cseresznye) -> cherries (cseresznyék)
  • lorry (kamion) -> lorries (kamionok)

  Bizonyos főneveket alapesetben többes számban használnak az angol nyelvben, ezeket meg kell tanulni. Ez azt jelenti, hogy általánosan beszélve az adott tárgyról többes számban kell használni őket, a magyar nyelv azonban kifejezheti egyes számban is.

  • shoes (cipők) -> My shoes are black. A cipőm fekete.

  De: My left shoe is dirty. A bal cipőm koszos.

  Rendhagyó többes szám

  Az angolban, bár a többes szám jele az -s, előfordulnak rendhagyó alakok is (általában a leggyakrabban használt szavak rendhagyóak, ez sok nyelvre igaz).

  Ilyen rendhagyó alak a férfi, angolul man. Többes száma azonban NEM mans, hanem men.

  További, gyakran előforduló rendhagyó alakok:

  • child (gyerek, ejtsd: [csájld]) -> children (gyerek_ek_, ejtsd: [csildrn])
  • woman (nő, ejtsd: [vumen]) -> women (nő_k_, ejtsd: [vimin])

  Megszámlálhatatlan főnevek

  Bizonyos főneveknek alakilag nincs többes számuk, ezek általában az anyagnevek (butter = vaj) vagy elvont főnevek (pl. information = információ). Ezeket csak külön szerkezettel lehet többes számúvá tenni (pl. some, any).

  • I have some useful information. Hasznos információim vannak.

  Te vagy ti?

  Az angol nyelvben nem teszünk különbséget az egyesszám második személy (te) és a többesszám második személy (ti) között. Mindkettő you.

  A különbség a szövegkörnyezet alapján derül ki, például hogy a személyes névmást követő főnév egyesszámban vagy többesszámban áll:

  • You are a man. = Te (egy) férfi vagy.
  • You are men*. = Ti férfiak vagytok.

  (*nincs határozatlan névelő a többesszámú főnév előtt; továbbá figyeljünk a rendhagyó többesszámra! man -- men)


  A „be” és a „have” ragozása

  A „be” (lenni) és a „have” az angol nyelv két legfontosabb segédigéje:

  TO BE -- LENNI

  magyar angol
  én vagyok I am
  te vagy you are
  ő van (férfi) he is
  ő van (nő) she is
  ő/az van (tárgy/állat) it is
  mi vagyunk we are
  ti vagytok you are
  ők vannak they are

  TO HAVE -- BIRTOKOLNI

  magyar angol
  nekem van I have
  neked van you have
  neki van (férfi) he has
  neki van (nő) she has
  neki/annak van (tárgy/állat) it has
  nekünk van we have
  nektek van you have
  nekik van they have
 • ••• 50 Hétköznapi kifejezések23 100
  bye · english · fine · goodbye · hello · no · not · please · sorry · speaks · thanks · yes
  12 words

  Tegezés vagy magázás

  Az angol magázó nyelv. Régebben még létezett a személyes névmás 2. személyének tegező alakja (thou =te és ye =ti), azonban ez mára kikopott a nyelvből. Sok szerzemény azonban megőrizte ezt az archaikus formát.

  The Hymn of Joy

  Örömóda (részlet)

  Joyful, joyful / Lord we adore Thee / God of Glory, Lord of Love / Hearts unfold like flowers before Thee / Hail Thee as the sun above

 • ••• 50 Étel-ital31 100
  beef · beer · breakfast · cheese · chicken · coffee · dinner · egg · fish · food · fruit · juice · lemon · lunch · meal · meat · oil · orange · pasta · plate · pork · salt · soup · strawberry · sugar · tea · tomato · vegetarian · wine
  29 words

  Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek

  Az angol nyelvben a főnevek két nagy csoportra oszthatók: vannak megszámlálható / számszerű (countable), valamint megszámlálhatatlan / nem számszerű (uncountable) főnevek. A különbség abban áll, hogy az egyes számban álló megszámlálható főnevek esetében használhatjuk az a határozatlan névmást, a megszámlálhatatlan főnevek elé azonban szigorúan tilos kitenni. (A "this is a book" pl. helyes, DE a "this is a milk" viszont NEM.)

  A másik különbség az, hogy a többesszámú megszámlálható főneveket elláthatjuk többesszámjellel, vagyis -s raggal; ezt, akárcsak a határozatlan névmást tilos megszámlálhatatlan főnevek esetében kitennünk. ("These are books": ez helyes, DE "these are milks" NEM.)

  De mely főnevek megszámlálhatóak és melyek megszámlálhatatlanok? A megszámlálhatatlan (számszerű) főneveket a következő csoportokba tudjuk osztani:

  • anyagnevek: paper (papír), plastic (műanyag) stb.
  • textíliák: silk (selyem), wool (gyapjú) stb.
  • fémek: gold (arany), steel (acél) stb.
  • apró, sok kis szemből álló dolgok: rice (rizs), sand (homok), dust (por), flour (liszt) stb.
  • bizonyos élelmiszerek: fish (hal), bread (kenyér), cheese (sajt), sugar (cukor), milk (tej) stb.
  • gázok: air (levegő), oxygen (oxigén) stb.
  • elvont fogalmak: music (zene), time (idő), history (történelem) stb.
  • egyéb (olykor anyagszerű dolgok): hair (haj), skin (bőr), ice (jég), snow (hó), money (pénz) stb.

  Minden más főnév, amely a fenti csoportok egyikébe sem sorolható, megszámlálható (számszerű).

  Néhány példa a megszámlálhatatlan és a megszámlálható főnevek használatát illetően:

  MEGSZÁMLÁLHATÓ

  • This is a_ book. = Ez _egy könyv.
  • He is a_ man. = Ő _egy férfi.
  • These are animal_s_. = Ezek állat_ok_.

  MEGSZÁMLÁLHATATLAN

  • This is water. = Ez víz.
  • That is wine. = Az bor.
  • Is this silk? = Ez selyem?

  Az is fontos, hogy minden megszámlálható főnév elé ki kell tenni valamilyen névelőt.

  Vagyis, míg magyarul elég annyit mondani, hogy "Ő férfi.", angolul SOHA nem mondhatjuk, hogy "He is man". Mivel a "man" megszámlálható, ezért kötelesek vagyunk valamilyen (határozott vagy határozatlan) névelővel ellátni.

  A helyes mondat tehát úgy hangzik, hogy "He is a man."

  Much/many és little/few

  A much és many jelentése egyaránt sok. A much megszámlálhatatlan, a many megszámlálható főnév mellett használatos. A much ellentéte a little, a many ellentéte a few.

  • Don't use that much sugar. Ne használj olyan sok cukrot.
  • I want to drink a little milk. Szeretnék egy kis tejet inni.
  • How many of you will come to the party? Hányan jönnek közületek a bulira?
  • I buy a few apples. Veszek néhány ("egy kevés") almát.

  Valamilyen szinten magyarul is létezik ez a megkülönböztetés, pl. „Hány ember van itt?” DE „Mennyi levest kérsz?”. (Magyarul megszámlálható főnevekkel is előfordul a „mennyi”.) A két kérdőszó mégis különbséget von maga után: ha például azt kérdezem: „hány cukrot kérsz a kávéba?”, akkor a kockacukrok számára utalok, vagyis konkrét egységekre. Ugyanígy lehet más megszámlálhatatlan főnevekből is megszámlálható, ha egy adagra, kanálnyira, üvegnyire stb. értjük: „How much beer does he drink?”, de „How many beers do you want?” Az utóbbi az üvegek számára, nem pusztán a sör mennyiségére utal. A coffee, a soup stb. ugyanígy válhat alkalmilag megszámlálhatóvá, ha az adott helyzetben szokványos és egyértelmű az egység.

 • ••• 50 Állatok33 100
  animal · bear · bird · cat · crab · dog · duck · elephant · horse · mouse · spider · turtle
  12 words

  A főnév neme

  Az angolban az E/3. személyű személyes névmás és birtokos névmás kivételével (he, she, it - his, her, its) nem jelöljük a szavak nemét, csak természetes nemük van.

  A hímnemű főnevek a hímnemű élőlényeket jelölő főnevek: man (férfi), bull (bika), cock (kakas).

  A nőnemű főnevek a nőnemű élőlényeket jelölő főnevek: woman (nő), cow (tehén), hen (tyúk).

  Ha emberre utalunk, E/3. személyben mindig he vagy she névmást használunk. Egyéb élőlények esetében ez a szövegtől függ: ha fontos az állat neme, akkor a megfelelő személyes névmást (he, she), de általában nemet nem jelölő névmás használunk (it).

  • My cow is called Riksa. She is quite big. A tehenemet Riksának hívják. Ő meglehetősen nagy.

  A gyermekkel kapcsolatos főneveket semleges neműnek kell (általában) tekinteni. Ilyen például a child (gyermek), baby (kisbaba), infant (csecsemő), toddler (totyogó).

  Az olyan állatnevek, amelyek nem utalnak az állat nemére, szintén semlegesnek tekintendők. Például: mouse (egér), turtle (teknős), dog (kutya).

  Általában az irodalmi szövegekben az ország-, város- és hajóneveknek hím- vagy nőneme van. Hímneműek az erőt, nagyságot kifejező főnevek, mint a death (halál), fire (tűz) stb. Nőneműek a gyengédséget, szépséget takaró főnevek, egyes ország-, városnevek, hajók, tudományok és művészetek nevei, például a moon (hold), nature (természet), land (föld), hope (remény).

  A főnév ragozása

  Az angolban tárgyesetben és részes esetben a főnév változatlan alakban áll.

  • I have a car. Van egy autóm.
  • I tell the girl a story. Mondok a lánynak egy történetet.

  De: kifejezhetjük a részes esetet to vagy for előljárószókkal is:

  • I tell a story to the girl. Mondok egy történetet a lánynak.

  A birtokos esetet kétféleképpen fejezhetjük ki: ragos és előljárós szerkezettel. A ragos szerkezetet akkor használjuk általában, ha a birtokos élőlény vagy időt, helyet, mennyiséget, távolságot fejez ki, földrajzi név. Egyes számban a birtokjel 's, többes számú szóhoz csak ' kapcsolódik.

  • This is my brother's car. Ez a bátyám autója.
  • The Olimpic Games' winners are very famous. Az Olimpiai Játékok nyertesei nagyon híresek.

  Az előljárós birtokos esetet az of szóval fejezzük ki, ha a birtokos nem élőlény, illetve speciális esetekben.

  • I drink a glass of water. Iszom egy pohár vizet.
  • a 'lot of' szerkezettel -> a lot of people egy csomó ember

  Az ige

  Az ige cselekvést, történést vagy létezést fejez ki. Az angolban vannak főigék, amelyek önállóan, és segédigék, melyek csak főigékkel együtt állhatnak.

  Az egyszerű jelenidőben és az egyszerű múltidőben az igealak megfelelő idejű alakját használjuk.

  • I go to school. Iskolába járok.

  • I went to school. Iskolába jártam.

  A többi igeidőben a cselekményt segédige+főige szerkezettel fejezzük ki. A leggyakoribb segédigék a következők: to be (lenni), to have (birtokolni), can (tud), may (szabad, lehet), ought to (kell), will (lesz), need (szükséges), used to (szokott).

  A segédigék általában nem kapnak végződést.

  A főigék -es, -ing, illetve -ed végződést kapnak, valamint vannak rendhagyó múlt idővel rendelkező igék is, amiket meg kell tanulni.

 • ••• 50 Többes sz.42 100
  animals · apples · birds · books · cats · dogs · ducks · elephants · horses · newspapers · plates · sandwiches · turtles
  13 words

  A többes szám

  A magyarhoz hasonlóan az angolban a főnevek állhatnak egyes számban (alma, autó, könyv) és többes számban (almák, autók, könyvek).

  A magyarban ezt a -k raggal fejezzük ki, az angolban pedig általában az -s toldalékkal, de ennek is megvannak a maga szabályai.

  Általában az angol főnevek szimpla -s végződést kapnak, mint például:

  • apples -- almák
  • books -- könyvek
  • newspapers -- újságok

  Azonban ha az angol szó kiejtés szerint "cs", "dzs", "s", "sz" vagy "z" hangra végződik, akkor a helyes toldalék az -es. Ennek pusztán a kiejtés könnyítése az oka.

  • sandwiches -- szendvicsek
  • bosses -- főnökök

  További szabály, hogy amennyiben a főnév mássalhangzó + "y"-ra végződik, akkor az "y" helyére -ies végződés áll be:

  • lady (hölgy) -- ladies (hölgyek)
  • story (történet) -- stories (történetek)

  Amennyiben a főnév f-re, vagy fe-re végződik egyes számban, akkor többes számban ez v-re változik, és -e kötőhangzóval veszi fel az -s ragot.

  • wife (feleség) -> wives (feleségek)
  • wolf (farkas) -> wolves (farkasok)

  Kivételek: roof (tető) -> roofs, cliff (szikla) -> cliffs stb.

  VIGYÁZAT! Vannak ugyanakkor rendhagyó többes számú főnevek is szép számmal, melyekre többnyire nincs semmiféle szabályosság, és szavanként meg kell ezeket tanulni. Néhány gyakori példa:

  • man (férfi) -- men (férfiak)
  • woman (nő) -- women (nők)
  • child (gyerek) -- children (gyerekek)
  • mouse (egér) -- mice (egerek)
  • tooth (fog) -- teeth (fogak)
  • foot (lábfej) -- feet (lábfejek)
  • tomato (paradicsom) -- tomatoes (paradicsomok)

  Továbbá fontos megjegyezni, hogy többesszámjelet alapvetően csak megszámlálható főnevek kaphatnak! (Megszámlálhatóság-megszámlálhatatlanság témában lásd "Étel-ital" ismeretanyag!)

  Néhány főnév (állatnév) egyes és többes száma megegyezik, pl. sheep (juh), deer (szarvas).

  A fish (hal) csak akkor kaphat többes számot, ha kimondottan több különböző halfajtáról beszélünk. Egyazon halfajta esetén a fish szó akár egy, akár több darabra is utalhat.

  A fruit (gyümölcs), food (étel), cheese (sajt), soup (leves) és pár további szó legtöbbször megszámlálhatatlan (tehát nem állhat előttük a/an névelő, és nem kerülhetnek többes számba). Ha viszont több különböző fajtájukról beszélünk, olyankor kivételesen számszerűen is használhatók. Ez azt is jelenti, hogy egyes számú alakjuk többes értelmű is lehet (pl. ételek, gyümölcsök), hiszen darabszám terén akárhányra utalhatnak mindaddig, amíg egyazon fajtáról beszélünk.

  Egyes főnevek jelentése eltér egyes és többes számban: good (jó) - goods (javak/árucikkek), glass (üveg/pohár) - glasses (szemüveg) stb.

  A két részből álló ruhadarabok (pl. nadrág), valamint az olló neve alakilag eleve többes számú: pants / trousers (nadrág), shorts (rövidnadrág), scissors (olló). Ezeknél a szövegkörnyezet dönti el, hogy egyes vagy többes számú jelentésben állnak, de az alapeset az egyes szám. Kifejezetten több darabra a pair (pár) szóval utalhatunk: two pairs of pants (két nadrág), five pairs of scissors (öt olló).

 • ••• 50 Birtokos névmások51 100
  ' · 's · her · his · its · mine · my · our · ours · their · your · yours
  12 words

  A jelzői birtokos névmás

  A jelzői birtokos névmás azt a birtokos névmást jelenti, amely a főnév előtt áll, például:

  • az én könyvem (= my book)
  • a te kutyád (= your dog)
  • az ő háza (= his/her house)

  Először is, a magyartól eltérően az angolban nem tesszük ki a birtokos névmás elé a határozott névelőt (a/az). Tehát, míg magyarul azt mondjuk, hogy "a (te) könyved" addig angolul csak annyit mondunk, hogy "your book", és SOHA(!!!) nem fogjuk azt mondani, hogy "the your book".

  Íme egy táblázat az angol birtokos névmásokról:

  Magyar Angol
  az én [...]-m my [...]
  a te [...]-d your [...]
  az ő [...]-je (férfi) his [...]
  az ő [...]-je (nő) her [...]
  annak a[...]-je (tárgy/állat) its [...]
  a mi [...]-nk our [...]
  a ti [...]-tek your [...]
  az ő [...]-jük their [...]

  Az önálló birtokos névmás

  A birtokos névmások másik fajtája az, ahol nem a főnév előtt áll a névmás, hanem utána:

  • A könyv az enyém. (= The book is mine.)
  • A kutya a tiéd. (= The dog is yours.)
  • A ház az övé. (= The house is his/hers.)

  A jelzői birtokos névmásokhoz hasonlóan itt sem tehetjük ki SOHA az angol fordításban a "the" névelőt a névmás elé (ld. példamondatok fentebb).

  Az önálló birtokos névmások a következők:

  Magyar Angol
  az enyém mine
  a tiéd yours
  az övé (férfié) his
  az övé (nőé) hers
  azé (állaté/tárgyé) its
  a miénk ours
  a tiétek yours
  az övék theirs
 • ••• 50 Névmások tárgyesete53 100
  her · him · it · me · them · us · you
  7 words

  Ez a lecke a személyes névmások tárgy- és részes esetével foglalkozik (engem, téged, őt, stb., illetve nekem, neked, neki, stb.).

  EZ EGY KÖZISMERTEN NEHÉZ LECKE, KÉRLEK OLVASD VÉGIG EZT A SEGÉDLETET MIELŐTT KÉRDEZEL, VAGY HIBÁT JELENTESZ BE!

  Az angol személyes névmások tárgyesetbeli alakjai a következők:

  Magyar Angol
  engem, nekem me
  téged, neked you
  őt (férfi), neki him
  őt (nő), neki her
  azt (tárgy / állat), annak it
  minket, nekünk us
  titeket, nektek you
  őket, nekik them

  A magyar nyelvben egy igét elragozhatunk két különböző módon is. Egyszer létezik az ún. alanyi ragozás (látok, látsz, lát, látunk, láttok, látnak) és az ún. tárgyas ragozás (látom, látod, látja, látjuk, látjátok, látják). A tárgyas ragozás lényege, hogy az ige magában foglalja a tárgyat (innen a neve), vagyis nem szükséges mögé tennünk, hogy "ezt", "azt", "a kutyát", stb. Egy példa:

  • Látod a kutyát?
  • Igen, látom. (= látom azt)

  Az angolban nincs tárgyas vagy alanyi ragozás, ezért nem helyes annyit válaszolni a fenti kérdésre, hogy "Yes, I see.", ki kell egészítenünk a fenti táblázatban található "it" névmással:

  • Do you see the dog?
  • Yes, I see it.

  A tárgyat tehát mindig ki kell írni az angolban, soha nem hagyható el.

  (Kis kiegészítés: a fönti kérdéstípusra egyébként lehet a segédigével is válaszolni: Do you see the dog? Yes, I do. vagy: Are you doing your homework? Yes, I am. stb.)


  Ennyit a tárgyesetről. Az angolban a részes eset névmásai megegyeznek a tárgyeset névmásaival, tehát a fönti táblázat itt is érvényes.

  Mivel a tárgyas névmások és a részes névmások alakilag megegyeznek (jelentésben természetesen nem!), a szórend nagyon fontos szerepet tölt be. Az ige után először a részes névmás áll, és csak utána a tárgy. Pl:

  • Olvasok nekik egy könyvet.
  • I read them a book. (itt a 'them' részes névmás, nem pedig tárgyas!)

  Vagy:

  • Adok neki egy kocsit.
  • I give her a car. (ez a 'her' nem egyenlő a birtokos 'her'-rel, de még csak a tárgyas 'her'-rel sem! ez egy részes névmás)

  Ugyanebből az okból (mivel alakilag egyeznek) egy részes és egy tárgyas névmás nem állhat egymás után. Tehát az, hogy "I read her it." (felolvasom neki azt) HELYTELEN.

  Ilyenkor megfordul a szórend, és az ige után NEM a részes névmás áll, hanem a tárgyas. A részes névmás elé pedig kell tennünk egy "to" elöljárószót:

  • Elolvasom neki (azt).
  • I read it to her. (itt az "it" a tárgy, a "to her" pedig a "neki").

  Vagy:

  • Megmutatom neked őket.
  • I show them to you. (itt a "them" a tárgy (őket), és a "to you" pedig a "neked").
 • ••• 50 Ruházat62 100
  clothes · pants · wear · wears
  4 words

  A tőszámnevek

  helyesírás

  Szövegben tízig általában betűvel kiírjuk a számokat, efelett számmal jelöljük. Huszonegytől kötőjellel írjuk a számokat.

  • twenty-one huszonegy

  A tízeseket a százasokhoz and kötőszóval kapcsoljuk.

  • 231: two hundred and thirty-one

  Élőszóban a hundred (száz) és a thousand (ezer) szavak gyakran kimaradnak.

  • 231: two three one

  Az évszámok kiejtése speciális, párosával ejtjük a számokat.

  • 1998: nighteen nighty-eight

  De a jelen évszázad évet másképp szokás ejteni: - 2015: two thousand fifteen

  A 0 olvasása: zero.

  Telefonszámok felolvasásakor az „O” betűt ejtjük helyette, pl. one-oh-four (104).

  matematika

  A tizedesvessző helyett az angol tizedespontot használ, amit így is kell ejteni.

  • 0.8: zero point eight

  Ha "fél"-ről van szó, azt and-del is hozzákapcsolhatjuk, jelentése ugyanaz, mint magyarul.

  • 1.5: one point five (egy egész öt) vagy one and a half (egy és fél, azaz másfél)

  Összeadás-kivonás:

  • 1 + 1 = 2 -> one and one are two
  • How much is one plus one? Mennyi egy meg egy?

  • 3 − 1 = 2 -> one from three is two

  • What does one from three leave? * Mennyi háromból egy?*

  • 4 / 2 = 2 -> four divided by two is two

  • How many times is two contained in four? *Hányszor van meg a négyben a kettő?

  • 2 × 2 = 4 -> two times two is four

  • How much is two times two? Mennyi kétszer kettő?
 • ••• 50 Igék: jelen71 100
  cooks · design · find · go · goes · hear · hears · know · like · likes · listen · listens · loves · make · pays · play · plays · rains · run · runs · says · sees · sleeps · support · swim · swims · take · tell · use · walk · walks · want · wants · work · writes
  35 words

  Igék: Jelen idő I.

  Egyszerű jelen – Present simple

  Mikor használjuk?

  Az angolban többféleképpen kifejezhetjük a jelen időt. Az általános történésekre, többször ismétlődő cselekvésre, szokásokra, általános igazságok kifejezésére az egyszerű jelent használjuk.

  • I go to school. Iskolába járok. (Tehát most épp nem biztos, hogy ott vagyok, ez egy általános érvényű kijelentés.)

  • I learn English. Angolul tanulok. (Általában, nem ebben a pillanatban éppen.)

  • Water boils at 100 °C. A víz 100 fokon forr. (Ez egy általános igazság, természeti törvény, ami normál körülmények között igaz.)

  Egyes szám 3. személy - ő

  Az angolban az ige alakja egyszerű jelen időben kizárólag egyes szám 3. személyben (E/3) változik, ekkor egy -s toldalékot kap.

  angol magyar
  I learn. (Én) tanulok.
  You learn. (Te) tanulsz.
  He/She/It learns. (Ő/Az) tanul.
  We learn. (Mi) tanulunk.
  You learn. (Ti) tanultok.
  They learn. (Ők) tanulnak.

  Amennyiben az ige végződése -ch, -s, -sh, -x vagy -o, az -s helyett -es toldalékot kap E/3-ban az ige.

  • He/She goes. (Ő) megy.

  Ha az ige y-ra végződik, az „y” „i”-re változik, így -s helyett -ies toldalékot kap E/3-ban.

  • He/She studies. (Ő) tanul.

  Ez nem vonatkozik a magánhangzó + y végződésűekre, amelyek a szokásos -s végződést kapják, pl. she plays, he says (az utóbbi kiejtése kivételesen: say [széj] > says [szez]).

  Kérdés

  Az egyszerű jelenben eldöntendő kérdéshez a „do/does” segédigét használjuk. A kérdőmondatot ezzel kezdjük eldöntendő kérdés esetén (tehát ahol nincs külön kérdőszó!).

  E/3-ban a do helyett does kezdi a kérdőmondatot. Kérdéskor nem kap -s toldalékot az ige E/3-ban.

  • You like tea. -> Do you like tea?
  • He learns English. -> Does he learn English?

  Tagadás

  A tagadás szintén a „do/does” segédigével történik. A „do not/does not” az ige elé kerül.

  Elterjedt rövidítése ennek a szerkezetnek a don’t és a doesn’t.

  Tagadáskor az ige nem kap -s toldalékot E/3-ban (hiszen ez a toldalék már ki van téve a doesn’t szóban).

  • We go to the cinema. Járunk moziba. -> We do not/don’t go to the cinema. Nem járunk moziba.

  • The elephant likes the apple. Az elefánt szereti az almát. -> The elephant does not/doesn’t like the apple. Az elefánt nem szereti az almát.

 • ••• 50 Színek73 100
  black · blue · brown · colorful · gray · green · orange · pink · purple · red · white · yellow
  12 words

  A névelők használata

  A határozott névelő

  Általában ki kell tenni, ha ismert, határozott, vagy már korábban említett személy(ek)ről, tárgy(ak)ról beszélünk.

  Nem tesszük ki egyes számú személynevek előtt, de kitesszük többes számúak előtt, illetve ha az egyes számú személynév számnévvel áll:

  • the Simpsons Simpsonék
  • Henry the Eighth Nyolcadik Henrik

  Nem tesszük ki egyes számú földrajzi nevek előtt, de kitesszük többes számúak előtt, ill. jelzős földrajzi nevek előtt, valamint világtájak előtt:

  • Oxford Street, Mount Everest
  • the Alps Alpok
  • the Black Sea Fekete-tenger
  • I am heading to the north. Északra tartok.

  Nem tesszük ki birtokos, mutató, kérdő és vonatkozó névmás előtt és után:

  • This car is mine. Ez az autó az enyém.

  Általános értelemben használt többes számú főnevek előtt sem tesszük ki:

  • Books are true friends. A könyv igaz barát.

  FIGYELEM! Az angol nyelv - a magyarral ellentétben - a többes számot vonzza, tehát általános értelemben a főneveket többes számban használja. Nem magyaros, ha az ilyen szerkezeteket többes számban fordítjuk, habár helytelennek nem tekintendő.

  • I have ears. Van fülem.

  Általában nem tesszük ki napok, hónapok, évszakok neve előtt, de kitesszük, ha időhatározóként, általános értelemben beszélünk róluk.

  • January is a winter month. A január téli hónap.
  • Winter starts in December. A tél decemberben kezdődik.
  • It is cold in the winter. Télen hideg van.

  Ki kell tenni viszont, ha konkrét időpontra vonatkoztatjuk.

  • He came on the Saturday before Easter's Monday. A Húsvét előtti szombaton jött.

  Nem tesszük ki anyagnevek, elvont fogalmak előtt.

  • I like riding the bike. Szeretem a biciklizést.
  • Gold is expensive. Az arany drága.

  A határozatlan névelő

  Használata kötelező minden megszámlálható, határozatlan, egyes számú főnév előtt.

  • This is an apple. Ez alma.
  • It was a nice day. Szép nap volt.
  • My sister has a cold. A nővérem náthás.

  Többes számú, határozatlan főnevek előtt a some szót kell kitenni:

  • I want to eat some apples. Meg akarok enni néhány almát.
 • ••• 50 Kérdések81 100
  do · does · have · what · what · when · where · which · which · who · whose · whose · why
  13 words

  Kérdések

  Az angol nyelvben a kérdőmondatra nem csak a kérdőjel utal a mondat végén, hanem a kérdő szórend is: az angol fordított szórendet használ. Ilyenkor az ige (segédige) vagy a kérdősző kerül a mondat eljejére, ezt követi az alany, majd a tárgy és a többi mondatrész.

  Eldöntendő kérdések: Yes-No kérdések

  Olyan kérdés, amire igennel vagy nemmel („Yes”-szel vagy „No”-val) lehet válaszolni. A magyar nyelvben a kijelentő mondat és a kérdő mondat közti különbséget a hanglejtés megváltoztatása jelzi, az angolban ezen kívül a megváltozott szórend is.

  Ha az ige állapotra utal, a segédigét használunk, ami a „be” létige megfelelő alakja. (Jelen időben „is” vagy „are”, egyes illetve többes számban.)

  • I am sleepy. Álmos vagyok. -> Am I sleepy? Álmos vagyok?

  • The children are dirty. A gyerekek piszkosak. -> Are the children dirty? A gyerekek piszkosak?

  Ha az ige valamilyen cselekvést vagy birtokviszonyt fejez ki, akkor a „do” segédigével kérdezünk jelen időben. A korábban megtanult E/3-as alakot (tehát „do” helyett „does”, „have” helyett „has”) itt is használni kell.

  • You speak English. Beszélsz angolul. -> Do you speak English? Beszélsz angolul?

  • You have a dog. Van (egy) kutyád. -> Do you have a dog? Van kutyád?

  • He goes to school. (Ő) iskolába jár. -> Does he go to school? (Ő) iskolába jár?

  • She has got a house. Van (egy) háza. -> Has she got a house? Van háza?

  Ha a kijelentő mondtaban segédigét használnánk, ugyanazt kell használni a kérdőmondatban is.

  • She can play the piano. Tud zongorázni. -> Can she play the piano? Tud zongorázni?

  Kérdezés kérdőszóval: WH kérdések

  Az angolban a kérdőszavak nagy része „Wh”-val kezdődik.

  Who? – Ki(k)? Ki(ke)t?

  • Who are you? Ki vagy te?

  What?Mi(k)? Mi(ke)t?

  • What is your name? Mi a neved?

  Why?Miért?

  • Why do you eat? Miért eszel?

  Where?Hol? Hová? Merre?

  • Where do you live? Hol laksz?

  When? - Mikor?

  • When do you get up? Mikor szoktál kelni? Mikor kelsz?

  Whom?Kinek? Kit? Kihez?

  • Whom are you talking to? Kihez beszélsz?

  Which?Melyik(et)? Melyek(et)?

  • Which color do you like? Melyik színt szereted?

  Whose?Ki(k)é?

  • Whose shoes are these? Kinek a cipői ezek?

  How?Hogy?

  • How are you? Hogy vagy?

  Ha az alanyra kérdezünk, nem használunk segédigét.

  • Peter goes to school. Péter iskolába jár. -> Who goes to school? Ki jár iskolába?

  • De:

  • Does Peter go to school? Péter iskolába jár?
  • Where does Peter go? Hova jár Peter?

  Visszakérdezés

  Az angol nyelvben a magyarnál sokkal gyakrabban kérdeznek vissza, ami a kijelentő mondat végére kerül, amivel megerősítést várnak a mondat első felére. Ezt úgy képezik, hogy ha a kijelentő mondat (segéd)igéje állító, akkor tagadó szerkezetet, ha tagadó, akkor állítót használnak.

  • We can speak English, can’t we? Tudunk angolul beszélni, nemde?

  • He doesn’t like ice cream, does he? Nem szereti a jégkrémet, ugye?

 • ••• 50 Kötőszók83 100
  because · but · if · or · that · when · whenever · while
  8 words

  Kötőszók

  A kötőszók két vagy több mondatrészt kötnek össze, logikai kapcsolatot teremtve köztük. Összeköthetnek egyenrangú (és – and) vagy alá-fölérendeltségi viszonyban álló mondatrészeket is.

  Mellérendelő mondat kötőszavai

  A mellérendelő összetett mondatban egyik tagmondat sem tekinthető a másik szerkezeti részének. A logikai kapcsolat sokféle lehet pl. kapcsolatos (and - és), ellentétes (but - de), választó (orvagy ), következtető (so - ezért). A két mondatrész önmagában is értelmes, nyelvtanilag helyes, a mondatrészek szétbonthatók.

  • Give me an apple and I will give you a peach. Adj egy almát, és én adok neked egy barackot.

  • My boyfriend wants to have a car but he doesn’t have money. A barátom szeretne egy autót, de nincs pénze.

  • She is going to the zoo or to the wild. – Az állatkertbe vagy a vadonba megy.

  • The children are hungry so they eat. – A gyerekek éhesek, ezért esznek.

  További gyakran használt mellérendelő kötőszavak: also – is, as well as – éppúgy, mint, both – mindkettő, not only…but also – nem csak… hanem is, for – mert, either…or – is…is, neither…nor – sem…sem, otherwise – máskülönben, still – mégis, yet – mégis, however – bármennyire, therefore – ezért, then – azután, rather…than – inkább…minthogy

  Alárendelő mondat kötőszavai

  Alárendelő összetett mondat akkor jön létre, ha valamelyik mondatrészt nem egy szóval (hosszan) vagy szókapcsolattal, hanem mellékmondattal fejezzük ki. Ennek a tagmondatnak tehát ugyanannyi az értéke, ugyanaz a szerepe, mint egy mondatrésznek. A főmondatban legtöbbször utalószó található, melynek szófaja ragos vagy ragtalan mutató névmás (az, azt, olyan, annyiszor stb.), illetve határozószó (úgy, ott, akkor, addig stb.). Az utalószó irányítja a figyelmet a mondatrészértékű mellékmondatra. Ha az utalószó hiányzik, akkor pótolható vagy odaérthető.

  • As long as the sun is shining, I am happy. Amíg süt a nap, boldog vagyok.

  • Buy the dress if you like. (Akkor) vedd meg a ruhát, ha tetszik.

  • I like spring, because I like the flowers. (Azért) szeretem a tavaszt, mert szeretem a virágokat.

  • You can go to the cinema, whenever you like. Akkor mehetsz moziba, amikor csak szeretnél.

  • I will visit you unless you stop me. Meglátogatlak majd, hacsak meg nem állítasz.

  • I like that you like it. Szeretem, hogy szereted.

  További gyakori alárendelő kötőszavak: as – amint, as if – mintha, as soon as – amíg, in order to – azért, hogy, when – amikor, where(ver) – amikor (csak), whether – ha, while – mialatt.

 • ••• 50 Elöljárók92 100
  about · after · against · among · as · at · behind · between · by · during · except · for · from · in · like · near · of · off · on · out · over · to · towards · under · with · without
  26 words

  Előljárók

  Az angolban az előljárószó (Preposition) a névszó – főnév, melléknév, számnév, névmás - előtt áll, sosem követheti ige. Amit a magyar nyelvben toldalékkal vagy határozószóval (behind - mögött, towards - felé) fejezünk ki, azt az angolban többnyire előljárószóval tesszük.

  • I am going to the zoo. Az állatkertbe megyek.

  • The woman reads to the boy. A nő olvas a fiúnak.

  • My little brother was born in 2000. 2000-ben született az öcsém.

  • The cat is sitting behind the door. A macska az ajtó mögött ül.

  1. Időre vonatkozó előljárószavak

  Napra, dátumra - on

  • I go to the gym on Thursday. Edzőterembe járok csütörtökön.

  • I was born on 1 May. Május 1-én születtem.

  Rövid napszakra (noon - dél, éjfél - midnight, naplemente - sunset), pontos időpontra - at

  • Hétkor kelek. I get up *at 7 o’clock.
  • We have lunch at noon. Délben ebédelünk.

  Bizonyos kifejezéseknél:

  • at night -éjjel
  • at the weekend -hétvégén
  • at the moment - jelenleg, ebben a pillanatban

  Hosszabb időtartamra - in

  • I was born in January. Januárban születtem.
  • in the 20th century - a 20. században *

  2. Térre vonatkozó előljárószavak

  in/on/at

  • I am in the room. A szobában vagyok.
  • The book is on the table. A könyv az asztalon van.

  Eseményen, helyszínen:

  • We are at the a party. Buliban vagyunk.
  • She is at school. Iskolában van.

  További gyakori előljárószók:

  angol magyar
  from…to/till/until -tól…-ig
  between…and [két időpont, hely] között
  during [időintervallum] alatt
  for [időtartamon] keresztül
  from -ból/ből, -tól/től
  before előtt
  after után
  over [időtartam] során, vmi felett
  by/beside/next to/near vmi mellett
  under alatt
  among között
  behind mögött
  with -val/vel
  without vmi/vki nélkül
  about vmi/vkiről
  except vmi kivételével
  against vmivel szemben
 • ••• 50 Dátumok és időpontok101 100
  today · tomorrow · tonight · until
  4 words

  as long as, while: amíg, mialatt, miközben (pl. amíg alszol)

  <–> until: amíg…NEM (pl. amíg el nem alszol)

  Dátum, idő

  Az angolban a dátumot más sorrendben fejezzük ki, mint a magyarban. Ez a sorrend attól is függ, milyen országban vagyunk.

  • I was born on 1 April 1990. (Kiolvasva: I was born on the first of April nineteen-ninety.) -> 1990. április 1-én születtem.

  1990. április 1.

  Angol változatok

  • 1 April 1990

  • 1st April 1990

  • 1 Apr 1990

  • 1/4/1990

  Amerikai változatok

  • April 1 1990

  • April 1st 1990

  • Apr 1 1990

  • 4/1/1990

  FIGYELEM! Mint látható, könnyen félreérthető, ha az adott országban nem a megfelelő sorrendet használjuk a dátum kifejezésére. Javasolt ezért a hónapot teljesen kiírva használni, hogy a félreértéseket elkerüljük (tehát 1 April 1990 vagy April 1 1990).


  Hónapok és a hét napjai

  Az angol nyelvben ezeket mindig nagybetűvel kezdjük.

  hónapok months hét napjai days of the week
  január January hétfő Monday
  február February kedd Tuesday
  március March szerda Wednesday
  április April csütörtök Thursday
  május May péntek Friday
  június June szombat Saturday
  július July vasárnap Sunday
  augusztus August
  szeptember September
  október October
  november November
  december December
  • On Monday I run. Hétfőn futok.
  • We are hiking in July. Kirándulunk júliusban.

  Since vagy for

  A since „óta” jelentésű jól meghatározott kezdetű időpontra utal.

  A for „ideje” jelentésű, akkor kell haszánli, ha a cselekvés a jelenben is tart, és időtartamra utal. Továbbá jelentheti azt is, hogy „ideig”.

  • We have been learning English since yesterday. Tegnap óta tanulunk angolul.
  • I have been learning for 2 hours. Két órája tanulok.
  • She was learning English for 2 years. Két évig tanult angolul.

  Időpont

  Az angol nyelvben az óra megjelölése E/3-ban személytelen módon történik. Többféle szerkezettel ki lehet fejezni, talán az o’clock a legszabatosabb, de a köznyelvben és a médiában már az egyszerűbb változatok is elterjedtek.

  Az am (ante meridiem vagy a.m.) vagy pm (post meridiem vagy p.m.) változat a délelőttre vagy délutánra utal.

  • What time is it? Mennyi az idő?
  • It is 6 o’clock in the morning. Reggel hat óra van.
  • It’s 6 am. Reggel hat.
  • It’s 6. Hat.

  Az órán belül az időpontokat az angolban a következőképpen fejezik ki.

  • It is 6 pm. Du. 6 óra van.
  • It is 6:10. (Kiolvasva: It is ten past six.) - 10 perccel múlt hat.
  • 6:15 (quarter past 6, six fifteen) - negyed 7
  • 6:25, (six twentyfive) - 5 perc múlva fél 7
  • 6:30, (half past six, vagy újabban a half seven módon is használják a köznyelvben), six thirty - fél 7*
  • 6:45, (quarter to 7, six fortyfive) - háromnegyed 7
  • 6:55, (five to 7, six fiftyfive) - 5 perc múlva 7

  Időzónák

  Az időzónát is célszerű megjelölni, ha más országbelivel kommunikálunk, a félreértések elkerülése érdekében.

  GMT – greenwichi középidő (a magyar idő GMT+1 télen, GMT+2 nyáron), amely a 0 hosszúsági körön halad át, tradícionálisan a greenwichi csillagvizsgáló helyi idejét alapul véve CET – középeurópai idő (ez a magyar idő téli időszámításkor) CEST – középeurópai nyári idő (ez a magyar idő nyári időszámításkor)

  UTC – ez nem időzóna, hanem egy standard, köznapi értelemben a GMT-vel azonosan használják. Tehát Magyarországon az időt télen a UTC+1, nyáron UTC+2 időként használják.

  • I will call you at 5 pm CET. Közép-európai idő szerint du. 5-kor felhívlak.

  • It is noon. Dél van.

  • I go to bed at mindnight. Éjfélkor fekszem le.
  • I was studying during the night. Tanultam (egész) éjjel.
 • ••• 50 Család103 100

  Mutató névmások

  Megkülönböztetünk közelre (this ez, these ezek) és távolra (that az, those azok) mutató névmásokat, amelyek egyes és többes számú alakja eltér. Mindig a főnév elé tesszük, amire vonatkozik.

  Példák:

  • I like this book. Szeretem ezt a könyvet.
  • I like those books. Szeretem azokat a könyveket.

  Ezenkívül más mutató névmások is léteznek, amelyeket önállóan és melléknévként is használhatunk.

  • This is a good movie. Ez egy jó film.
  • This movie is good. Ez a film jó.
 • ••• 50 Foglalkozások112 100
  police
  1 words
 • ••• 50 Melléknevek 1121 100
  afraid · alive · available · beautiful · bilingual · clean · convenient · cultural · different · dirty · efficient · excellent · expensive · familiar · famous · final · frequent · future · general · historical · human · important · impossible · independent · interesting · left · legal · little · living · local · main · military · minimum · modern · necessary · negative · next · normal · official · open · opposite · own · perfect · personal · popular · positive · possible · private · professional · real · recent · religious · responsible · sad · same · serious · special · tired · traditional · whole · wooden · wrong
  62 words

  Melléknevek

  Az angolban a melléknév nincs egyeztetve a számmal, személlyel, ellentétben a magyarral, ahol állítmányként (pl. ők ügyesek) egyeztetni kell.

  A melléknévvel többféle mondatrészt lehet kifejezni, lehet:

  jelző

  • the red car -> a piros autó
  • The clever always win. -> Az okos mindig nyer.

  állítmány

  • The car is red. -> Az autó piros.

  határozó

  • He solved the exercise in a clever way. -> Okosan oldotta meg a feladatot.
 • ••• 50 Igék: jelen 2123 100
  answers · ask · believe · comes · consider · ends · fail · feel · follow · hope · include · includes · live · makes · mark · needs · offer · offers · open · pass · present · raise · remember · rest · return · returns · save · searches · seems · shows · sign · starts · stop · takes · thank · trust · wish · works
  38 words

  Igék: jelen 2

  gyakran használt határozók

  Bizonyos határozókat gyakran használunk egyszerű jelen idővel, a leggyakoribbak a következők: always (mindig), usually (rendszerint), often (gyakran), sometimes (néha), rarely (ritkán), never (soha), every day (minden nap), every week (minden héten), generally (általában), once a week (heti egyszer)

 • ••• 50 Határozók132 100
  again · almost · already · also · always · anywhere · approximately · as · away · clearly · completely · currently · definitely · easily · else · enough · especially · even · ever · exactly · far · finally · generally · here · however · just · late · later · least · more · much · necessarily · neither · never · nor · normally · now · once · only · perfectly · possibly · pretty · really · slowly · so · sometimes · soon · still · then · there · together · too · twice · usually · very · well · yet
  57 words

  Határozók

  szórend

  A határozószó helye a mondatban nem állandó. Kerülhet a mondat elejére, a többtagú igealak közé, vagy akár a mondat végére is. Ez attól is függ, mit akarunk hangsúlyozni, illetve vannak kötelezően betartandó szabályok is.

  Akkor tesszük a mondat végére a határozót, ha az az egész mondatra vonatkozik.

  • I will get up at 7 tomorrow. Hétkor fogok felkelni holnap.

  Ha hangsúlyozni akarjuk, akkor a mondat elejére is tehetjük, éppúgy, mint a magyarban.

  • Tomorrow I will get up at 7. Holnap hétkor fogok felkelni.

  És kerülhet a mondaton belülre is.

  • I always get up at 7. Mindig hétkor kelek.

  Abban az esteben, ha több határozó is kerül egy mondatba, azok sorrendje: mód-hely-idő.

  • I am going to do my homework at home. Meg fogom csinálni otthon a házi feladatom.

  • I am going to do my homework easily at home. Könnyedén fogom megcsinálni otthon a házi feladatom.

  • I am going to do my homework easily at home tomorrow. Könnyedén fogom holnap megcsinálni otthon a házi feladatom.

  Határozók képzése melléknevekből

  A melléknevekből általában -ly toldalékkal lehet határozószót képezni az angolban.

  • slow lassú -> slowly lassan

  • quick gyors -> quickly gyorsan

  Ha a melléknév y-ra végződik, az y-ból -i lesz.

  • easy könnyű -> easily könnyen

  Vannak olyan melléknevek azonban, amelyek rendhagyó módon alakíthatók határozószóvá.

  • well-dressed jól öltözött

  • well-educated tanult

  pl. The well-educated people are usually smart. A tanult emberek többnyire okosak.

  Bizonyos határozókat a melléknévvel egyező alakban kell használni, ezeket meg kell tanulni.

  • fast gyors vagy gyorsan

  • hard nehéz vagy nehezen

  (A hardly jelentése: „alig”, tehát semmi köze a hard nehezen szóhoz.)

 • ••• 50 Helyek141 100
  along · into
  2 words
 • ••• 50 Tárgyak143 100
  scissors · through · tv
  3 words
 • ••• 50 Emberek152 100
  people
  1 words
 • ••• 50 Utazás161 100
  abroad · america · american · around · china · chinese · drive · england · europe · european · france · french · germany · international · italian · south · travel · travels · turn · turns
  20 words
 • ••• 50 További névmások162 100
  all · all · another · any · anybody · anything · both · each · every · everybody · everyone · everything · few · no · nobody · none · nothing · one · other · someone · something · such · that · that · these · these · this · this · those · those
  30 words

  Jelzői birtokos névmások

  Az angolban a jelzői birtokos névmás elé nem teszünk határozott névelőt, illetve a főnév sem kap birtokviszonyt kifejező toldalékot.

  • This is my dog. Ez az én kutyám

  • Those are my books. Azok az én könyveim.


  Kölcsönös névmás

  Kétféle névmással fejezhetjük ki: each other és one another (mindkettő jelentése egymást).

  • They help each other. Segítenek egymásnak.

  • We like one another with my sisters. A nővéreimmel szeretjük egymást.


  Mutató névmás

  szám közelre távolra
  egyes this ez that az
  többes these ezek those azok

  További mutató névmások a such (ilyen, olyan), the same (ugyanaz).

  • I like such things. Szeretem az ilyen dolgokat.

  • I bought the same books yesterday. Tegnap ugyanazokat a könyveket vettem meg.


  Kérdő névmás

  A kérdő névmások (kérdőszavak) alakja nem változik egyes, ill. többes számban. A kérdő névmások a következők: who (ki/t? kik/et?), what (mi/t? mik/et? milyen?), which (melyik/et?), where (hol?), how (hogyan?), whose (kié?)


  who vs. whom

  A whom tárgyas jelentésű kérdőszó (kit? kiket?), általában ki lehet váltani a használatát a who-val is.

  • Whom do you like the most? Kit szeretsz a legjobban?

  helyett gyakran egyszerűsítenek, who-val teszik fel a kérdést:

  • Who do you like the most?

  Ám a kérdésben, ha a kérdősző határozóra vonatkozik, whom-mal kell kérdezni.

  • About whom does he speak? Kiről beszél?

  what

  A what jelentése többféle lehet, ami a szövegkörnyezettől, a használt szerkezettől függ.

  • What a lovely day! Milyen kellemes nap!

  • What would you like? Mit szeretnél? Mit kérsz?

  • What kind of material do you use? Milyen(fajta) anyagot használsz?

  • What is he like? Milyen ember ő?

  Állító mondatban: „az(t), ami(t)” (tehát a that+which együttesének felel meg):

  • I like what he does. Szeretem azt (tetszik nekem az), amit ő csinál.

  how

  A how jelentése szintén a szövegkörnyezettől függ. Általában a tulajdonság mértékére ezzel a kérdőszóval kérdezünk rá.

  • How old are you? Hány éves vagy? (Milyen idős vagy?)

  • How far is the railway station? Milyen messze van a vasútállomás?


  which

  Kiválasztó jelentésű, több személy vagy dolog közül vonatkozik valamelyikre.

  • Which color do you like? Melyik szín tetszik?

  • Which one is your coat? Melyik a te kabátod?

  A főnevet mindig ki kell tenni. Ha nem ismerjük, vagy személytelen, akkor a one szócskával pótoljuk.


  whose

  A whose kérdőszó a birtokosra kérdez.

  • Whose pencil is it? Kinek a ceruzája ez?
 • ••• 50 Számok163 100
  amount · average · eight · eighteen · eighty · eleven · enough · fifteen · fifty · first · five · forty · four · fourteen · fourth · half · hundred · last · less · majority · many · meter · million · more · much · nine · nineteen · ninety · one · pair · per · seven · seventeen · seventy · six · sixteen · sixty · some · sum · ten · third · thirteen · thirty · thousands · three · total · twelve · twenty · two
  49 words

  A sorszámnevek

  A sorszámneveket a tőszámnevekből alkotjuk a -th képzővel. Ez alól kivétel az első három szám. Az y-ra végződő tízes számok y-ja i-re változik.

  Példák:

  • one -> first
  • two -> second
  • three -> third

  • four -> fourth

  • nine -> nineth
  • twenty -> twentieth

  A szorzó számnevek

  A times (-szor) szó hozzátételével alkotuk őket, kivéve az első két szám esetében.

  • one -> once (egyszer)
  • two -> twice (kétszer)
  • three -> three times (háromszor)
  • fifteen -> fifteen times (tizenötször)
  • two hundred -> two hundred times (kétszázszor)

  Az osztó számnevek

  A tőszámnevekből képezzük by vagy in előljárószóval.

  • one-by-one egyenként
  • in pairs párosával

  Törtek nevezőjének kifejezésére a sorszámneveket használjuk. A törtszám számlálója mindig tőszám, nevezője pedig sorszám.

  • one third egyharmad
  • two third kétharmad
  • one half egyketted
  • one quarter egynegyed -three quarters háromnegyed

  Az életkor kifejezése

  • I am 24 years old. = I am 24. Huszonnégy éves vagyok. ("a years old" elhagyható)

  • At the age of 24. Huszonnégy éves kor(á)ban.

  • The 3-year old toddler cried a lot. A hároméves kisgyerek (totyogó) sokat sírt.


  Az angol mértékegységek

  Az angolok gyakran használják az ún. angolszász mértékegységeket a hosszúság (inch, yard, foot), a térfogat (pint) és a tömeg kifejezésére (pound és ounce).

  angol magyar
  1 inch 2,54 cm
  1 foot láb 30,48 cm
  1 yard 91,44 cm
  1 pint 0,586 l
  1 ounce uncia 31,103 g
  1 pound font 453,592 g
  • She is five feet tall. Öt láb magas (Azaz kb. 152 cm.)

  • I want a pint of beer. Egy pint sört szeretnék. (Ez kicsivel több, mint fél liter - egy korsó.)

 • ••• 50 Igék: jelen 3171 100
  adds · agree · allows · announce · appears · arrive · asks · assumes · begins · believes · calls · contains · continues · counts · creates · cuts · deliver · delivers · demands · dry · explains · feels · fill · finds · fits · fly · follows · gets · gives · helps · import · introduce · knows · leaves · lives · looks · mix · opens · presents · produces · put · puts · receives · reserve · reserves · respect · serves · sets · signs · sing · spend · supports · talks · tells · thinks · tries · uses · visits · watches · wins · wishes
  61 words

  Igék, amelyeknek nincs folyamatos alakjuk

  Bizonyos igéknek nincs folyamatos alakjuk (vagy csak speciális esetben tehetők folyamatos alakba), ezeket meg kell tanulni. Ilyenek az:

  érzelmeket kifejező igék: love (szeret, imád), like (szeret, kedvel, tetszik neki), hate (utál)

  • I love you. Szeretlek.

  érzékeléssel kapcsolatos igék: see (lát), hear (hall), smell (szagol, szagot érez), taste (ízlel, ízt érez)

  • I hear you. Hallak.

  plusz továbbá a következők: know (tud), remember (emlékezik), want (akar), understand (ért).

  • I remember that day. Emlékszem arra a napra.
 • ••• 50 Oktatás173 100
  meaning · studies · teaching · training
  4 words

  Határozatlan névmás

  Határozatlan/bizonytalan mennyiségeket fejeznek ki, vagy utalnak ilyenekre. A leggyakoribbak a következők: some (néhány), every (minden), each (minden egyes, mindegyik), much/many (sok), all (minden), either (bármelyik vagy mindkettő; is), neither (egyik sem a kettő közül). Személyre vonatkozó határozatlan névmások a következők: someone, somebody (valaki), anyone, anybody (bárki, ill. senki), no one, nobody (senki), one (az ember, úgy általánosságban).

  A some- névmásokat kijelentő, az any- kezdetűeket kérdő, a no- kezdetűeket tagadó mondatban használjuk (többnyire).

  • I need someone. Szükségem van valakire.

  • Do you need anyone? Szükséged van valakire? (Nem biztos, de lehet, hogy igen.)

  • Do you need someone? Szükséged van valakire? (A beszélő feltételezi, hogy szüksége van segítségre az illetőnek.)

  • I need no one. VAGY I don't need anyone. Nincs szükségem senkire.

  Az angol nyelvben nincs dupla tagadás a magyarral ellentétben, tehát a tagadószó mellett nem használhatunk tagadó értelmű névmást. (Tehát az "I don't need no one." helytelen.)

  Az any kijelentő mondatban "bármilyen" jelentéssel szerepelhet csak.

  • Take any of the two sandwiches. Vedd el bármelyiket a két szendvics közül.

  A one-t gyakran használjuk általános alanyként, vagy megszámlálható főnév helyettesítésére, hogy a szóismétlést elkerüljük.

  • One cannot know. Az ember nem tudhatja.
  • I have a black dog and a brown one. Van egy fekete és egy barna kutyám.

  All, every, each, whole

  Mindhárom jelentése a "mind, összes, minden egyes". A különbség, hogy az all az egész csoportra vonatkozik, az every már az egyes részeket is számításba veszi, az each pedig az egyes részeket helyezi előtérbe.

  • All stories were interesting. Az összes történet érdekes volt.

  Az every és az each névmásokat kizárólag megszámlálható főnevek előtt lehet használni.

  • Every story were interesting. (Egytől egyig) az összes történet érdekes volt.

  • Each of the stories were interesting. Mindegyik [minden egyes] történet érdekes volt.

  Személy(ek)re vonatkoztatva az everybody, everyone alakokat használjuk.

  • Everyone is with you. Mindenki veled van.

  A whole jelentése "egész", az egységet jelenti.

  • The whole universe was in a hot, dense state. Az egész univerzum forró, sűrű állapotú volt.

  Both, either, neither

  A both jelentése mindkettő, az either-é bármelyik a kettő közül, a neither-é egyik sem a kettő közül. Csak megszámlálható főnév után lehet használni őket.

  A both után a főnév mindig többes számban áll.

  • He read both the books. Mindkét könyvet elolvasta.

  Az either és neither mellett a főnév állhat egyes és többes számban is.

  • You can choose either of them. Bármelyiket valaszthatod.

  • Take either side of the river. *A folyó bármelyik partját választhatod.

  • I choose neither of them. Semelyiket sem választom.

  • I choose neither side of the river. A folyó egyik partját sem választom.

  Either…or ÉS neither…nor

  A vagy… vagy… és a sem… sem… szerkezetet a következőképpen használja az angol:

  • Either the children or their parents have to make the decision. Vagy a gyerekeknek, vagy a szüleiknek kell meghoznia a döntést.

  • I could neither laugh nor cry. Sem nevetni, sem sírni nem tudok.

 • ••• 50 Igék: múlt181 100
  answered · appeared · ate · born · called · came · cooked · decided · died · drank · entered · explained · fell · felt · finished · found · gave · had · happened · heard · informed · introduced · kept · knew · left · liked · listened · looked · lost · loved · made · opened · performed · played · rained · reached · recently · returned · said · saw · seemed · showed · spoke · started · stayed · stopped · supported · talked · thought · told · took · touched · tried · turned · used · walked · wanted · watched · went · were · won · wrote · yesterday
  63 words

  Múlt idő

  Az elbeszélő múlt (egyszerű múlt idő = simple past tense) a múltban megtörtént események kifejezésére szolgál, amelyeknek a jelenre nincs hatásuk.

  Ha van a múltra utaló időhatározó (yesterday - tegnap, the day before yesterday - tegnapelőtt, last night - tegnap este, last week - múlt héten) vagy évszám a mondatban, akkor ezt az igeidőt kell használni.

  • I was born in 1990. 1990-ben születtem.

  • Yesterday we went to the cinema. Tegnap moziba mentünk.

  Ezt az igeidőt használjuk, amikor egy történetet mesélünk; ez az igeidő jellemző a mesékre, viccekre, elbeszélésekre mint irodalmi alkotásokra.

  Az ige szótári alakjai

  A szótárban az igék három fő szótári alakja található meg: - 1. Present infinitive: jelen idejű főnévi igenév - 2. Past tense: egyszerű múlt - 3. Past participle: múlt idejű melléknévi igenév

  Az elbeszélő múlt idő képzése az ige 2. szótári alakjával történik; nem rendhagyó igék esetében ez egy -(e)d toldalékot jelent.

  A rendhagyó igék múlt idejű alakja eltérő; ezeket meg kell tanulni. Az alábbi táblázatban a leggyakoribbak olvashatók.

  magyar pres. inf. egyszerű múlt
  lenni/van be was/were
  megy go went
  csinál do did
  készít make made
  fut run ran
  úszik swim swam
  beszél speak spoke
  tesz take took
  jön come came
  eszik eat ate
  iszik drink drank

  A múltbeli szokás kifejezésére a used to szerkezetet használjuk.

  used to

  • I used to play the piano. Régebben zongoráztam.
 • ••• 50 Igék: főnévi igenév183 100
  add · be · buy · call · change · close · come · cook · create · do · enter · get · give · help · keep · learn · let · look · love · need · pay · place · rain · rent · say · see · sell · set · show · sleep · speak · start · study · think · touch · try · visit · write
  38 words

  A főnévi igenév

  Az angolban a főnévi igenevet to+ige szerkezettel fejezzük ki, de vannak esetek, amikor a "to" elhagyható.

  • It is hard to climb the Mount Everest. Nehéz megmászni a Mount Everestet.

  • Show me how to do it. Mutasd meg, hogy kell csinálni.

  • Children want to go to the zoo. A gyerekek el akarnak menni az állatkertbe.

  • She likes to ride her bike. Szeret biciklizni.

  • She always cries to pique. Mindig sír, hogy felkeltse az érdeklődést.

  • This book is difficult to read. Ezt a könyvet nehéz olvasni.

  • To tell the truth, it is not my business. Az igazat megvallva, ehhez semmi közöm.

  A következő esetekben a "to"-t el kell hagyni:

  -> módbeli segédigék után (can, could, must, should, may, might, shall, will, would):

  • He can speak. Tud beszélni.

  • I may stay here. Itt maradnék.

  -> érzékelést jelentő igék után (see, hear, taste):

  • I hear you come. Hallak jönni. Hallom, hogy jössz.

  Bizonyos igék megkövetelik a to+ige szerkezetet, ezt meg kell tanulni, a leggyakoribban: agree (egyetért), believe (hisz), decide (dönt), forget (elfelejt), hate (utál), like (szeret), suppose (feltételez), promise (megígér), start (elkezd), finish (befejez), tell (mond), try (megpróbál), wish (kíván).

  • I agree to go to a restaurant. Egyetértek, hogy étterembe menjünk.

  • I promise to write my homework. Megígérem, hogy megírom a házi feladatom.

  • I try to do my best. Minden tőlem telhetőt megteszek.

  • I wish you to have a pleasant journey. Kellemes utazást kívánok.

 • ••• 50 Igék: múlt 2192 100

  Kérdés egyszerű múlt időben

  A do segédige múlt idejű alakját, a did segédigét használjuk az eldöntendő kérdés kifejezésére.

  • Did you go to the cinema yesterday? Jártatok tegnap moziban?

  Kérdőszavas kérdés esetén a kérdőszó után áll a did segédige közvetlenül.

  • When did you go the cinema? Mikor mentetek moziba?

  Tagadás egyszerű múlt időben

  Szintén a do segédige múlt idejű alakjával, a did segédigével tagadunk.

  • I didn't/did not go to the cinema yesterday. Nem mentem tegnap moziba.
 • ••• 50 Elvont fogalmak 1201 100
 • ••• 50 Melléknevek alakjai203 100
  able · alone · bad · best · better · big · bigger · cheaper · cleaner · clear · cold · deep · fair · fast · free · full · good · great · happy · hard · hot · large · less · long · new · nice · old · older · poor · prettier · pretty · pure · ready · rich · sharp · short · simple · small · smaller · strong · sure · sweet · tall · than · true · weak · worse · worst · young · younger
  50 words

  Melléknevek fokozása

  Vannak rendhagyó és nem rendhagyó melléknevek. Előbbieket meg kell tanulni fejből.

  A leggyakoribb rendhagyó melléknevek fokozása

  alapfok középfok felsőfok magyar
  bad worse the worst rossz
  good better the best
  far farther farthest messzi
  far further furthers további
  many more the most sok (megszámlálható)
  much more the most sok (megszámlálhatatlan)
  little less least kevés

  A nem rendhagyó melléknevek fokozása

  Ha a melléknév 1-2 szótagból áll, középfokban –er, felsőfokban –est végződést kap.

  • big nagy -> bigger nagyobb -> biggest legnagyobb

  Ha a melléknév 2 szótagnál hosszabb, középfokban „more”, felsőfokban „most” kerül elé, a melléknév alakja maga nem változik.

  • important fontos -> more important fontosabb -> most important legfontosabb

  Ha a melléknév y-ra végződik, fokozáskor az y i-re változik.

  • pretty csinos -> prettier csinosabb -> prettiest legcsinosabb

  Kifejezések

  Különbségtevő összehasonlításkor a „than” szót használjuk.

  • This cat is smaller than that dog. Ez a macska kisebb, mint az a kutya.

  Hasonlításkor, „épp olyan, mint” értelemben, a „like” szót használjuk.

  • I am busy like you. Épp olyan elfoglalt vagyok, mint te.

  Állító mondatban, egyenrangú tagok összehasonlításakor az „as…as” szerkezetet haszánljuk.

  • The apple is as delicious as the pear. Az alma éppolyan finom, mint a körte.

  Tagadó mondatban, egyenrangú tagok összehasonlításakor a „so…as” szerkezetet haszánljuk.

  • This lady is not so nice as that lady. Ez a hölgy nem olyan szép, mint az a hölgy.
 • ••• 50 Igék: befejezett jelen212 100
  ago · before · previous · previously · since
  5 words

  A befejezett jelenidő: present perfect

  A magyarban ilyen igeidő nem létezik. Akkor használjuk, amikor a cselekvés a múltban kezdődött, és az eredménye a jelenben látszik, vagy még most is tart.

  A kifejezésére a have/has+az ige 3. szótári alakja (past participle) szerkezetet használjuk.

  • I have come. Megjöttem.

  • I have learnt English for 2 months. Két hónapja tanulok angolul.

  Akkor is ezt az igeidőt használjuk, amikor valaminek a megtörténtére vagyunk kíváncsiak.

  • Have you bought bread? Vettél kenyeret?

  • Has she ever been to the UK? Járt valaha az Egyesült Királyságban?

  a present perfect határozószói

  Bizonyos határozók mellett nagyon gyakran ezt az igeidőt használjuk, például: already - már, yet - még, recently - mostanában, for - óta, just - éppen, these days - mostanában, for a long time - hosszú ideje, ever - még.

  • Have you already been to the zoo? Jártál már az állatkertben?

  • I have never been to the zoo yet. Még sosem jártam az állatkertben.

  • She has been learning English for 2 years. Két éve tanul angolul.

  • I have just read that book. Épp most olvastam azt a könyvet.

  Present perfect continuous

  Képzése: have been + ige 1. szótári alakja + -ing.

  Olyan cselekvést fejez ki, amely a múltban kezdődött és a jelenben is tart, és fontos, hogy ez folyamatosan zajlott.

  • I have been studying for 3 hours. Három órája tanulok.
 • ••• 50 Igék: főnévi igenév 2221 100
  accept · achieve · affect · allow · analyze · answer · appear · apply · assume · avoid · beat · begin · belong · build · choose · continue · count · cover · cut · define · develop · die · exist · explain · finish · fit · forget · hate · how · improve · increase · leave · lets · lose · meet · miss · prepare · prevent · produce · reach · recover · repeat · respond · serve · shut · stay · suffer · talk · though · understand · wait · wake · win
  53 words

  Gerund

  Ilyen szófaj nincs a magyarban, tehát magyarul is ezen a néven hivatkozunk rá a legtöbbször. Gerund alakban az ige egy -ing végződést kap.

  • going, working, playing

  A magyara -ás/-és képzős főnévként fordítható

  • Playing chess is interesting. A sakkozás/Sakkozni érdekes.

  Ahogy a to+infinitive szerkezetnél már írtuk, bizonyos igék csak to+inf vagy csak gerund alakban állhatnak, más igék mindkét formában használhatóak, azonban ekkor a jelentés eltér.

  Bizonyos igék mellett az infinitive alak a jelenre, míg a gerund a múltra utal.

  • Remember to write your homework. Jusson eszedbe megírni a házi feladatod.

  • He didn't remember writing his homework. Nem jutott eszébe, hogy megírja a házi feladatát.

  Az infinitive alak lehet célhatárói értelmű, míg a gerund valamilyen cselekvés folyamatát jelenti.

  • We stopped to repair our bikes. Megálltunk, hogy megjavítsuk a kerékpárjainkat.

  • We stopped repairing our bikes. Abbahagytuk a kerékpárjaink javítását.

  Gerund mint alany:

  • Seeing is believing. Hiszem, ha látom.

  Gerund mint tárgy: az érzelmeket kifejező igék után gyakran használunk gerundot. Ilyen igék a következők: like (szeret), hate (utál), regret (sajnál), fear (fél) stb.

  • I like reading books. Szeretek könyvet olvasni.

  (A fenti példán is látszik, hogy a magyar az egyes számot, az angol a többes számot használja ilyen esetben. Habár magyarul a többes számú főnév használata sem lenne helytelen nyelvtanilag, stilisztikailag helyesebb az egyes szám, ezért fordításkor célszerű így használni.)

  Gerund mint jelző:

  • I like the idea of going to the zoo. Tetszik az ötlet, hogy állatkertbe menjünk.

  Gerund mint határozó:

  • I prefer cycling to running. Jobban szeretek kerékpározni, mint futni.

  Bizonyos névszók után mindig Gerund áll, ilyenek a: no use, no point, worth, busy stb.

  • There is no use going out today. Nincs értelme kimenni ma.

  • It is worth trying. Megéri megpróbálni.

 • ••• 50 Vonatkozó névmások223 100
  what · where · which · who · whom · whose
  6 words

  Vonatkozó névmások

  A vonatkozó névmás az után a szó után áll, amire vonatkozik. Alakjukat tekintve azonosak a mutató (this, that) és kérdő (who, which, whom) névmásokkal.

  • The car that you bought yesterday is very expensive. Az autó, amit tegnap vettél, nagyon drága.

  • The girl who(m) I study with is very smart. A lány, akivel tanulok, nagyon okos.

  • The swimming pool which is across the street is easy to reach. Az uszodát, ami az úton átellenben van, könnyű megközelíteni.


  Other, another

  Az other jelentése: másik, többi. Utána főnév állhat.

  • Where is the other pencil? Hol a másik ceruza?

  Az another jelentése: egy másik, még egy. Utána a főnév mindig egyes számban áll.

  • Do you want another cake? Kérsz még egy süteményt?

  Else

  Az else jelentése: más. Mindig kérdő vagy határozatlan névmásokkal jár együtt.

  • Who else is coming? Ki más jön még?

  • Do you need anything else? Szükséged van valami másra is?

 • ••• 50 Igék: befejezett múlt232 100

  Befejezett múlt: Past perfect

  A befejezett múlt = past perfect olyan történést jelöl, ami a múltban, valami előtt történt, vagy éppen akkor ért véget. Jelentésénél fogva ezért önmagában általában nem használjuk, hanem csak past simple (egyszerű, elbeszélő múlt) igeidő melett.

  (Jellemzően egyébként egyszerű elbeszélő múltat használunk a múltbeli, egymás után történő események kifejezésére.)

  Képzése a had + a főige 3. szótári alakja (past participle).

  • I had cooked the meal then my child ate it. Megfőztem az ételt, majd a gyermekem megette.

  (Természetesen ez a mondat a fentiek alapján simple past igeidővel kifejezve is helyes: I cooked the meal, then my child ate it.)

  Jellemző időhatározói a következők: before - előtt, after - után, when - mikor, by the time - mire, since - óta, then - azután, till/until - amíg, as soon as - amint.

  • I had opened the door before I entered the house. Kinyitottam az ajtót, mielőtt beléptem a házba.

  • I had learned everything by the time we had the exam. Mindent megtanultam, mire a vizsgánk eljött.

  Gyakran használjuk ezt az igeidőt függő beszédben is:

  • I thought you had already done this. Azt hittem, már megcsináltad.

  • He said he had gone to the market yesterday. Azt mondta, tegnap elment a piacra.

  Past perfect continuous

  Képzése: had + been + ige 1. szótári alakja + -ing.

  Olyan cselekvés kifejezésére használjuk, ami a múltban kezdődött, és egy későbbi, ugyancsak múltbeli cselekvésig, vagy azon túl is tartott. Tehát önmagában nem, csak egyszerű múlttal együtt szokták használni.

  • I had been waiting for the man for 5 hours when he entered the room. Már 5 órája vártam a férfira, amikor belépett a szobába.
 • ••• 50 Elvont fogalmak 2241 100
 • ••• 50 Visszaható névmások242 100
  herself · himself · itself · myself · ourselves · themselves · yourself · yourselves
  8 words

  Visszaható névmás

  A visszaható szerkezet az angolban nem olyan elterjedt, mint a magyarban, ám bizonyos igék kifejezetten vonzzák a visszaható névmást.

  • I wash. Megmosakodom.

  • Do it yourself. Csináld magad!

  magyar angol
  magam myself
  magad yourself
  maga/át (ffi) himself
  maga/át (nő) herself
  maga/át (tárgy) itself
  magunk ourselves
  magatok yourselves
  maguk themselves
 • ••• 50 Természet243 100
  down · up
  2 words
 • ••• 50 Igék: igenevek251 100
  calling · coming · cooking · doing · drinking · eating · following · getting · giving · going · happening · having · including · leaving · looking · making · paying · playing · raining · reading · running · saying · seeing · sitting · sleeping · speaking · starting · studying · swimming · taking · talking · thinking · touching · trying · waiting · walking · watching · wearing · working · writing
  40 words

  Folyamatos jelen és múlt

  A folyamatos igealakokat akkor használjuk, ha fontos a cselekvés lefolyása. Képzése: to be + 1. szótári alak + -ing.

  Folyamatos jelen (Present continuous)

  Akkor használjuk, ha a cselekvés éppen a beszéd idejében történik, vagy abban az időszakban.

  • What are you doing? Mit csinálsz?
  • I am eating. Eszem.

  Akkor is ezt használjuk, ha valamiről negatív értelemben beszélünk.

  • Your daughter is always speaking at the school. A lányod folyton beszél az iskolában.

  A jövő idő kifejezésére is használhatjuk a folyamatos jelent, ha a cselekvés bekövetkeztében biztosak vagyunk.

  • We are travelling to India next month. A jövő hónapban Indiába utazunk.

  going to

  A folyamatos jelen idő speciális alakja, ha a cselekvés pontos időpontja nem lényeges.

  I am going to go to the cinema. Moziba fogok menni.


  Folyamatos múlt (Past continuous)

  Akkor használjuk, ha fontos, hogy a múltban hosszan tartott a cselekmény.

  • I was writing a letter yesterday evening, when my father arrived. Tegnap este (éppen) levelet írtam, amikor apám megjött.

  • It was snowing last week. Múlt héten havazott.

 • ••• 50 Sport253 100
  exercise · exercises · jump · jumps · kick · scored
  6 words
 • ••• 50 Művészet261 100
  musical · opening · painting
  3 words
 • ••• 50 Kommunikáció263 100
  news
  1 words
 • ••• 50 Egészség271 100
  ill · sick
  2 words
 • ••• 50 Igék: jövő272 100

  A jövő idő

  A jövő időt a will+ige 1. szótári alakja szerkezettel használjuk. Egyes és többes szám első személyben állhat shall is, ez az irodalmi szövegekben nagyon gyakori.

  • We will go to the cinema. El fogunk menni moziba.

  • Shall I compare thee to a summer’s day? Egy nyári naphoz hasonlítsalak? (Shakespeare 18. szonettjének kezdőmondata.)

  A jövő időre utaló határozoszók gyakran szerepelnek az ezzel az igeidővel kifejezett mondatokban: tomorrow (holnap), next week (jövő héten) stb.

  Jövő idejű kérdés

  Fordított szórenddel történik:

  Eldöntendő kérdés: - Will we go to the cinema? Fogunk menni moziba?

  Kérdőszavas kérdés: - When will we go to the cinema? Mikor fogunk moziba menni?

  Jővő idejű tagadás

  A will+not+ige 1. szótári alakja szerkezettel tagadunk.

  • We will not go to the cinema. Nem fogunk menni moziba.

  Rövidítés

  A will/will not gyakran rövidítve szerepel:

  • I will do it. - > I'll do it. Meg fogom csinálni.

  • I will not do it. -> I won't do it. Nem fogom megcsinálni.

  Folyamatos jövő (Future continuous)

  Képzése: will/shal + be + ige 1. alakja + -ing.

  Akkor használjuk, ha a jövőben hosszabban tartó cselekvés zajlik.

  • She will be going to travel around the world. Utazni fog a világ körül.

  Ha két esemény egyidőben zajlik, az egyik hosszabban, szintén használhatjuk.

  • When you arrive, I will be cooking. Amikor megjössz, főzni fogok.
 • ••• 50 Politika273 100
  national
  1 words
 • ••• 50 Igék: segédigés jövő281 100

  A jövő idő: going to

  A jövő időt a korábban már tárgyalt will+1. szótári alak mellett a be+going to+1. szótári alakkal is ki lehet fejezni.

  A két szerkezet között jelentésbeli különbség van, amit az alábbi táblázat foglal össze.

  kiről van szó be going to will
  rólam saját, korábbi döntés alapján kialakult terveim most döntöm el, hogy így lesz
  másokról minden jel arra utal azt hiszem, hogy így lesz
  • We are going to go to the cinema tomorrow. Holnap elmegyünk moziba. (És mondjuk ezt már a múlt héten eldöntöttük, megbeszéltük.

  • I will help you. Segítek neked. (Mert látom, hogy segítségre van szükséged.)

 • ••• 50 Tudomány283 100
  alcohol · decrease · discover · electric
  4 words
 • ••• 50 Igék: befejezett jövő292 100

  A befejezett jövő: Future perfect

  A Future perfect olyan cselekvést jelöl, amely a jövő egy adott pillanata előtt fog bekövetkezni, illetve addigra már be lesz fejezve, ill. ha egy cselekvés még folyamatban lesz egy későbbi cselekvés megindulásakor.

  Képzése: will + have + ige 3. szótári alakja.

  • By tomorrow we will have finished our tasks. Holnapra befejezzük a feladatainkat.

  • We'll have been there for two days by the time you arrive. Mi már két napja ott leszünk, mikorra megérkezel.

  Kérdése fordított szórenddel történik:

  • Will you have finished your tasks by tomorrow? Holnapra befejezitek a feladataitokat?

  • When will you have finished your tasks? Mikorra fejezitek be a feladataitokat? (Itt a beszélő nyomást gyakorol, mert a feladatnak már tegnapra kész kellett volna lennie.)

  Tagadása a will not + have + 3. alak szerkezettel történik.

  • We will not have finished our tasks by tomorrow, but the day after tomorrow. Holnapra nem fogjuk befejezni a feladatunkat, csak holnaputánra.

  Future perfect continuous

  Képzése: shall/will + have been + ige 1. szótári alakja + -ing

  A jövőben befejeződő cselekvés kifejezésére használjuk, ha addigra megtörténik valami.

  • When you arrive, I will have been cooking for an hour. Amikor megérkezel, már egy órája főzni fogok.
 • ••• 50 Üzlet301 100
  advertising · costs · global
  3 words
 • ••• 50 Módbeli segédigék303 100
  can · cannot · could · may · must · should · would
  7 words

  Módbeli segédigék

  A módbeli segédigék (modal auxiliary verbs) a főigék jelentését módosítják.

  • You eat. Eszel.

  • You can eat. Ehetsz.

  A módbeli segédigék hiányos igék, csak jelen és múlt idejük van, és nem veszik fel E/3-ban a személyragot.

  can és may

  Lehetőséget kifejező módbeli segéidék. A can (could) valamilyen képességet, tudást jelöl, kifejezhet engedélyt, ill. múlt idejű változatával (could) feltételes mód kifejezésére is használható. Jövő időre vonatkoztatva körülírva, a will able to+inf szerkezettel fejezhetjük ki többek között.

  • I can read. Tudok olvasni.
  • You can eat your breakfast now. Most megeheted a reggelidet.
  • Could you tell me the truth? Elmondanád az igazságot? El tudnád mondani az igazságot?
  • I will be able to cook tomorrow. Holnap tudok majd főzni.

  A may lehetőséget, engedélyt fejez ki, múlt idejű alakja függő beszédben a might; jelen időben a might csak sejtést fejez ki. A may-jel engedélyt is kifejezhetünk. Múlt időre vonatkozóan körülírva fejezzük ki, például a "was allowed (to)" szerkezettel.

  • We may go to the zoo tomorrow. Holnap elmehetünk az állatkertbe.
  • We might go to the zoo tomorrow. Holnap lehet, hogy elmegyünk az állatkertbe.
  • I was allowed to not to do my homework. Megengedték, hogy ne csináljam meg a házi feladatom.
  • May I open the window? Kinyithatom az ablakot? (Nem zavar?)

  A can és may tagadására a cannotot használjuk. A may not tiltást jelent.

  • I cannot tell you the truth. Nem tudom elmondani az igazságot. (Mert nem tudom.)

  • You may not ride the bike on the street. Nem biciklizhetsz az utcán.

  must és have to

  A kötelességet, szükségességet fejezik ki. A must inkább belső szükségre, a havet to külső kényszerítő körülményre utal inkább.

  • I must go. Mennem kell. (Mert késő van.)
  • I have to go. Mennem kell. (Mert elígérkeztem máshova.)

  A must tagadása a needn't a nem kell értelemben, a musn't jelentése "nem szabad. A have to tagadása a don't have to**.

  • You needn't do it. Nem kell megcsinálnod. (Ha nem akarod.)
  • You musn't do it. Nem szabad megcsinálnod. (Mert bajod eshet.)
  • You don't have to do it. Nem kell megcsinálnod. (Nem kényszer.)

  A must-nak nincs múlt ideje, ilyen esetben a had to szerkezetet használjuk, ami a have to múlt ideje is egyben. Ennek tagadása a didn't have/need to.

  • I didn't have to clean the dishes. Nem kellett elmosogatnom.

  A must bizonyosságra is utalhat. Múlt időben a present perfect alakkal fejezzük ki: must have + 3. alak. Ennek tagadását a cannot segédigével fejezzük ki.

  • He must be good at math. Minden bizonnyal jó a matekban. (Mert láttam számolni.)
  • He must have finished his homework by now. Mostanra bizonyára befejezte a házi feladatát. (Mert már 2 órája elkezdte, láttam.)
  • He cannot be at home. Nem lehet otthon. Bizonyára nincs otthon. (Mert láttam 5 perce kilépni a házból.)
 • ••• 50 Események311 100

  Módbeli segédigék II.

  shall

  Jelenthet tiltást, parancsot vagy kényszert.

  • He shall do it. Neki kell megcsinálnia.
  • He shall not die. Nem halhat meg.

  E/1 és T/1. esetben kérdésben is használható, jelentése: szabad-e.

  • Shall I finish the cake? Megehetem az utolsó sütit?

  Múlt idejű alakja a should, ami jelen időben használva egy erősebb parancsot jelent. Valódi múlt ideje a should have +3. alak. A tagadása a should not.

  • You should do it. Neked kell megcsinálnod.
  • You shouldn't eat that much. Nem kellene olyan sokat enned.
  • You should not have done this. Nem kellett volna ezt tenned.

  ought to

  Jelentése "kell", de nyomatékosabb az előzőnél. Múlt idejű alakja az ought (not) to + have + 3. alak.

  • You ought to clean the instrument after you use it. Ki kell tisztítanod a gépet, miután használtad.
  • You ought to have taken the exam. Le kellett volna vizsgáznod.
  • You oughtn't to have skipped the exam. Nem kellett volna kihagynod a vizsgát.

  have to

  Feltételes módban használva a jelentése: kellene. Múlt ideje bonyolultabb, a would have + 3. alak + to szerkezettel fejezzük ki.

  • He would have to be at home now. Már otthon kellene lennie.
  • He would have had to be at home at that time. Akkorra már otthon kellett volna lennie.

  need

  Alapjelentése a "szükséges", de jelentheti azt is, hogy "kell". Tagadása a needn't.

  • I need you. Szükségem van rád.
  • I need to find a toilet now. Találnom kell egy vécét most.
 • ••• 50 Igék: múltbeli feltételes mód312 100

  A feltételes mód

  feltételes jövő

  Akkor használjuk, ha a feltétel és a következmény is biztos. A főmondat jelen vagy jövő időben áll, a mellékmondat jelen idejű.

  • If I have time, I will go the cinema. Ha lesz időm, elmegyek a moziba.

  feltételes jelen

  A feltételtételtől függ a következmény, van rá esély. A főmondat feltételes jelen időben: should/would + ige 1. alakja, a mellékmondat múlt időben van.

  • If I could ring, I would be the tram. Ha tudnék csengetni, én lennék a villamos.
  • If I were you, I wouldn't do that. Ha a helyedben lennék, nem tenném azt.

  feltételes múlt

  A feltétel és a következmény is lehetetlen (volna...volna). A főmondat feltételes múlt időben áll: should/would have + ige 3. szótári alakja és a mellékmondat régmúltban: had + ige 3. alakja.

  • If you had studied more, you would have passed the exam. Ha többet tanultál volna, átmentél volna a vizsgán.

  Az if helyett fordított szórenddel is kifejezhetjük a feltételes módot.

  • Were he go to the school, he would be able to learn more. Ha menne iskolába, többet lenne képes tanulni.
 • ••• 50 Tulajdons.313 100
Cached // 2021-06-170.030

Alapok 1 1 · 2018-10-25 ^

Először is üdvözlünk a Duolingón. :)

Itt az aktuális leckével kapcsolatban találsz magyarázatot, segítséget, fontos tudnivalókat.

Ha nem értesz valamit, először mindig nézd meg ezeket a magyarázatokat, mielőtt feltennél egy kérdést a fórumon! A magyarázatok hosszúnak tűnhetnek, de fontos tudnivalókat adnak át az angol nyelvvel kapcsolatban. Olvasd őket végig figyelmesen!

Jó szórakozást és sikeres nyelvtanulást kíván a Duolingo magyar csapata.Az angol szórend

A magyarra azt szokták mondani, hogy jórészt „kötetlen” szórenddel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy az, hogy „Én eszem egy almát” ugyanazt jelenti, mint az "Én egy almát eszem." pusztán a szavak sorrendje változott meg, a hangsúly került kicsit máshová.

Az angolban ez nem így van. Az angol „kötött” szórenddel rendelkezik, mely elsőre idegennek tűnhet, míg a valóságban sokkal egyszerűbb, hiszen a jelentést a szavak sorrendje kevésbé befolyásolja.

Az angol szórend leírható három betűvel: SVO.

 • Az „S”jelentése „subject” ami azt jelenti „alany” (általában a mondatban a cselekvőre utal, például a fenti almás példamondatok alanya az "én" szó)

 • A „V” jelentése „verb”, vagyis „ige”. Az ige cselekvést vagy történést fejez ki (pl.: enni, futni, menni, ülni vagy a leggyakoribb ige: a lenni).

 • Az „O” pedig az „object”-et jelenti, ami magyarul „tárgy”. A magyarban a mondat tárgyát tárgyraggal látjuk el (pl.: almát, könyvet, házat, vizet), de az angolban nincs főnévragozás.

Ezek után könnyen megérthető az alábbi mondatszerkezet:

 • I eat an apple. Én egy almát eszem.

ahol „I” (én) az alany, „eat” (eszik) az ige és „an apple” (alma -> almát) a tárgy.

A kérdőmondat szórendje

A kérdőmondat szórendje fordított, azaz a kérdést segédigével (pl. do) vagy kérdőszóval (pl. what) kezdjük, ezt követi az alany, majd az ige.

 • Do you like apples? Szereted az almát?
 • What do you like? Mit szeretsz?

A személyes névmások – alany- és tárgyeset

személy alany tárgy
E/1. I én me engem
E/2. you te you téged
E/3. he/she/it ő (ffi)/ő (nő)/az him/her/it őt (ffi)/őt (nő)/azt
T/1. we mi us minket
T/2. you ti you titeket
T/3. they ők, az them őket

Egyes szám 1. személyben nagybetűvel írjuk: I. Az egyes és többes szám 2. személyű alakja egyaránt you. Egyes szám 3. személyben attól függően, hogy emberről, illetve nem emberről van-e szó, választjuk a személyes névmást. A „he” férfira, a „she” nőre utal. Az „it” utalhat más élőlényre vagy bármilyen személytelen dologra, fogalomra.

 • He/she/it learns. (Ő/az) tanul.
 • It is difficult. (Ez) nehéz.

FIGYELEM! Nagyon fontos továbbá, hogy az angolban a mondatnak mindig kell, hogy legyen alanya (cselekvője). A magyarban mondhatjuk, hogy „eszem egy almát” ahelyett, hogy „én eszem egy almát”, hiszen a ragozásból kiderül, hogy ki eszi azt az almát. Ezzel ellentétben az angolban szegényes a ragozás (jelenidőben csak az E/3. személyben van változás) ezért mindig ki kell írni a cselekvőt.

A névelő

Az angolban a magyarhoz hasonlóan megkülönböztetünk határozott és határozatlan névelőt.

A magyarral ellentétben azonban a határozott névelőnek egy, a határozatlan névelőnek két alakja van.

névelő típusa angol magyar
határozott the a/az
határozatlan a/an egy

A határozott névelő (the) a szó első betűjétől függetlenül mindig ugyanaz.

A határozatlan névelő (a vagy an) választása attól függ, hogy az adott angol szó milyen betűvel kezdődik: magánhangzóval, vagy mássalhangzóval.

Ha a szó kiejtés szerint magánhangzóval kezdődik, akkor a névelő an:

 • an apple = egy alma

 • an honest man (itt a „h”-t nem ejtjük) = egy becsületes ember

Ha a szó kiejtés szerint mássalhangzóval kezdődik, akkor lesz a névelő a:

 • a man = egy férfi

 • a unit (az „u”-t „jú”-nak ejtük) = egy egység

FIGYELEM! Az angol nyelvben, ha az alany egyes számú, mindig ki kell írni a határozatlan névelőt, még ha a magyarban ez nincs is így. Tehát az "I eat apple" helytelen, helyesen: "I eat an apple".

 • She is a girl. (Ő egy) lány.

De:

 • They are students. (Ők) diákok.

Mikor eat és mikor eats ?

Az ige alakja jelen időben (pl. eat - enni) nem változik akkor sem, ha megnevezzük a cselekvőt (I eat, you eat stb.).

Ez alól az egyetlen kivétel az egyes szám harmadik személy (he, she, it), amely esetben az igék kapnak egy -s toldalékot.

Példák:

 • I eat bread. Kenyeret eszem.

 • You eat an apple. Te egy almát eszel.

DE

 • He eats bread. (Ő) kenyeret eszik.

 • She drinks water. (Ő) vizet iszik.

 • It eats an apple. (Ez/Az) egy almát eszik.

Alapok 2 1 · 2018-10-25 ^

A kiejtésről röviden

Az angol nyelvben a szavak kiejtése és írásképe az esetek többségében eltér egymástól, ellentétben a magyarral.

Az angol írásban 5 magánhangzót és 21 mássalhangzót használ, ám a betűk kiejtése ennél sokkal nagyobb variációt mutat. Az y jelölhet magán- és mássalhangzót is (city [sziti] = város, yellow [jelóu] =sárga).

Az angolban ebből következően egy adott betűnek vagy betűkombinációnak más és más beszédhang is megfelelhet, s ugyanazt a hangot több különböző betűt vagy betűkapcsolat is jelölheti. (A példák csak megközelítőleg adják vissza a tényleges kiejtést.)

 • apple = alma, kiejtése: [epül]
 • bank = bank, pad, kiejtése: [benk]

 • cherry = cseresznye, kejtése: [cserri]

 • match = meccs, gyufa, kiejtése [mecs]
angol abc betűi magyar kiejtés
a éj
b
c szí
d
e í
f ef
g dzsí
h éijdzs
i áj
j dzséij
k kéij
l el
m em
n en
o o
p
q kjú
r ár
s esz
t
u
v
w dábbüljú
x éix
y váj
z zet

Tippek a kiejtés gyakorlására:

 • angol nyelvű film nézése angol felirattal
 • angol hangoskönyv olvasása hallgatás közben

A többes szám

A magyarban a többes számot a -k toldalékkal fejezzük ki (alma -- almák. Ugyanerre a célra az angol az -s toldalékot használja. Például:

 • apple (alma) -> apples (almák)
 • boy (fiú) -> boys (fiúk)
 • girl (lány) -> girls (lányok)

Azonban, ha a főnév végződése -s, -sh, -x, -z vagy -ch (az a -ch, amelyet "cs"-nek ejtjük, nem "k"-nak"), akkor -s végződés helyett -es végződést kap a főnév:

 • sandwich (szendvics) -> sandwiches (szendvicsek)
 • church (templom) -> churches (templomok)
 • bus (busz) -> buses (buszok)
 • fox (róka) -> foxes (rókák)

Amennyiben a főnév végződése -y /kivétel a boy/, akkor pedig -ies végződést használunk:

 • cherry (cseresznye) -> cherries (cseresznyék)
 • lorry (kamion) -> lorries (kamionok)

Bizonyos főneveket alapesetben többes számban használnak az angol nyelvben, ezeket meg kell tanulni. Ez azt jelenti, hogy általánosan beszélve az adott tárgyról többes számban kell használni őket, a magyar nyelv azonban kifejezheti egyes számban is.

 • shoes (cipők) -> My shoes are black. A cipőm fekete.

De: My left shoe is dirty. A bal cipőm koszos.

Rendhagyó többes szám

Az angolban, bár a többes szám jele az -s, előfordulnak rendhagyó alakok is (általában a leggyakrabban használt szavak rendhagyóak, ez sok nyelvre igaz).

Ilyen rendhagyó alak a férfi, angolul man. Többes száma azonban NEM mans, hanem men.

További, gyakran előforduló rendhagyó alakok:

 • child (gyerek, ejtsd: [csájld]) -> children (gyerek_ek_, ejtsd: [csildrn])
 • woman (nő, ejtsd: [vumen]) -> women (nő_k_, ejtsd: [vimin])

Megszámlálhatatlan főnevek

Bizonyos főneveknek alakilag nincs többes számuk, ezek általában az anyagnevek (butter = vaj) vagy elvont főnevek (pl. information = információ). Ezeket csak külön szerkezettel lehet többes számúvá tenni (pl. some, any).

 • I have some useful information. Hasznos információim vannak.

Te vagy ti?

Az angol nyelvben nem teszünk különbséget az egyesszám második személy (te) és a többesszám második személy (ti) között. Mindkettő you.

A különbség a szövegkörnyezet alapján derül ki, például hogy a személyes névmást követő főnév egyesszámban vagy többesszámban áll:

 • You are a man. = Te (egy) férfi vagy.
 • You are men*. = Ti férfiak vagytok.

(*nincs határozatlan névelő a többesszámú főnév előtt; továbbá figyeljünk a rendhagyó többesszámra! man -- men)


A „be” és a „have” ragozása

A „be” (lenni) és a „have” az angol nyelv két legfontosabb segédigéje:

TO BE -- LENNI

magyar angol
én vagyok I am
te vagy you are
ő van (férfi) he is
ő van (nő) she is
ő/az van (tárgy/állat) it is
mi vagyunk we are
ti vagytok you are
ők vannak they are

TO HAVE -- BIRTOKOLNI

magyar angol
nekem van I have
neked van you have
neki van (férfi) he has
neki van (nő) she has
neki/annak van (tárgy/állat) it has
nekünk van we have
nektek van you have
nekik van they have

Hétköznapi kifejezések 1 · 2018-10-25 ^

Tegezés vagy magázás

Az angol magázó nyelv. Régebben még létezett a személyes névmás 2. személyének tegező alakja (thou =te és ye =ti), azonban ez mára kikopott a nyelvből. Sok szerzemény azonban megőrizte ezt az archaikus formát.

The Hymn of Joy

Örömóda (részlet)

Joyful, joyful / Lord we adore Thee / God of Glory, Lord of Love / Hearts unfold like flowers before Thee / Hail Thee as the sun above

Étel-ital 1 · 2018-10-25 ^

Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek

Az angol nyelvben a főnevek két nagy csoportra oszthatók: vannak megszámlálható / számszerű (countable), valamint megszámlálhatatlan / nem számszerű (uncountable) főnevek. A különbség abban áll, hogy az egyes számban álló megszámlálható főnevek esetében használhatjuk az a határozatlan névmást, a megszámlálhatatlan főnevek elé azonban szigorúan tilos kitenni. (A "this is a book" pl. helyes, DE a "this is a milk" viszont NEM.)

A másik különbség az, hogy a többesszámú megszámlálható főneveket elláthatjuk többesszámjellel, vagyis -s raggal; ezt, akárcsak a határozatlan névmást tilos megszámlálhatatlan főnevek esetében kitennünk. ("These are books": ez helyes, DE "these are milks" NEM.)

De mely főnevek megszámlálhatóak és melyek megszámlálhatatlanok? A megszámlálhatatlan (számszerű) főneveket a következő csoportokba tudjuk osztani:

 • anyagnevek: paper (papír), plastic (műanyag) stb.
 • textíliák: silk (selyem), wool (gyapjú) stb.
 • fémek: gold (arany), steel (acél) stb.
 • apró, sok kis szemből álló dolgok: rice (rizs), sand (homok), dust (por), flour (liszt) stb.
 • bizonyos élelmiszerek: fish (hal), bread (kenyér), cheese (sajt), sugar (cukor), milk (tej) stb.
 • gázok: air (levegő), oxygen (oxigén) stb.
 • elvont fogalmak: music (zene), time (idő), history (történelem) stb.
 • egyéb (olykor anyagszerű dolgok): hair (haj), skin (bőr), ice (jég), snow (hó), money (pénz) stb.

Minden más főnév, amely a fenti csoportok egyikébe sem sorolható, megszámlálható (számszerű).

Néhány példa a megszámlálhatatlan és a megszámlálható főnevek használatát illetően:

MEGSZÁMLÁLHATÓ

 • This is a_ book. = Ez _egy könyv.
 • He is a_ man. = Ő _egy férfi.
 • These are animal_s_. = Ezek állat_ok_.

MEGSZÁMLÁLHATATLAN

 • This is water. = Ez víz.
 • That is wine. = Az bor.
 • Is this silk? = Ez selyem?

Az is fontos, hogy minden megszámlálható főnév elé ki kell tenni valamilyen névelőt.

Vagyis, míg magyarul elég annyit mondani, hogy "Ő férfi.", angolul SOHA nem mondhatjuk, hogy "He is man". Mivel a "man" megszámlálható, ezért kötelesek vagyunk valamilyen (határozott vagy határozatlan) névelővel ellátni.

A helyes mondat tehát úgy hangzik, hogy "He is a man."

Much/many és little/few

A much és many jelentése egyaránt sok. A much megszámlálhatatlan, a many megszámlálható főnév mellett használatos. A much ellentéte a little, a many ellentéte a few.

 • Don't use that much sugar. Ne használj olyan sok cukrot.
 • I want to drink a little milk. Szeretnék egy kis tejet inni.
 • How many of you will come to the party? Hányan jönnek közületek a bulira?
 • I buy a few apples. Veszek néhány ("egy kevés") almát.

Valamilyen szinten magyarul is létezik ez a megkülönböztetés, pl. „Hány ember van itt?” DE „Mennyi levest kérsz?”. (Magyarul megszámlálható főnevekkel is előfordul a „mennyi”.) A két kérdőszó mégis különbséget von maga után: ha például azt kérdezem: „hány cukrot kérsz a kávéba?”, akkor a kockacukrok számára utalok, vagyis konkrét egységekre. Ugyanígy lehet más megszámlálhatatlan főnevekből is megszámlálható, ha egy adagra, kanálnyira, üvegnyire stb. értjük: „How much beer does he drink?”, de „How many beers do you want?” Az utóbbi az üvegek számára, nem pusztán a sör mennyiségére utal. A coffee, a soup stb. ugyanígy válhat alkalmilag megszámlálhatóvá, ha az adott helyzetben szokványos és egyértelmű az egység.

Állatok 1 · 2018-10-25 ^

A főnév neme

Az angolban az E/3. személyű személyes névmás és birtokos névmás kivételével (he, she, it - his, her, its) nem jelöljük a szavak nemét, csak természetes nemük van.

A hímnemű főnevek a hímnemű élőlényeket jelölő főnevek: man (férfi), bull (bika), cock (kakas).

A nőnemű főnevek a nőnemű élőlényeket jelölő főnevek: woman (nő), cow (tehén), hen (tyúk).

Ha emberre utalunk, E/3. személyben mindig he vagy she névmást használunk. Egyéb élőlények esetében ez a szövegtől függ: ha fontos az állat neme, akkor a megfelelő személyes névmást (he, she), de általában nemet nem jelölő névmás használunk (it).

 • My cow is called Riksa. She is quite big. A tehenemet Riksának hívják. Ő meglehetősen nagy.

A gyermekkel kapcsolatos főneveket semleges neműnek kell (általában) tekinteni. Ilyen például a child (gyermek), baby (kisbaba), infant (csecsemő), toddler (totyogó).

Az olyan állatnevek, amelyek nem utalnak az állat nemére, szintén semlegesnek tekintendők. Például: mouse (egér), turtle (teknős), dog (kutya).

Általában az irodalmi szövegekben az ország-, város- és hajóneveknek hím- vagy nőneme van. Hímneműek az erőt, nagyságot kifejező főnevek, mint a death (halál), fire (tűz) stb. Nőneműek a gyengédséget, szépséget takaró főnevek, egyes ország-, városnevek, hajók, tudományok és művészetek nevei, például a moon (hold), nature (természet), land (föld), hope (remény).

A főnév ragozása

Az angolban tárgyesetben és részes esetben a főnév változatlan alakban áll.

 • I have a car. Van egy autóm.
 • I tell the girl a story. Mondok a lánynak egy történetet.

De: kifejezhetjük a részes esetet to vagy for előljárószókkal is:

 • I tell a story to the girl. Mondok egy történetet a lánynak.

A birtokos esetet kétféleképpen fejezhetjük ki: ragos és előljárós szerkezettel. A ragos szerkezetet akkor használjuk általában, ha a birtokos élőlény vagy időt, helyet, mennyiséget, távolságot fejez ki, földrajzi név. Egyes számban a birtokjel 's, többes számú szóhoz csak ' kapcsolódik.

 • This is my brother's car. Ez a bátyám autója.
 • The Olimpic Games' winners are very famous. Az Olimpiai Játékok nyertesei nagyon híresek.

Az előljárós birtokos esetet az of szóval fejezzük ki, ha a birtokos nem élőlény, illetve speciális esetekben.

 • I drink a glass of water. Iszom egy pohár vizet.
 • a 'lot of' szerkezettel -> a lot of people egy csomó ember

Az ige

Az ige cselekvést, történést vagy létezést fejez ki. Az angolban vannak főigék, amelyek önállóan, és segédigék, melyek csak főigékkel együtt állhatnak.

Az egyszerű jelenidőben és az egyszerű múltidőben az igealak megfelelő idejű alakját használjuk.

 • I go to school. Iskolába járok.

 • I went to school. Iskolába jártam.

A többi igeidőben a cselekményt segédige+főige szerkezettel fejezzük ki. A leggyakoribb segédigék a következők: to be (lenni), to have (birtokolni), can (tud), may (szabad, lehet), ought to (kell), will (lesz), need (szükséges), used to (szokott).

A segédigék általában nem kapnak végződést.

A főigék -es, -ing, illetve -ed végződést kapnak, valamint vannak rendhagyó múlt idővel rendelkező igék is, amiket meg kell tanulni.

Többes sz. 2 · 2022-07-20 ^

A többes szám

A magyarhoz hasonlóan az angolban a főnevek állhatnak egyes számban (alma, autó, könyv) és többes számban (almák, autók, könyvek).

A magyarban ezt a -k raggal fejezzük ki, az angolban pedig általában az -s toldalékkal, de ennek is megvannak a maga szabályai.

Általában az angol főnevek szimpla -s végződést kapnak, mint például:

 • apples -- almák
 • books -- könyvek
 • newspapers -- újságok

Azonban ha az angol szó kiejtés szerint "cs", "dzs", "s", "sz" vagy "z" hangra végződik, akkor a helyes toldalék az -es. Ennek pusztán a kiejtés könnyítése az oka.

 • sandwiches -- szendvicsek
 • bosses -- főnökök

További szabály, hogy amennyiben a főnév mássalhangzó + "y"-ra végződik, akkor az "y" helyére -ies végződés áll be:

 • lady (hölgy) -- ladies (hölgyek)
 • story (történet) -- stories (történetek)

Amennyiben a főnév f-re, vagy fe-re végződik egyes számban, akkor többes számban ez v-re változik, és -e kötőhangzóval veszi fel az -s ragot.

 • wife (feleség) -> wives (feleségek)
 • wolf (farkas) -> wolves (farkasok)

Kivételek: roof (tető) -> roofs, cliff (szikla) -> cliffs stb.

VIGYÁZAT! Vannak ugyanakkor rendhagyó többes számú főnevek is szép számmal, melyekre többnyire nincs semmiféle szabályosság, és szavanként meg kell ezeket tanulni. Néhány gyakori példa:

 • man (férfi) -- men (férfiak)
 • woman (nő) -- women (nők)
 • child (gyerek) -- children (gyerekek)
 • mouse (egér) -- mice (egerek)
 • tooth (fog) -- teeth (fogak)
 • foot (lábfej) -- feet (lábfejek)
 • tomato (paradicsom) -- tomatoes (paradicsomok)

Továbbá fontos megjegyezni, hogy többesszámjelet alapvetően csak megszámlálható főnevek kaphatnak! (Megszámlálhatóság-megszámlálhatatlanság témában lásd "Étel-ital" ismeretanyag!)

Néhány főnév (állatnév) egyes és többes száma megegyezik, pl. sheep (juh), deer (szarvas).

A fish (hal) csak akkor kaphat többes számot, ha kimondottan több különböző halfajtáról beszélünk. Egyazon halfajta esetén a fish szó akár egy, akár több darabra is utalhat.

A fruit (gyümölcs), food (étel), cheese (sajt), soup (leves) és pár további szó legtöbbször megszámlálhatatlan (tehát nem állhat előttük a/an névelő, és nem kerülhetnek többes számba). Ha viszont több különböző fajtájukról beszélünk, olyankor kivételesen számszerűen is használhatók. Ez azt is jelenti, hogy egyes számú alakjuk többes értelmű is lehet (pl. ételek, gyümölcsök), hiszen darabszám terén akárhányra utalhatnak mindaddig, amíg egyazon fajtáról beszélünk.

Egyes főnevek jelentése eltér egyes és többes számban: good (jó) - goods (javak/árucikkek), glass (üveg/pohár) - glasses (szemüveg) stb.

A két részből álló ruhadarabok (pl. nadrág), valamint az olló neve alakilag eleve többes számú: pants / trousers (nadrág), shorts (rövidnadrág), scissors (olló). Ezeknél a szövegkörnyezet dönti el, hogy egyes vagy többes számú jelentésben állnak, de az alapeset az egyes szám. Kifejezetten több darabra a pair (pár) szóval utalhatunk: two pairs of pants (két nadrág), five pairs of scissors (öt olló).

Birtokos névmások 1 · 2018-10-25 ^

A jelzői birtokos névmás

A jelzői birtokos névmás azt a birtokos névmást jelenti, amely a főnév előtt áll, például:

 • az én könyvem (= my book)
 • a te kutyád (= your dog)
 • az ő háza (= his/her house)

Először is, a magyartól eltérően az angolban nem tesszük ki a birtokos névmás elé a határozott névelőt (a/az). Tehát, míg magyarul azt mondjuk, hogy "a (te) könyved" addig angolul csak annyit mondunk, hogy "your book", és SOHA(!!!) nem fogjuk azt mondani, hogy "the your book".

Íme egy táblázat az angol birtokos névmásokról:

Magyar Angol
az én [...]-m my [...]
a te [...]-d your [...]
az ő [...]-je (férfi) his [...]
az ő [...]-je (nő) her [...]
annak a[...]-je (tárgy/állat) its [...]
a mi [...]-nk our [...]
a ti [...]-tek your [...]
az ő [...]-jük their [...]

Az önálló birtokos névmás

A birtokos névmások másik fajtája az, ahol nem a főnév előtt áll a névmás, hanem utána:

 • A könyv az enyém. (= The book is mine.)
 • A kutya a tiéd. (= The dog is yours.)
 • A ház az övé. (= The house is his/hers.)

A jelzői birtokos névmásokhoz hasonlóan itt sem tehetjük ki SOHA az angol fordításban a "the" névelőt a névmás elé (ld. példamondatok fentebb).

Az önálló birtokos névmások a következők:

Magyar Angol
az enyém mine
a tiéd yours
az övé (férfié) his
az övé (nőé) hers
azé (állaté/tárgyé) its
a miénk ours
a tiétek yours
az övék theirs

Névmások tárgyesete 1 · 2018-10-25 ^

Ez a lecke a személyes névmások tárgy- és részes esetével foglalkozik (engem, téged, őt, stb., illetve nekem, neked, neki, stb.).

EZ EGY KÖZISMERTEN NEHÉZ LECKE, KÉRLEK OLVASD VÉGIG EZT A SEGÉDLETET MIELŐTT KÉRDEZEL, VAGY HIBÁT JELENTESZ BE!

Az angol személyes névmások tárgyesetbeli alakjai a következők:

Magyar Angol
engem, nekem me
téged, neked you
őt (férfi), neki him
őt (nő), neki her
azt (tárgy / állat), annak it
minket, nekünk us
titeket, nektek you
őket, nekik them

A magyar nyelvben egy igét elragozhatunk két különböző módon is. Egyszer létezik az ún. alanyi ragozás (látok, látsz, lát, látunk, láttok, látnak) és az ún. tárgyas ragozás (látom, látod, látja, látjuk, látjátok, látják). A tárgyas ragozás lényege, hogy az ige magában foglalja a tárgyat (innen a neve), vagyis nem szükséges mögé tennünk, hogy "ezt", "azt", "a kutyát", stb. Egy példa:

 • Látod a kutyát?
 • Igen, látom. (= látom azt)

Az angolban nincs tárgyas vagy alanyi ragozás, ezért nem helyes annyit válaszolni a fenti kérdésre, hogy "Yes, I see.", ki kell egészítenünk a fenti táblázatban található "it" névmással:

 • Do you see the dog?
 • Yes, I see it.

A tárgyat tehát mindig ki kell írni az angolban, soha nem hagyható el.

(Kis kiegészítés: a fönti kérdéstípusra egyébként lehet a segédigével is válaszolni: Do you see the dog? Yes, I do. vagy: Are you doing your homework? Yes, I am. stb.)


Ennyit a tárgyesetről. Az angolban a részes eset névmásai megegyeznek a tárgyeset névmásaival, tehát a fönti táblázat itt is érvényes.

Mivel a tárgyas névmások és a részes névmások alakilag megegyeznek (jelentésben természetesen nem!), a szórend nagyon fontos szerepet tölt be. Az ige után először a részes névmás áll, és csak utána a tárgy. Pl:

 • Olvasok nekik egy könyvet.
 • I read them a book. (itt a 'them' részes névmás, nem pedig tárgyas!)

Vagy:

 • Adok neki egy kocsit.
 • I give her a car. (ez a 'her' nem egyenlő a birtokos 'her'-rel, de még csak a tárgyas 'her'-rel sem! ez egy részes névmás)

Ugyanebből az okból (mivel alakilag egyeznek) egy részes és egy tárgyas névmás nem állhat egymás után. Tehát az, hogy "I read her it." (felolvasom neki azt) HELYTELEN.

Ilyenkor megfordul a szórend, és az ige után NEM a részes névmás áll, hanem a tárgyas. A részes névmás elé pedig kell tennünk egy "to" elöljárószót:

 • Elolvasom neki (azt).
 • I read it to her. (itt az "it" a tárgy, a "to her" pedig a "neki").

Vagy:

 • Megmutatom neked őket.
 • I show them to you. (itt a "them" a tárgy (őket), és a "to you" pedig a "neked").

Ruházat 3 · 2020-01-26 ^

A tőszámnevek

helyesírás

Szövegben tízig általában betűvel kiírjuk a számokat, efelett számmal jelöljük. Huszonegytől kötőjellel írjuk a számokat.

 • twenty-one huszonegy

A tízeseket a százasokhoz and kötőszóval kapcsoljuk.

 • 231: two hundred and thirty-one

Élőszóban a hundred (száz) és a thousand (ezer) szavak gyakran kimaradnak.

 • 231: two three one

Az évszámok kiejtése speciális, párosával ejtjük a számokat.

 • 1998: nighteen nighty-eight

De a jelen évszázad évet másképp szokás ejteni: - 2015: two thousand fifteen

A 0 olvasása: zero.

Telefonszámok felolvasásakor az „O” betűt ejtjük helyette, pl. one-oh-four (104).

matematika

A tizedesvessző helyett az angol tizedespontot használ, amit így is kell ejteni.

 • 0.8: zero point eight

Ha "fél"-ről van szó, azt and-del is hozzákapcsolhatjuk, jelentése ugyanaz, mint magyarul.

 • 1.5: one point five (egy egész öt) vagy one and a half (egy és fél, azaz másfél)

Összeadás-kivonás:

 • 1 + 1 = 2 -> one and one are two
 • How much is one plus one? Mennyi egy meg egy?

 • 3 − 1 = 2 -> one from three is two

 • What does one from three leave? * Mennyi háromból egy?*

 • 4 / 2 = 2 -> four divided by two is two

 • How many times is two contained in four? *Hányszor van meg a négyben a kettő?

 • 2 × 2 = 4 -> two times two is four

 • How much is two times two? Mennyi kétszer kettő?

Igék: jelen 1 · 2018-10-25 ^

Igék: Jelen idő I.

Egyszerű jelen – Present simple

Mikor használjuk?

Az angolban többféleképpen kifejezhetjük a jelen időt. Az általános történésekre, többször ismétlődő cselekvésre, szokásokra, általános igazságok kifejezésére az egyszerű jelent használjuk.

 • I go to school. Iskolába járok. (Tehát most épp nem biztos, hogy ott vagyok, ez egy általános érvényű kijelentés.)

 • I learn English. Angolul tanulok. (Általában, nem ebben a pillanatban éppen.)

 • Water boils at 100 °C. A víz 100 fokon forr. (Ez egy általános igazság, természeti törvény, ami normál körülmények között igaz.)

Egyes szám 3. személy - ő

Az angolban az ige alakja egyszerű jelen időben kizárólag egyes szám 3. személyben (E/3) változik, ekkor egy -s toldalékot kap.

angol magyar
I learn. (Én) tanulok.
You learn. (Te) tanulsz.
He/She/It learns. (Ő/Az) tanul.
We learn. (Mi) tanulunk.
You learn. (Ti) tanultok.
They learn. (Ők) tanulnak.

Amennyiben az ige végződése -ch, -s, -sh, -x vagy -o, az -s helyett -es toldalékot kap E/3-ban az ige.

 • He/She goes. (Ő) megy.

Ha az ige y-ra végződik, az „y” „i”-re változik, így -s helyett -ies toldalékot kap E/3-ban.

 • He/She studies. (Ő) tanul.

Ez nem vonatkozik a magánhangzó + y végződésűekre, amelyek a szokásos -s végződést kapják, pl. she plays, he says (az utóbbi kiejtése kivételesen: say [széj] > says [szez]).

Kérdés

Az egyszerű jelenben eldöntendő kérdéshez a „do/does” segédigét használjuk. A kérdőmondatot ezzel kezdjük eldöntendő kérdés esetén (tehát ahol nincs külön kérdőszó!).

E/3-ban a do helyett does kezdi a kérdőmondatot. Kérdéskor nem kap -s toldalékot az ige E/3-ban.

 • You like tea. -> Do you like tea?
 • He learns English. -> Does he learn English?

Tagadás

A tagadás szintén a „do/does” segédigével történik. A „do not/does not” az ige elé kerül.

Elterjedt rövidítése ennek a szerkezetnek a don’t és a doesn’t.

Tagadáskor az ige nem kap -s toldalékot E/3-ban (hiszen ez a toldalék már ki van téve a doesn’t szóban).

 • We go to the cinema. Járunk moziba. -> We do not/don’t go to the cinema. Nem járunk moziba.

 • The elephant likes the apple. Az elefánt szereti az almát. -> The elephant does not/doesn’t like the apple. Az elefánt nem szereti az almát.

Színek 1 · 2018-10-25 ^

A névelők használata

A határozott névelő

Általában ki kell tenni, ha ismert, határozott, vagy már korábban említett személy(ek)ről, tárgy(ak)ról beszélünk.

Nem tesszük ki egyes számú személynevek előtt, de kitesszük többes számúak előtt, illetve ha az egyes számú személynév számnévvel áll:

 • the Simpsons Simpsonék
 • Henry the Eighth Nyolcadik Henrik

Nem tesszük ki egyes számú földrajzi nevek előtt, de kitesszük többes számúak előtt, ill. jelzős földrajzi nevek előtt, valamint világtájak előtt:

 • Oxford Street, Mount Everest
 • the Alps Alpok
 • the Black Sea Fekete-tenger
 • I am heading to the north. Északra tartok.

Nem tesszük ki birtokos, mutató, kérdő és vonatkozó névmás előtt és után:

 • This car is mine. Ez az autó az enyém.

Általános értelemben használt többes számú főnevek előtt sem tesszük ki:

 • Books are true friends. A könyv igaz barát.

FIGYELEM! Az angol nyelv - a magyarral ellentétben - a többes számot vonzza, tehát általános értelemben a főneveket többes számban használja. Nem magyaros, ha az ilyen szerkezeteket többes számban fordítjuk, habár helytelennek nem tekintendő.

 • I have ears. Van fülem.

Általában nem tesszük ki napok, hónapok, évszakok neve előtt, de kitesszük, ha időhatározóként, általános értelemben beszélünk róluk.

 • January is a winter month. A január téli hónap.
 • Winter starts in December. A tél decemberben kezdődik.
 • It is cold in the winter. Télen hideg van.

Ki kell tenni viszont, ha konkrét időpontra vonatkoztatjuk.

 • He came on the Saturday before Easter's Monday. A Húsvét előtti szombaton jött.

Nem tesszük ki anyagnevek, elvont fogalmak előtt.

 • I like riding the bike. Szeretem a biciklizést.
 • Gold is expensive. Az arany drága.

A határozatlan névelő

Használata kötelező minden megszámlálható, határozatlan, egyes számú főnév előtt.

 • This is an apple. Ez alma.
 • It was a nice day. Szép nap volt.
 • My sister has a cold. A nővérem náthás.

Többes számú, határozatlan főnevek előtt a some szót kell kitenni:

 • I want to eat some apples. Meg akarok enni néhány almát.

Kérdések 1 · 2018-10-25 ^

Kérdések

Az angol nyelvben a kérdőmondatra nem csak a kérdőjel utal a mondat végén, hanem a kérdő szórend is: az angol fordított szórendet használ. Ilyenkor az ige (segédige) vagy a kérdősző kerül a mondat eljejére, ezt követi az alany, majd a tárgy és a többi mondatrész.

Eldöntendő kérdések: Yes-No kérdések

Olyan kérdés, amire igennel vagy nemmel („Yes”-szel vagy „No”-val) lehet válaszolni. A magyar nyelvben a kijelentő mondat és a kérdő mondat közti különbséget a hanglejtés megváltoztatása jelzi, az angolban ezen kívül a megváltozott szórend is.

Ha az ige állapotra utal, a segédigét használunk, ami a „be” létige megfelelő alakja. (Jelen időben „is” vagy „are”, egyes illetve többes számban.)

 • I am sleepy. Álmos vagyok. -> Am I sleepy? Álmos vagyok?

 • The children are dirty. A gyerekek piszkosak. -> Are the children dirty? A gyerekek piszkosak?

Ha az ige valamilyen cselekvést vagy birtokviszonyt fejez ki, akkor a „do” segédigével kérdezünk jelen időben. A korábban megtanult E/3-as alakot (tehát „do” helyett „does”, „have” helyett „has”) itt is használni kell.

 • You speak English. Beszélsz angolul. -> Do you speak English? Beszélsz angolul?

 • You have a dog. Van (egy) kutyád. -> Do you have a dog? Van kutyád?

 • He goes to school. (Ő) iskolába jár. -> Does he go to school? (Ő) iskolába jár?

 • She has got a house. Van (egy) háza. -> Has she got a house? Van háza?

Ha a kijelentő mondtaban segédigét használnánk, ugyanazt kell használni a kérdőmondatban is.

 • She can play the piano. Tud zongorázni. -> Can she play the piano? Tud zongorázni?

Kérdezés kérdőszóval: WH kérdések

Az angolban a kérdőszavak nagy része „Wh”-val kezdődik.

Who? – Ki(k)? Ki(ke)t?

 • Who are you? Ki vagy te?

What?Mi(k)? Mi(ke)t?

 • What is your name? Mi a neved?

Why?Miért?

 • Why do you eat? Miért eszel?

Where?Hol? Hová? Merre?

 • Where do you live? Hol laksz?

When? - Mikor?

 • When do you get up? Mikor szoktál kelni? Mikor kelsz?

Whom?Kinek? Kit? Kihez?

 • Whom are you talking to? Kihez beszélsz?

Which?Melyik(et)? Melyek(et)?

 • Which color do you like? Melyik színt szereted?

Whose?Ki(k)é?

 • Whose shoes are these? Kinek a cipői ezek?

How?Hogy?

 • How are you? Hogy vagy?

Ha az alanyra kérdezünk, nem használunk segédigét.

 • Peter goes to school. Péter iskolába jár. -> Who goes to school? Ki jár iskolába?

 • De:

 • Does Peter go to school? Péter iskolába jár?
 • Where does Peter go? Hova jár Peter?

Visszakérdezés

Az angol nyelvben a magyarnál sokkal gyakrabban kérdeznek vissza, ami a kijelentő mondat végére kerül, amivel megerősítést várnak a mondat első felére. Ezt úgy képezik, hogy ha a kijelentő mondat (segéd)igéje állító, akkor tagadó szerkezetet, ha tagadó, akkor állítót használnak.

 • We can speak English, can’t we? Tudunk angolul beszélni, nemde?

 • He doesn’t like ice cream, does he? Nem szereti a jégkrémet, ugye?

Kötőszók 1 · 2018-10-25 ^

Kötőszók

A kötőszók két vagy több mondatrészt kötnek össze, logikai kapcsolatot teremtve köztük. Összeköthetnek egyenrangú (és – and) vagy alá-fölérendeltségi viszonyban álló mondatrészeket is.

Mellérendelő mondat kötőszavai

A mellérendelő összetett mondatban egyik tagmondat sem tekinthető a másik szerkezeti részének. A logikai kapcsolat sokféle lehet pl. kapcsolatos (and - és), ellentétes (but - de), választó (orvagy ), következtető (so - ezért). A két mondatrész önmagában is értelmes, nyelvtanilag helyes, a mondatrészek szétbonthatók.

 • Give me an apple and I will give you a peach. Adj egy almát, és én adok neked egy barackot.

 • My boyfriend wants to have a car but he doesn’t have money. A barátom szeretne egy autót, de nincs pénze.

 • She is going to the zoo or to the wild. – Az állatkertbe vagy a vadonba megy.

 • The children are hungry so they eat. – A gyerekek éhesek, ezért esznek.

További gyakran használt mellérendelő kötőszavak: also – is, as well as – éppúgy, mint, both – mindkettő, not only…but also – nem csak… hanem is, for – mert, either…or – is…is, neither…nor – sem…sem, otherwise – máskülönben, still – mégis, yet – mégis, however – bármennyire, therefore – ezért, then – azután, rather…than – inkább…minthogy

Alárendelő mondat kötőszavai

Alárendelő összetett mondat akkor jön létre, ha valamelyik mondatrészt nem egy szóval (hosszan) vagy szókapcsolattal, hanem mellékmondattal fejezzük ki. Ennek a tagmondatnak tehát ugyanannyi az értéke, ugyanaz a szerepe, mint egy mondatrésznek. A főmondatban legtöbbször utalószó található, melynek szófaja ragos vagy ragtalan mutató névmás (az, azt, olyan, annyiszor stb.), illetve határozószó (úgy, ott, akkor, addig stb.). Az utalószó irányítja a figyelmet a mondatrészértékű mellékmondatra. Ha az utalószó hiányzik, akkor pótolható vagy odaérthető.

 • As long as the sun is shining, I am happy. Amíg süt a nap, boldog vagyok.

 • Buy the dress if you like. (Akkor) vedd meg a ruhát, ha tetszik.

 • I like spring, because I like the flowers. (Azért) szeretem a tavaszt, mert szeretem a virágokat.

 • You can go to the cinema, whenever you like. Akkor mehetsz moziba, amikor csak szeretnél.

 • I will visit you unless you stop me. Meglátogatlak majd, hacsak meg nem állítasz.

 • I like that you like it. Szeretem, hogy szereted.

További gyakori alárendelő kötőszavak: as – amint, as if – mintha, as soon as – amíg, in order to – azért, hogy, when – amikor, where(ver) – amikor (csak), whether – ha, while – mialatt.

Elöljárók 1 · 2018-10-25 ^

Előljárók

Az angolban az előljárószó (Preposition) a névszó – főnév, melléknév, számnév, névmás - előtt áll, sosem követheti ige. Amit a magyar nyelvben toldalékkal vagy határozószóval (behind - mögött, towards - felé) fejezünk ki, azt az angolban többnyire előljárószóval tesszük.

 • I am going to the zoo. Az állatkertbe megyek.

 • The woman reads to the boy. A nő olvas a fiúnak.

 • My little brother was born in 2000. 2000-ben született az öcsém.

 • The cat is sitting behind the door. A macska az ajtó mögött ül.

1. Időre vonatkozó előljárószavak

Napra, dátumra - on

 • I go to the gym on Thursday. Edzőterembe járok csütörtökön.

 • I was born on 1 May. Május 1-én születtem.

Rövid napszakra (noon - dél, éjfél - midnight, naplemente - sunset), pontos időpontra - at

 • Hétkor kelek. I get up *at 7 o’clock.
 • We have lunch at noon. Délben ebédelünk.

Bizonyos kifejezéseknél:

 • at night -éjjel
 • at the weekend -hétvégén
 • at the moment - jelenleg, ebben a pillanatban

Hosszabb időtartamra - in

 • I was born in January. Januárban születtem.
 • in the 20th century - a 20. században *

2. Térre vonatkozó előljárószavak

in/on/at

 • I am in the room. A szobában vagyok.
 • The book is on the table. A könyv az asztalon van.

Eseményen, helyszínen:

 • We are at the a party. Buliban vagyunk.
 • She is at school. Iskolában van.

További gyakori előljárószók:

angol magyar
from…to/till/until -tól…-ig
between…and [két időpont, hely] között
during [időintervallum] alatt
for [időtartamon] keresztül
from -ból/ből, -tól/től
before előtt
after után
over [időtartam] során, vmi felett
by/beside/next to/near vmi mellett
under alatt
among között
behind mögött
with -val/vel
without vmi/vki nélkül
about vmi/vkiről
except vmi kivételével
against vmivel szemben

Dátumok és időpontok 1 · 2018-10-25 ^

as long as, while: amíg, mialatt, miközben (pl. amíg alszol)

<–> until: amíg…NEM (pl. amíg el nem alszol)

Dátum, idő

Az angolban a dátumot más sorrendben fejezzük ki, mint a magyarban. Ez a sorrend attól is függ, milyen országban vagyunk.

 • I was born on 1 April 1990. (Kiolvasva: I was born on the first of April nineteen-ninety.) -> 1990. április 1-én születtem.

1990. április 1.

Angol változatok

 • 1 April 1990

 • 1st April 1990

 • 1 Apr 1990

 • 1/4/1990

Amerikai változatok

 • April 1 1990

 • April 1st 1990

 • Apr 1 1990

 • 4/1/1990

FIGYELEM! Mint látható, könnyen félreérthető, ha az adott országban nem a megfelelő sorrendet használjuk a dátum kifejezésére. Javasolt ezért a hónapot teljesen kiírva használni, hogy a félreértéseket elkerüljük (tehát 1 April 1990 vagy April 1 1990).


Hónapok és a hét napjai

Az angol nyelvben ezeket mindig nagybetűvel kezdjük.

hónapok months hét napjai days of the week
január January hétfő Monday
február February kedd Tuesday
március March szerda Wednesday
április April csütörtök Thursday
május May péntek Friday
június June szombat Saturday
július July vasárnap Sunday
augusztus August
szeptember September
október October
november November
december December
 • On Monday I run. Hétfőn futok.
 • We are hiking in July. Kirándulunk júliusban.

Since vagy for

A since „óta” jelentésű jól meghatározott kezdetű időpontra utal.

A for „ideje” jelentésű, akkor kell haszánli, ha a cselekvés a jelenben is tart, és időtartamra utal. Továbbá jelentheti azt is, hogy „ideig”.

 • We have been learning English since yesterday. Tegnap óta tanulunk angolul.
 • I have been learning for 2 hours. Két órája tanulok.
 • She was learning English for 2 years. Két évig tanult angolul.

Időpont

Az angol nyelvben az óra megjelölése E/3-ban személytelen módon történik. Többféle szerkezettel ki lehet fejezni, talán az o’clock a legszabatosabb, de a köznyelvben és a médiában már az egyszerűbb változatok is elterjedtek.

Az am (ante meridiem vagy a.m.) vagy pm (post meridiem vagy p.m.) változat a délelőttre vagy délutánra utal.

 • What time is it? Mennyi az idő?
 • It is 6 o’clock in the morning. Reggel hat óra van.
 • It’s 6 am. Reggel hat.
 • It’s 6. Hat.

Az órán belül az időpontokat az angolban a következőképpen fejezik ki.

 • It is 6 pm. Du. 6 óra van.
 • It is 6:10. (Kiolvasva: It is ten past six.) - 10 perccel múlt hat.
 • 6:15 (quarter past 6, six fifteen) - negyed 7
 • 6:25, (six twentyfive) - 5 perc múlva fél 7
 • 6:30, (half past six, vagy újabban a half seven módon is használják a köznyelvben), six thirty - fél 7*
 • 6:45, (quarter to 7, six fortyfive) - háromnegyed 7
 • 6:55, (five to 7, six fiftyfive) - 5 perc múlva 7

Időzónák

Az időzónát is célszerű megjelölni, ha más országbelivel kommunikálunk, a félreértések elkerülése érdekében.

GMT – greenwichi középidő (a magyar idő GMT+1 télen, GMT+2 nyáron), amely a 0 hosszúsági körön halad át, tradícionálisan a greenwichi csillagvizsgáló helyi idejét alapul véve CET – középeurópai idő (ez a magyar idő téli időszámításkor) CEST – középeurópai nyári idő (ez a magyar idő nyári időszámításkor)

UTC – ez nem időzóna, hanem egy standard, köznapi értelemben a GMT-vel azonosan használják. Tehát Magyarországon az időt télen a UTC+1, nyáron UTC+2 időként használják.

 • I will call you at 5 pm CET. Közép-európai idő szerint du. 5-kor felhívlak.

 • It is noon. Dél van.

 • I go to bed at mindnight. Éjfélkor fekszem le.
 • I was studying during the night. Tanultam (egész) éjjel.

Család 1 · 2018-10-25 ^

Mutató névmások

Megkülönböztetünk közelre (this ez, these ezek) és távolra (that az, those azok) mutató névmásokat, amelyek egyes és többes számú alakja eltér. Mindig a főnév elé tesszük, amire vonatkozik.

Példák:

 • I like this book. Szeretem ezt a könyvet.
 • I like those books. Szeretem azokat a könyveket.

Ezenkívül más mutató névmások is léteznek, amelyeket önállóan és melléknévként is használhatunk.

 • This is a good movie. Ez egy jó film.
 • This movie is good. Ez a film jó.

Melléknevek 1 1 · 2018-10-25 ^

Melléknevek

Az angolban a melléknév nincs egyeztetve a számmal, személlyel, ellentétben a magyarral, ahol állítmányként (pl. ők ügyesek) egyeztetni kell.

A melléknévvel többféle mondatrészt lehet kifejezni, lehet:

jelző

 • the red car -> a piros autó
 • The clever always win. -> Az okos mindig nyer.

állítmány

 • The car is red. -> Az autó piros.

határozó

 • He solved the exercise in a clever way. -> Okosan oldotta meg a feladatot.

Igék: jelen 2 1 · 2018-10-25 ^

Igék: jelen 2

gyakran használt határozók

Bizonyos határozókat gyakran használunk egyszerű jelen idővel, a leggyakoribbak a következők: always (mindig), usually (rendszerint), often (gyakran), sometimes (néha), rarely (ritkán), never (soha), every day (minden nap), every week (minden héten), generally (általában), once a week (heti egyszer)

Határozók 2 · 2020-01-17 ^

Határozók

szórend

A határozószó helye a mondatban nem állandó. Kerülhet a mondat elejére, a többtagú igealak közé, vagy akár a mondat végére is. Ez attól is függ, mit akarunk hangsúlyozni, illetve vannak kötelezően betartandó szabályok is.

Akkor tesszük a mondat végére a határozót, ha az az egész mondatra vonatkozik.

 • I will get up at 7 tomorrow. Hétkor fogok felkelni holnap.

Ha hangsúlyozni akarjuk, akkor a mondat elejére is tehetjük, éppúgy, mint a magyarban.

 • Tomorrow I will get up at 7. Holnap hétkor fogok felkelni.

És kerülhet a mondaton belülre is.

 • I always get up at 7. Mindig hétkor kelek.

Abban az esteben, ha több határozó is kerül egy mondatba, azok sorrendje: mód-hely-idő.

 • I am going to do my homework at home. Meg fogom csinálni otthon a házi feladatom.

 • I am going to do my homework easily at home. Könnyedén fogom megcsinálni otthon a házi feladatom.

 • I am going to do my homework easily at home tomorrow. Könnyedén fogom holnap megcsinálni otthon a házi feladatom.

Határozók képzése melléknevekből

A melléknevekből általában -ly toldalékkal lehet határozószót képezni az angolban.

 • slow lassú -> slowly lassan

 • quick gyors -> quickly gyorsan

Ha a melléknév y-ra végződik, az y-ból -i lesz.

 • easy könnyű -> easily könnyen

Vannak olyan melléknevek azonban, amelyek rendhagyó módon alakíthatók határozószóvá.

 • well-dressed jól öltözött

 • well-educated tanult

pl. The well-educated people are usually smart. A tanult emberek többnyire okosak.

Bizonyos határozókat a melléknévvel egyező alakban kell használni, ezeket meg kell tanulni.

 • fast gyors vagy gyorsan

 • hard nehéz vagy nehezen

(A hardly jelentése: „alig”, tehát semmi köze a hard nehezen szóhoz.)

További névmások 1 · 2018-10-25 ^

Jelzői birtokos névmások

Az angolban a jelzői birtokos névmás elé nem teszünk határozott névelőt, illetve a főnév sem kap birtokviszonyt kifejező toldalékot.

 • This is my dog. Ez az én kutyám

 • Those are my books. Azok az én könyveim.


Kölcsönös névmás

Kétféle névmással fejezhetjük ki: each other és one another (mindkettő jelentése egymást).

 • They help each other. Segítenek egymásnak.

 • We like one another with my sisters. A nővéreimmel szeretjük egymást.


Mutató névmás

szám közelre távolra
egyes this ez that az
többes these ezek those azok

További mutató névmások a such (ilyen, olyan), the same (ugyanaz).

 • I like such things. Szeretem az ilyen dolgokat.

 • I bought the same books yesterday. Tegnap ugyanazokat a könyveket vettem meg.


Kérdő névmás

A kérdő névmások (kérdőszavak) alakja nem változik egyes, ill. többes számban. A kérdő névmások a következők: who (ki/t? kik/et?), what (mi/t? mik/et? milyen?), which (melyik/et?), where (hol?), how (hogyan?), whose (kié?)


who vs. whom

A whom tárgyas jelentésű kérdőszó (kit? kiket?), általában ki lehet váltani a használatát a who-val is.

 • Whom do you like the most? Kit szeretsz a legjobban?

helyett gyakran egyszerűsítenek, who-val teszik fel a kérdést:

 • Who do you like the most?

Ám a kérdésben, ha a kérdősző határozóra vonatkozik, whom-mal kell kérdezni.

 • About whom does he speak? Kiről beszél?

what

A what jelentése többféle lehet, ami a szövegkörnyezettől, a használt szerkezettől függ.

 • What a lovely day! Milyen kellemes nap!

 • What would you like? Mit szeretnél? Mit kérsz?

 • What kind of material do you use? Milyen(fajta) anyagot használsz?

 • What is he like? Milyen ember ő?

Állító mondatban: „az(t), ami(t)” (tehát a that+which együttesének felel meg):

 • I like what he does. Szeretem azt (tetszik nekem az), amit ő csinál.

how

A how jelentése szintén a szövegkörnyezettől függ. Általában a tulajdonság mértékére ezzel a kérdőszóval kérdezünk rá.

 • How old are you? Hány éves vagy? (Milyen idős vagy?)

 • How far is the railway station? Milyen messze van a vasútállomás?


which

Kiválasztó jelentésű, több személy vagy dolog közül vonatkozik valamelyikre.

 • Which color do you like? Melyik szín tetszik?

 • Which one is your coat? Melyik a te kabátod?

A főnevet mindig ki kell tenni. Ha nem ismerjük, vagy személytelen, akkor a one szócskával pótoljuk.


whose

A whose kérdőszó a birtokosra kérdez.

 • Whose pencil is it? Kinek a ceruzája ez?

Számok 1 · 2018-10-25 ^

A sorszámnevek

A sorszámneveket a tőszámnevekből alkotjuk a -th képzővel. Ez alól kivétel az első három szám. Az y-ra végződő tízes számok y-ja i-re változik.

Példák:

 • one -> first
 • two -> second
 • three -> third

 • four -> fourth

 • nine -> nineth
 • twenty -> twentieth

A szorzó számnevek

A times (-szor) szó hozzátételével alkotuk őket, kivéve az első két szám esetében.

 • one -> once (egyszer)
 • two -> twice (kétszer)
 • three -> three times (háromszor)
 • fifteen -> fifteen times (tizenötször)
 • two hundred -> two hundred times (kétszázszor)

Az osztó számnevek

A tőszámnevekből képezzük by vagy in előljárószóval.

 • one-by-one egyenként
 • in pairs párosával

Törtek nevezőjének kifejezésére a sorszámneveket használjuk. A törtszám számlálója mindig tőszám, nevezője pedig sorszám.

 • one third egyharmad
 • two third kétharmad
 • one half egyketted
 • one quarter egynegyed -three quarters háromnegyed

Az életkor kifejezése

 • I am 24 years old. = I am 24. Huszonnégy éves vagyok. ("a years old" elhagyható)

 • At the age of 24. Huszonnégy éves kor(á)ban.

 • The 3-year old toddler cried a lot. A hároméves kisgyerek (totyogó) sokat sírt.


Az angol mértékegységek

Az angolok gyakran használják az ún. angolszász mértékegységeket a hosszúság (inch, yard, foot), a térfogat (pint) és a tömeg kifejezésére (pound és ounce).

angol magyar
1 inch 2,54 cm
1 foot láb 30,48 cm
1 yard 91,44 cm
1 pint 0,586 l
1 ounce uncia 31,103 g
1 pound font 453,592 g
 • She is five feet tall. Öt láb magas (Azaz kb. 152 cm.)

 • I want a pint of beer. Egy pint sört szeretnék. (Ez kicsivel több, mint fél liter - egy korsó.)

Igék: jelen 3 2 · 2020-06-07 ^

Igék, amelyeknek nincs folyamatos alakjuk

Bizonyos igéknek nincs folyamatos alakjuk (vagy csak speciális esetben tehetők folyamatos alakba), ezeket meg kell tanulni. Ilyenek az:

érzelmeket kifejező igék: love (szeret, imád), like (szeret, kedvel, tetszik neki), hate (utál)

 • I love you. Szeretlek.

érzékeléssel kapcsolatos igék: see (lát), hear (hall), smell (szagol, szagot érez), taste (ízlel, ízt érez)

 • I hear you. Hallak.

plusz továbbá a következők: know (tud), remember (emlékezik), want (akar), understand (ért).

 • I remember that day. Emlékszem arra a napra.

Oktatás 2 · 2019-11-18 ^

Határozatlan névmás

Határozatlan/bizonytalan mennyiségeket fejeznek ki, vagy utalnak ilyenekre. A leggyakoribbak a következők: some (néhány), every (minden), each (minden egyes, mindegyik), much/many (sok), all (minden), either (bármelyik vagy mindkettő; is), neither (egyik sem a kettő közül). Személyre vonatkozó határozatlan névmások a következők: someone, somebody (valaki), anyone, anybody (bárki, ill. senki), no one, nobody (senki), one (az ember, úgy általánosságban).

A some- névmásokat kijelentő, az any- kezdetűeket kérdő, a no- kezdetűeket tagadó mondatban használjuk (többnyire).

 • I need someone. Szükségem van valakire.

 • Do you need anyone? Szükséged van valakire? (Nem biztos, de lehet, hogy igen.)

 • Do you need someone? Szükséged van valakire? (A beszélő feltételezi, hogy szüksége van segítségre az illetőnek.)

 • I need no one. VAGY I don't need anyone. Nincs szükségem senkire.

Az angol nyelvben nincs dupla tagadás a magyarral ellentétben, tehát a tagadószó mellett nem használhatunk tagadó értelmű névmást. (Tehát az "I don't need no one." helytelen.)

Az any kijelentő mondatban "bármilyen" jelentéssel szerepelhet csak.

 • Take any of the two sandwiches. Vedd el bármelyiket a két szendvics közül.

A one-t gyakran használjuk általános alanyként, vagy megszámlálható főnév helyettesítésére, hogy a szóismétlést elkerüljük.

 • One cannot know. Az ember nem tudhatja.
 • I have a black dog and a brown one. Van egy fekete és egy barna kutyám.

All, every, each, whole

Mindhárom jelentése a "mind, összes, minden egyes". A különbség, hogy az all az egész csoportra vonatkozik, az every már az egyes részeket is számításba veszi, az each pedig az egyes részeket helyezi előtérbe.

 • All stories were interesting. Az összes történet érdekes volt.

Az every és az each névmásokat kizárólag megszámlálható főnevek előtt lehet használni.

 • Every story were interesting. (Egytől egyig) az összes történet érdekes volt.

 • Each of the stories were interesting. Mindegyik [minden egyes] történet érdekes volt.

Személy(ek)re vonatkoztatva az everybody, everyone alakokat használjuk.

 • Everyone is with you. Mindenki veled van.

A whole jelentése "egész", az egységet jelenti.

 • The whole universe was in a hot, dense state. Az egész univerzum forró, sűrű állapotú volt.

Both, either, neither

A both jelentése mindkettő, az either-é bármelyik a kettő közül, a neither-é egyik sem a kettő közül. Csak megszámlálható főnév után lehet használni őket.

A both után a főnév mindig többes számban áll.

 • He read both the books. Mindkét könyvet elolvasta.

Az either és neither mellett a főnév állhat egyes és többes számban is.

 • You can choose either of them. Bármelyiket valaszthatod.

 • Take either side of the river. *A folyó bármelyik partját választhatod.

 • I choose neither of them. Semelyiket sem választom.

 • I choose neither side of the river. A folyó egyik partját sem választom.

Either…or ÉS neither…nor

A vagy… vagy… és a sem… sem… szerkezetet a következőképpen használja az angol:

 • Either the children or their parents have to make the decision. Vagy a gyerekeknek, vagy a szüleiknek kell meghoznia a döntést.

 • I could neither laugh nor cry. Sem nevetni, sem sírni nem tudok.

Igék: múlt 2 · 2019-08-15 ^

Múlt idő

Az elbeszélő múlt (egyszerű múlt idő = simple past tense) a múltban megtörtént események kifejezésére szolgál, amelyeknek a jelenre nincs hatásuk.

Ha van a múltra utaló időhatározó (yesterday - tegnap, the day before yesterday - tegnapelőtt, last night - tegnap este, last week - múlt héten) vagy évszám a mondatban, akkor ezt az igeidőt kell használni.

 • I was born in 1990. 1990-ben születtem.

 • Yesterday we went to the cinema. Tegnap moziba mentünk.

Ezt az igeidőt használjuk, amikor egy történetet mesélünk; ez az igeidő jellemző a mesékre, viccekre, elbeszélésekre mint irodalmi alkotásokra.

Az ige szótári alakjai

A szótárban az igék három fő szótári alakja található meg: - 1. Present infinitive: jelen idejű főnévi igenév - 2. Past tense: egyszerű múlt - 3. Past participle: múlt idejű melléknévi igenév

Az elbeszélő múlt idő képzése az ige 2. szótári alakjával történik; nem rendhagyó igék esetében ez egy -(e)d toldalékot jelent.

A rendhagyó igék múlt idejű alakja eltérő; ezeket meg kell tanulni. Az alábbi táblázatban a leggyakoribbak olvashatók.

magyar pres. inf. egyszerű múlt
lenni/van be was/were
megy go went
csinál do did
készít make made
fut run ran
úszik swim swam
beszél speak spoke
tesz take took
jön come came
eszik eat ate
iszik drink drank

A múltbeli szokás kifejezésére a used to szerkezetet használjuk.

used to

 • I used to play the piano. Régebben zongoráztam.

Igék: főnévi igenév 1 · 2018-10-25 ^

A főnévi igenév

Az angolban a főnévi igenevet to+ige szerkezettel fejezzük ki, de vannak esetek, amikor a "to" elhagyható.

 • It is hard to climb the Mount Everest. Nehéz megmászni a Mount Everestet.

 • Show me how to do it. Mutasd meg, hogy kell csinálni.

 • Children want to go to the zoo. A gyerekek el akarnak menni az állatkertbe.

 • She likes to ride her bike. Szeret biciklizni.

 • She always cries to pique. Mindig sír, hogy felkeltse az érdeklődést.

 • This book is difficult to read. Ezt a könyvet nehéz olvasni.

 • To tell the truth, it is not my business. Az igazat megvallva, ehhez semmi közöm.

A következő esetekben a "to"-t el kell hagyni:

-> módbeli segédigék után (can, could, must, should, may, might, shall, will, would):

 • He can speak. Tud beszélni.

 • I may stay here. Itt maradnék.

-> érzékelést jelentő igék után (see, hear, taste):

 • I hear you come. Hallak jönni. Hallom, hogy jössz.

Bizonyos igék megkövetelik a to+ige szerkezetet, ezt meg kell tanulni, a leggyakoribban: agree (egyetért), believe (hisz), decide (dönt), forget (elfelejt), hate (utál), like (szeret), suppose (feltételez), promise (megígér), start (elkezd), finish (befejez), tell (mond), try (megpróbál), wish (kíván).

 • I agree to go to a restaurant. Egyetértek, hogy étterembe menjünk.

 • I promise to write my homework. Megígérem, hogy megírom a házi feladatom.

 • I try to do my best. Minden tőlem telhetőt megteszek.

 • I wish you to have a pleasant journey. Kellemes utazást kívánok.

Igék: múlt 2 1 · 2018-10-25 ^

Kérdés egyszerű múlt időben

A do segédige múlt idejű alakját, a did segédigét használjuk az eldöntendő kérdés kifejezésére.

 • Did you go to the cinema yesterday? Jártatok tegnap moziban?

Kérdőszavas kérdés esetén a kérdőszó után áll a did segédige közvetlenül.

 • When did you go the cinema? Mikor mentetek moziba?

Tagadás egyszerű múlt időben

Szintén a do segédige múlt idejű alakjával, a did segédigével tagadunk.

 • I didn't/did not go to the cinema yesterday. Nem mentem tegnap moziba.

Melléknevek alakjai 1 · 2018-10-25 ^

Melléknevek fokozása

Vannak rendhagyó és nem rendhagyó melléknevek. Előbbieket meg kell tanulni fejből.

A leggyakoribb rendhagyó melléknevek fokozása

alapfok középfok felsőfok magyar
bad worse the worst rossz
good better the best
far farther farthest messzi
far further furthers további
many more the most sok (megszámlálható)
much more the most sok (megszámlálhatatlan)
little less least kevés

A nem rendhagyó melléknevek fokozása

Ha a melléknév 1-2 szótagból áll, középfokban –er, felsőfokban –est végződést kap.

 • big nagy -> bigger nagyobb -> biggest legnagyobb

Ha a melléknév 2 szótagnál hosszabb, középfokban „more”, felsőfokban „most” kerül elé, a melléknév alakja maga nem változik.

 • important fontos -> more important fontosabb -> most important legfontosabb

Ha a melléknév y-ra végződik, fokozáskor az y i-re változik.

 • pretty csinos -> prettier csinosabb -> prettiest legcsinosabb

Kifejezések

Különbségtevő összehasonlításkor a „than” szót használjuk.

 • This cat is smaller than that dog. Ez a macska kisebb, mint az a kutya.

Hasonlításkor, „épp olyan, mint” értelemben, a „like” szót használjuk.

 • I am busy like you. Épp olyan elfoglalt vagyok, mint te.

Állító mondatban, egyenrangú tagok összehasonlításakor az „as…as” szerkezetet haszánljuk.

 • The apple is as delicious as the pear. Az alma éppolyan finom, mint a körte.

Tagadó mondatban, egyenrangú tagok összehasonlításakor a „so…as” szerkezetet haszánljuk.

 • This lady is not so nice as that lady. Ez a hölgy nem olyan szép, mint az a hölgy.

Igék: befejezett jelen 1 · 2018-10-25 ^

A befejezett jelenidő: present perfect

A magyarban ilyen igeidő nem létezik. Akkor használjuk, amikor a cselekvés a múltban kezdődött, és az eredménye a jelenben látszik, vagy még most is tart.

A kifejezésére a have/has+az ige 3. szótári alakja (past participle) szerkezetet használjuk.

 • I have come. Megjöttem.

 • I have learnt English for 2 months. Két hónapja tanulok angolul.

Akkor is ezt az igeidőt használjuk, amikor valaminek a megtörténtére vagyunk kíváncsiak.

 • Have you bought bread? Vettél kenyeret?

 • Has she ever been to the UK? Járt valaha az Egyesült Királyságban?

a present perfect határozószói

Bizonyos határozók mellett nagyon gyakran ezt az igeidőt használjuk, például: already - már, yet - még, recently - mostanában, for - óta, just - éppen, these days - mostanában, for a long time - hosszú ideje, ever - még.

 • Have you already been to the zoo? Jártál már az állatkertben?

 • I have never been to the zoo yet. Még sosem jártam az állatkertben.

 • She has been learning English for 2 years. Két éve tanul angolul.

 • I have just read that book. Épp most olvastam azt a könyvet.

Present perfect continuous

Képzése: have been + ige 1. szótári alakja + -ing.

Olyan cselekvést fejez ki, amely a múltban kezdődött és a jelenben is tart, és fontos, hogy ez folyamatosan zajlott.

 • I have been studying for 3 hours. Három órája tanulok.

Igék: főnévi igenév 2 1 · 2018-10-25 ^

Gerund

Ilyen szófaj nincs a magyarban, tehát magyarul is ezen a néven hivatkozunk rá a legtöbbször. Gerund alakban az ige egy -ing végződést kap.

 • going, working, playing

A magyara -ás/-és képzős főnévként fordítható

 • Playing chess is interesting. A sakkozás/Sakkozni érdekes.

Ahogy a to+infinitive szerkezetnél már írtuk, bizonyos igék csak to+inf vagy csak gerund alakban állhatnak, más igék mindkét formában használhatóak, azonban ekkor a jelentés eltér.

Bizonyos igék mellett az infinitive alak a jelenre, míg a gerund a múltra utal.

 • Remember to write your homework. Jusson eszedbe megírni a házi feladatod.

 • He didn't remember writing his homework. Nem jutott eszébe, hogy megírja a házi feladatát.

Az infinitive alak lehet célhatárói értelmű, míg a gerund valamilyen cselekvés folyamatát jelenti.

 • We stopped to repair our bikes. Megálltunk, hogy megjavítsuk a kerékpárjainkat.

 • We stopped repairing our bikes. Abbahagytuk a kerékpárjaink javítását.

Gerund mint alany:

 • Seeing is believing. Hiszem, ha látom.

Gerund mint tárgy: az érzelmeket kifejező igék után gyakran használunk gerundot. Ilyen igék a következők: like (szeret), hate (utál), regret (sajnál), fear (fél) stb.

 • I like reading books. Szeretek könyvet olvasni.

(A fenti példán is látszik, hogy a magyar az egyes számot, az angol a többes számot használja ilyen esetben. Habár magyarul a többes számú főnév használata sem lenne helytelen nyelvtanilag, stilisztikailag helyesebb az egyes szám, ezért fordításkor célszerű így használni.)

Gerund mint jelző:

 • I like the idea of going to the zoo. Tetszik az ötlet, hogy állatkertbe menjünk.

Gerund mint határozó:

 • I prefer cycling to running. Jobban szeretek kerékpározni, mint futni.

Bizonyos névszók után mindig Gerund áll, ilyenek a: no use, no point, worth, busy stb.

 • There is no use going out today. Nincs értelme kimenni ma.

 • It is worth trying. Megéri megpróbálni.

Vonatkozó névmások 2 · 2021-03-27 ^

Vonatkozó névmások

A vonatkozó névmás az után a szó után áll, amire vonatkozik. Alakjukat tekintve azonosak a mutató (this, that) és kérdő (who, which, whom) névmásokkal.

 • The car that you bought yesterday is very expensive. Az autó, amit tegnap vettél, nagyon drága.

 • The girl who(m) I study with is very smart. A lány, akivel tanulok, nagyon okos.

 • The swimming pool which is across the street is easy to reach. Az uszodát, ami az úton átellenben van, könnyű megközelíteni.


Other, another

Az other jelentése: másik, többi. Utána főnév állhat.

 • Where is the other pencil? Hol a másik ceruza?

Az another jelentése: egy másik, még egy. Utána a főnév mindig egyes számban áll.

 • Do you want another cake? Kérsz még egy süteményt?

Else

Az else jelentése: más. Mindig kérdő vagy határozatlan névmásokkal jár együtt.

 • Who else is coming? Ki más jön még?

 • Do you need anything else? Szükséged van valami másra is?

Igék: befejezett múlt 2 · 2022-01-28 ^

Befejezett múlt: Past perfect

A befejezett múlt = past perfect olyan történést jelöl, ami a múltban, valami előtt történt, vagy éppen akkor ért véget. Jelentésénél fogva ezért önmagában általában nem használjuk, hanem csak past simple (egyszerű, elbeszélő múlt) igeidő melett.

(Jellemzően egyébként egyszerű elbeszélő múltat használunk a múltbeli, egymás után történő események kifejezésére.)

Képzése a had + a főige 3. szótári alakja (past participle).

 • I had cooked the meal then my child ate it. Megfőztem az ételt, majd a gyermekem megette.

(Természetesen ez a mondat a fentiek alapján simple past igeidővel kifejezve is helyes: I cooked the meal, then my child ate it.)

Jellemző időhatározói a következők: before - előtt, after - után, when - mikor, by the time - mire, since - óta, then - azután, till/until - amíg, as soon as - amint.

 • I had opened the door before I entered the house. Kinyitottam az ajtót, mielőtt beléptem a házba.

 • I had learned everything by the time we had the exam. Mindent megtanultam, mire a vizsgánk eljött.

Gyakran használjuk ezt az igeidőt függő beszédben is:

 • I thought you had already done this. Azt hittem, már megcsináltad.

 • He said he had gone to the market yesterday. Azt mondta, tegnap elment a piacra.

Past perfect continuous

Képzése: had + been + ige 1. szótári alakja + -ing.

Olyan cselekvés kifejezésére használjuk, ami a múltban kezdődött, és egy későbbi, ugyancsak múltbeli cselekvésig, vagy azon túl is tartott. Tehát önmagában nem, csak egyszerű múlttal együtt szokták használni.

 • I had been waiting for the man for 5 hours when he entered the room. Már 5 órája vártam a férfira, amikor belépett a szobába.

Visszaható névmások 1 · 2018-10-25 ^

Visszaható névmás

A visszaható szerkezet az angolban nem olyan elterjedt, mint a magyarban, ám bizonyos igék kifejezetten vonzzák a visszaható névmást.

 • I wash. Megmosakodom.

 • Do it yourself. Csináld magad!

magyar angol
magam myself
magad yourself
maga/át (ffi) himself
maga/át (nő) herself
maga/át (tárgy) itself
magunk ourselves
magatok yourselves
maguk themselves

Igék: igenevek 2 · 2019-08-09 ^

Folyamatos jelen és múlt

A folyamatos igealakokat akkor használjuk, ha fontos a cselekvés lefolyása. Képzése: to be + 1. szótári alak + -ing.

Folyamatos jelen (Present continuous)

Akkor használjuk, ha a cselekvés éppen a beszéd idejében történik, vagy abban az időszakban.

 • What are you doing? Mit csinálsz?
 • I am eating. Eszem.

Akkor is ezt használjuk, ha valamiről negatív értelemben beszélünk.

 • Your daughter is always speaking at the school. A lányod folyton beszél az iskolában.

A jövő idő kifejezésére is használhatjuk a folyamatos jelent, ha a cselekvés bekövetkeztében biztosak vagyunk.

 • We are travelling to India next month. A jövő hónapban Indiába utazunk.

going to

A folyamatos jelen idő speciális alakja, ha a cselekvés pontos időpontja nem lényeges.

I am going to go to the cinema. Moziba fogok menni.


Folyamatos múlt (Past continuous)

Akkor használjuk, ha fontos, hogy a múltban hosszan tartott a cselekmény.

 • I was writing a letter yesterday evening, when my father arrived. Tegnap este (éppen) levelet írtam, amikor apám megjött.

 • It was snowing last week. Múlt héten havazott.

Igék: jövő 1 · 2018-10-25 ^

A jövő idő

A jövő időt a will+ige 1. szótári alakja szerkezettel használjuk. Egyes és többes szám első személyben állhat shall is, ez az irodalmi szövegekben nagyon gyakori.

 • We will go to the cinema. El fogunk menni moziba.

 • Shall I compare thee to a summer’s day? Egy nyári naphoz hasonlítsalak? (Shakespeare 18. szonettjének kezdőmondata.)

A jövő időre utaló határozoszók gyakran szerepelnek az ezzel az igeidővel kifejezett mondatokban: tomorrow (holnap), next week (jövő héten) stb.

Jövő idejű kérdés

Fordított szórenddel történik:

Eldöntendő kérdés: - Will we go to the cinema? Fogunk menni moziba?

Kérdőszavas kérdés: - When will we go to the cinema? Mikor fogunk moziba menni?

Jővő idejű tagadás

A will+not+ige 1. szótári alakja szerkezettel tagadunk.

 • We will not go to the cinema. Nem fogunk menni moziba.

Rövidítés

A will/will not gyakran rövidítve szerepel:

 • I will do it. - > I'll do it. Meg fogom csinálni.

 • I will not do it. -> I won't do it. Nem fogom megcsinálni.

Folyamatos jövő (Future continuous)

Képzése: will/shal + be + ige 1. alakja + -ing.

Akkor használjuk, ha a jövőben hosszabban tartó cselekvés zajlik.

 • She will be going to travel around the world. Utazni fog a világ körül.

Ha két esemény egyidőben zajlik, az egyik hosszabban, szintén használhatjuk.

 • When you arrive, I will be cooking. Amikor megjössz, főzni fogok.

Igék: segédigés jövő 1 · 2018-10-25 ^

A jövő idő: going to

A jövő időt a korábban már tárgyalt will+1. szótári alak mellett a be+going to+1. szótári alakkal is ki lehet fejezni.

A két szerkezet között jelentésbeli különbség van, amit az alábbi táblázat foglal össze.

kiről van szó be going to will
rólam saját, korábbi döntés alapján kialakult terveim most döntöm el, hogy így lesz
másokról minden jel arra utal azt hiszem, hogy így lesz
 • We are going to go to the cinema tomorrow. Holnap elmegyünk moziba. (És mondjuk ezt már a múlt héten eldöntöttük, megbeszéltük.

 • I will help you. Segítek neked. (Mert látom, hogy segítségre van szükséged.)

Igék: befejezett jövő 1 · 2018-10-25 ^

A befejezett jövő: Future perfect

A Future perfect olyan cselekvést jelöl, amely a jövő egy adott pillanata előtt fog bekövetkezni, illetve addigra már be lesz fejezve, ill. ha egy cselekvés még folyamatban lesz egy későbbi cselekvés megindulásakor.

Képzése: will + have + ige 3. szótári alakja.

 • By tomorrow we will have finished our tasks. Holnapra befejezzük a feladatainkat.

 • We'll have been there for two days by the time you arrive. Mi már két napja ott leszünk, mikorra megérkezel.

Kérdése fordított szórenddel történik:

 • Will you have finished your tasks by tomorrow? Holnapra befejezitek a feladataitokat?

 • When will you have finished your tasks? Mikorra fejezitek be a feladataitokat? (Itt a beszélő nyomást gyakorol, mert a feladatnak már tegnapra kész kellett volna lennie.)

Tagadása a will not + have + 3. alak szerkezettel történik.

 • We will not have finished our tasks by tomorrow, but the day after tomorrow. Holnapra nem fogjuk befejezni a feladatunkat, csak holnaputánra.

Future perfect continuous

Képzése: shall/will + have been + ige 1. szótári alakja + -ing

A jövőben befejeződő cselekvés kifejezésére használjuk, ha addigra megtörténik valami.

 • When you arrive, I will have been cooking for an hour. Amikor megérkezel, már egy órája főzni fogok.

Módbeli segédigék 1 · 2018-10-25 ^

Módbeli segédigék

A módbeli segédigék (modal auxiliary verbs) a főigék jelentését módosítják.

 • You eat. Eszel.

 • You can eat. Ehetsz.

A módbeli segédigék hiányos igék, csak jelen és múlt idejük van, és nem veszik fel E/3-ban a személyragot.

can és may

Lehetőséget kifejező módbeli segéidék. A can (could) valamilyen képességet, tudást jelöl, kifejezhet engedélyt, ill. múlt idejű változatával (could) feltételes mód kifejezésére is használható. Jövő időre vonatkoztatva körülírva, a will able to+inf szerkezettel fejezhetjük ki többek között.

 • I can read. Tudok olvasni.
 • You can eat your breakfast now. Most megeheted a reggelidet.
 • Could you tell me the truth? Elmondanád az igazságot? El tudnád mondani az igazságot?
 • I will be able to cook tomorrow. Holnap tudok majd főzni.

A may lehetőséget, engedélyt fejez ki, múlt idejű alakja függő beszédben a might; jelen időben a might csak sejtést fejez ki. A may-jel engedélyt is kifejezhetünk. Múlt időre vonatkozóan körülírva fejezzük ki, például a "was allowed (to)" szerkezettel.

 • We may go to the zoo tomorrow. Holnap elmehetünk az állatkertbe.
 • We might go to the zoo tomorrow. Holnap lehet, hogy elmegyünk az állatkertbe.
 • I was allowed to not to do my homework. Megengedték, hogy ne csináljam meg a házi feladatom.
 • May I open the window? Kinyithatom az ablakot? (Nem zavar?)

A can és may tagadására a cannotot használjuk. A may not tiltást jelent.

 • I cannot tell you the truth. Nem tudom elmondani az igazságot. (Mert nem tudom.)

 • You may not ride the bike on the street. Nem biciklizhetsz az utcán.

must és have to

A kötelességet, szükségességet fejezik ki. A must inkább belső szükségre, a havet to külső kényszerítő körülményre utal inkább.

 • I must go. Mennem kell. (Mert késő van.)
 • I have to go. Mennem kell. (Mert elígérkeztem máshova.)

A must tagadása a needn't a nem kell értelemben, a musn't jelentése "nem szabad. A have to tagadása a don't have to**.

 • You needn't do it. Nem kell megcsinálnod. (Ha nem akarod.)
 • You musn't do it. Nem szabad megcsinálnod. (Mert bajod eshet.)
 • You don't have to do it. Nem kell megcsinálnod. (Nem kényszer.)

A must-nak nincs múlt ideje, ilyen esetben a had to szerkezetet használjuk, ami a have to múlt ideje is egyben. Ennek tagadása a didn't have/need to.

 • I didn't have to clean the dishes. Nem kellett elmosogatnom.

A must bizonyosságra is utalhat. Múlt időben a present perfect alakkal fejezzük ki: must have + 3. alak. Ennek tagadását a cannot segédigével fejezzük ki.

 • He must be good at math. Minden bizonnyal jó a matekban. (Mert láttam számolni.)
 • He must have finished his homework by now. Mostanra bizonyára befejezte a házi feladatát. (Mert már 2 órája elkezdte, láttam.)
 • He cannot be at home. Nem lehet otthon. Bizonyára nincs otthon. (Mert láttam 5 perce kilépni a házból.)

Események 1 · 2018-10-25 ^

Módbeli segédigék II.

shall

Jelenthet tiltást, parancsot vagy kényszert.

 • He shall do it. Neki kell megcsinálnia.
 • He shall not die. Nem halhat meg.

E/1 és T/1. esetben kérdésben is használható, jelentése: szabad-e.

 • Shall I finish the cake? Megehetem az utolsó sütit?

Múlt idejű alakja a should, ami jelen időben használva egy erősebb parancsot jelent. Valódi múlt ideje a should have +3. alak. A tagadása a should not.

 • You should do it. Neked kell megcsinálnod.
 • You shouldn't eat that much. Nem kellene olyan sokat enned.
 • You should not have done this. Nem kellett volna ezt tenned.

ought to

Jelentése "kell", de nyomatékosabb az előzőnél. Múlt idejű alakja az ought (not) to + have + 3. alak.

 • You ought to clean the instrument after you use it. Ki kell tisztítanod a gépet, miután használtad.
 • You ought to have taken the exam. Le kellett volna vizsgáznod.
 • You oughtn't to have skipped the exam. Nem kellett volna kihagynod a vizsgát.

have to

Feltételes módban használva a jelentése: kellene. Múlt ideje bonyolultabb, a would have + 3. alak + to szerkezettel fejezzük ki.

 • He would have to be at home now. Már otthon kellene lennie.
 • He would have had to be at home at that time. Akkorra már otthon kellett volna lennie.

need

Alapjelentése a "szükséges", de jelentheti azt is, hogy "kell". Tagadása a needn't.

 • I need you. Szükségem van rád.
 • I need to find a toilet now. Találnom kell egy vécét most.

Igék: múltbeli feltételes mód 1 · 2018-10-25 ^

A feltételes mód

feltételes jövő

Akkor használjuk, ha a feltétel és a következmény is biztos. A főmondat jelen vagy jövő időben áll, a mellékmondat jelen idejű.

 • If I have time, I will go the cinema. Ha lesz időm, elmegyek a moziba.

feltételes jelen

A feltételtételtől függ a következmény, van rá esély. A főmondat feltételes jelen időben: should/would + ige 1. alakja, a mellékmondat múlt időben van.

 • If I could ring, I would be the tram. Ha tudnék csengetni, én lennék a villamos.
 • If I were you, I wouldn't do that. Ha a helyedben lennék, nem tenném azt.

feltételes múlt

A feltétel és a következmény is lehetetlen (volna...volna). A főmondat feltételes múlt időben áll: should/would have + ige 3. szótári alakja és a mellékmondat régmúltban: had + ige 3. alakja.

 • If you had studied more, you would have passed the exam. Ha többet tanultál volna, átmentél volna a vizsgán.

Az if helyett fordított szórenddel is kifejezhetjük a feltételes módot.

 • Were he go to the school, he would be able to learn more. Ha menne iskolába, többet lenne képes tanulni.

39 skills with tips and notes

 
0.065